herb powiatuPowiat Kościerski

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Nazwa powiatu

Kościerski

Obszar (km²)

1165,68

Liczba mieszkańców

69 305 (dane uzyskane z gmin)

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

(dane uzyskane z gmin)

 • Gmina Miejska Kościerzyna  23 268
 • Gmina Liniewo  4 692                       
 • Gmina Dziemiany  4 186  
 • Gmina Karsin  6 132   
 • Gmina Kościerzyna  14 313          
 • Gmina Lipusz   3 525                           
 • Gmina Nowa Karczma  6 589             
 • Gmina Stara Kiszewa  6 600 
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

16 854

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

44 636

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

7 815

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

brak danych

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

4 798

porównaj z
Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

4 036

porównaj z
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu
 • Gmina Karsin - 60%,
 • Gmina Nowa Karczma - 60%,
 • reszta - brak danych  
Budżet

Dochody ogółem: 62 798 671

W tym dochody własne:  6 675 245

porównaj z
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Grzegorz Zabrocki
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Zbigniew Kucki 

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane

4494 ha, 3,86 %,

w tym tereny:

 • mieszkaniowe  677 ha
 • przemysłowe  136 ha
 • inne  3681 ha
porównaj z
Lasy

52 920 ha, 45,4 %

w tym:

 • lasy i tereny zadrzewione państwowe 38 562 ha
 • lasy i tereny zadrzewione prywatne 13 760 ha
 • lasy pozostałe 598 ha
porównaj z
Użytki rolne

50 008 ha, 42,9 %

porównaj z
Nieużytki

3183 ha, 2,73 %

porównaj z
Wody

5856 ha, 5,02 %

porównaj z
Inne

107 ha, 0,09%

porównaj z

Zaopatrzenie w wodę

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 1 760 011 (dane zużycia z ujęć komunalnych)

w tym:

 • przemysł 124 200
 • cele komunalne 1 449 411
 • rolnictwo i leśnictwo 89 400
 • inne (płukanie sieci, straty) 97 000
porównaj z
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

Miasto Kościerzyna; 99%; 595 000  m³/rok
Gmina Kościerzyna; 57% (dane za rok 2007); 160 968 m³/rok
Gmina Dziemiany; 65%; 84 800 m³/rok
Gmina Karsin; 90%; 173 400 m³/rok
Gmina Liniewo; 97%; 116 600 m³/rok
Gmina Nowa Karczma; 95%; 180 500 m³/rok
Gmina Stara Kiszewa; 48,25%; 98 595 m³/rok
Gmina Lipusz; 36,4%; 39 548 m³/rok
razem: 1 449 411


studnie indywidualne  
 
Miasto Kościerzyna; 1; brak danych
Gmina Kościerzyna; brak danych; brak danych  
Gmina Dziemiany; 35%; brak danych
Gmina Karsin; 10%; 29 800 m³/rok
Gmina Liniewo; 3%; brak danych 
Gmina Nowa Karczma; 5%; brak danych
Gmina Stara Kiszewa; 51,75 %; brak danych
Gmina Lipusz; 63,6 %; brak danych
Razem 29 800         

ujęcia przemysłowe – wody podziemne
brak danych 

ujęcia przemysłowe – wody podziemne
Występują w gminach Kościerzyna, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Karsin. Wody używane są głównie do hodowli ryb oraz w związku z wydobyciem i obróbką kruszyw.

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

58,47

porównaj z
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]
 • do celów komunalnych: 4052,63
 • do celów przemysłowych: 340,27
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Kościerzyna; 99%               
 • Gmina Kościerzyna; 85%
 • Gmina Dziemiany; 65%  
 • Gmina Karsin; 90%
 • Gmina Liniewo; 97%       
 • Gmina Nowa Karczma; 94%
 • Gmina Stara Kiszewa; 48,25 %
 • Gmina Lipusz; 36,4

Średnio w powiecie; 85 %

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kościerzyna; 2,80
 • Gmina Kościerzyna; 2,48
 • Gmina Dziemiany; 2,31
 • Gmina Karsin; 2,00 
 • Gmina Liniewo; 2,74
 • Gmina Nowa Karczma; 2,94
 • Gmina Stara Kiszewa; 2,25
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych - 97%
 • parametrów bakteriologicznych - 100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat
 • Nazwa firmy PWiK „WODOCIĄGI KOŚCIERSKIE”
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 2090
  • % całkowitego zaopatrzenia  33,24  % powiatu
 • Nazwa firmy Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 820
  • % całkowitego zaopatrzenia brak danych 11,77 % powiatu
 • Nazwa firmy Zakład Komunalny w Dziemianach
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 334
  • % całkowitego zaopatrzenia 3,93 % powiatu
 • Nazwa firmy Urząd Gminy Karsin
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 570
  • % całkowitego zaopatrzenia 7,96 % powiatu
 • Nazwa firmy Urząd Gminy Liniewo
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 712
  • % całkowitego zaopatrzenia  6,57 % powiatu
 • Nazwa firmy Urząd Gminy Nowa Karczma
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 660
  • % całkowitego zaopatrzenia  9,03 %  powiatu
 • Nazwa firmy Urząd Gminy Stara Kiszewa
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 389
  • % całkowitego zaopatrzenia 4,59 % powiatu
 • Nazwa firmy Urząd Gminy Lipusz
  •  wielkość produkcji śr [m³/d] 108,4
  • % całkowitego zaopatrzenia 1,85 % powiatu

Razem-5683,4 śr [m³/d]

Ścieki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 1 895 778

w tym:

 • komunalne: 1 867 178
 • przemysłowe 28 600
Oczyszczalnie komunalne

gmina Miejska Kościerzyna

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Kościerzyna,
  • lokalizacja Kościerzyna ul. Markubowo 7
  • użytkownik (prowadzący instalację) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „Wodociągi Kościerskie” 
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 3 300 (dane za rok 2008)
  • przepustowość projektowa [m³/d] 3600,
  • obciążenie [RLM] 42 000
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,4, CHZT – 97,1, fosfor og. – 98, azot og – 80,9, zawiesina – 99,4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 742
  • Sposób zagospodarowania osadów Kompostowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RZEKA BIBROWA

gmina KARSIN

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CISEWIE
  • lokalizacja CISEWIE użytkownik (prowadzący instalację) GMINA KARSIN
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 216
  • przepustowość projektowa [m³/d] 600,
  • obciążenie [RLM] 5 500
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 93,5, CHZT – 91,02, fosfor og. – 90,45, azot og – 92,45, zawiesina – 92,55
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 86
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów w Osowie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RÓW MELIORACYJNY uchodzący do rzeki Wdy

gmina LIPUSZ

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW LIPUSZ
  • lokalizacja LIPUSZ
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA LIPUSZ
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 110,1
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300,
  • obciążenie [RLM] 3 386
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,56, CHZT – 98,55, fosfor og. – 98,04, azot og – 88,30, zawiesina – 99,16
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 46
  • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze wykorzystanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RÓW MELIORACYJNY dalej do rzeki Wdy

gmina STARA KISZEWA

 • nazwa OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW W STAREJ KISZEWIE lokalizacja STARA KISZEWA 
  • użytkownik (prowadzący instalację) Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie
  • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 168,2
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300,
  • obciążenie [RLM] 3 600
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,4, CHZT – 96,04, zawiesina – 99,4
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 12,3
  • Sposób zagospodarowania osadów KOMPOSTOWANIE
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków RZEKA WIERZYCA

gmina LINIEWO

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ORLU lokalizacja ORLE 
  • użytkownik (prowadzący instalację) GMINA LINIEWO
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 150
  • przepustowość projektowa [m³/d] 360,
  • obciążenie [RLM] 4 990
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,36, CHZT – 96,8, fosfor og. – 96,5, azot og – 91,0, zawiesina – 97,5
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 23,35
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy


gmina DZIEMIANY

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DZIEMIANACH lokalizacja DZIEMIANY     użytkownik (prowadzący instalację) GMINA DZIEMIANY
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 250
  • przepustowość projektowa [m³/d] 690,
  • obciążenie [RLM] 4 601
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,6, CHZT – 96,8, fosfor og. – 84,0, azot og – 94,8, zawiesina – 97,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 74
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dziemianach
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Przerębel
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KALISZU lokalizacja KALISZ 
  • użytkownik (prowadzący instalację) ZAKŁAD KOMUNALNY W DZIEMIANACH
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 17
  • przepustowość projektowa [m³/d] 36,
  • obciążenie [RLM] 300
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny TYPU SEBIOFIKON
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 97,9, CHZT – 92,7, zawiesina – 96,8
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: DO GRUNTU
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SCHODNIE lokalizacja SCHODNO     
  • użytkownik (prowadzący instalację) ZAKŁAD KOMUNALNY W DZIEMIANACH
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 6
  • przepustowość projektowa [m³/d] 22,
  • obciążenie [RLM] 160
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,1, CHZT – 97,3, zawiesina – 91,9
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok]
  • Sposób zagospodarowania osadów: wywóz na oczyszczalnię ścieków w Dziemianach celem odwodnienia, a następnie składowanie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: DO GRUNTU

gmina NOWA KARCZMA

 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W LUBANIU lokalizacja LUBAŃ     użytkownik (prowadzący instalację) GMINA NOWA KARCZMA
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 220
  • przepustowość projektowa [m³/d] 305,
  • obciążenie [RLM] 2 450
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98 , CHZT – 99, , zawiesina – 96
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 11
  • Sposób zagospodarowania osadów - wykorzystanie rolnicze
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Leniwka
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W REKOWNICY lokalizacja REKOWNICA     użytkownik (prowadzący instalację) GMINA NOWA KARCZMA
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 160
  • przepustowość projektowa [m³/d] 352
  • obciążenie [RLM] 2611
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98, CHZT – 98, fosfor og. – 99, azot og – 99, zawiesina - 99
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 12
  • Sposób zagospodarowania osadów SKŁADOWANIE na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach lub w Starym Lesie
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka WIERZYCA

 

gmina KOŚCIERZYNA

 • Nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WE WDZYDZACH KISZEWSKICH
  • lokalizacja WDZYDZE KISZEWSKIE
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 45
  • przepustowość projektowa [m³/d] 300
  • obciążenie [RLM] 750
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,8, CHZT – 96,7, fosfor og. – 97,5, azot og – 90,3, zawiesina – 97,2,
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: jezioro Gołuń
 • Nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WE WIELKI KLINCZ
  • lokalizacja WIELKI KLINCZ
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 140
  • przepustowość projektowa [m³/d] 250
  • obciążenie [RLM] 2050
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: % redukcji ładunku: BZT5 – 97, CHZT – 93,3, fosfor og. – 92,3, azot og – 82,1, zawiesina – 96,1
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca
 • nazwa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁUBIANIE
  • lokalizacja ŁUBIANA
  • użytkownik (prowadzący instalację) Firma LUBEKO sp. z o.o.
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 246,2
  • przepustowość projektowa [m³/d] 360
  • obciążenie [RLM] 3315
  • sposoby oczyszczania: biologiczno – mechaniczny
  • % redukcji ładunku: % redukcji ładunku: BZT5 – 98,6, CHZT – 93,9, fosfor og. – 72,1, azot og – 92,1, zawiesina – 96,6
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] bd
  • Sposób zagospodarowania osadów: REKULTYWACJA
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka PILICA

Razem ilość ścieków odebranych przez oczyszczalnie komunalne- średnio 5028,5 m3/d

Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Kościerzyna; 95%
 • Gmina Kościerzyna; 34%
 • Gmina Dziemiany; 55%
 • Gmina Karsin; 60%
 • Gmina Liniewo; 44%
 • Gmina Lipusz; 46,6%  
 • Gmina Nowa Karczma; 54,64%
 • Gmina Stara Kiszewa; 22,5 %

Średnio w powiecie; 60%

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Miasto Kościerzyna 

 • 5,19 zł

Gmina Kościerzyna 

 • 3,77 zł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Wielkim Klinczu)
 • 4,82 zł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Łubianie)
 • 5,12 zł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni we Wdzydzach Kiszewskich)

Gmina Dziemiany 

 • 4,59 zł

Gmina Karsin  

 • 3,70 zł

Gmina Liniewo  

 • 4,00 zł
 • 4,71 zł ścieki dowożone

Gmina Lipusz  

 • 3,69 – dla gospodarstw domowych
 • 5,46 – dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą
 • 3,85 – dot. ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków

Gmina Nowa Karczma 

 • 4,25 zł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Lubaniu)
 • 4,28 zł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Rekownicy)

Gmina Stara Kiszewa 

 • 3,85 zł
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nazwa prowadzącego instalację Zakład Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 • lokalizacja Łubiana
 • przepustowość 840 [m³/doba]
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: RZEKA PILICA

nazwa prowadzącego instalację Ferma Tuczu Trzody Chlewnej

 • lokalizacja Grabowo Kościerskie
 • przepustowość 60 [m³/doba]
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: 

nazwa prowadzącego instalację Rybołówstwo Morskie, Jacek Schomburg

 • lokalizacja Karsin
 • przepustowość 70 [m³/doba]
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: DO ZIEMI

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe

naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

nazwa

długość [km]

ujście

rzeki

Bibrowa

3,9

jezioro Wierzysko

Bielawka

1,7

jezioro Bielawy

Borowa

6,8

rzeka Pieliska

Brzezinka

1,3

jezioro Brzezino

Bułkownica

3

rzeka Wietcisa

Dębrznica

5

rzeka Trzebiocha

Dłużnica

1,7

rzeka Pieliska

Graniczna

0,9

rzeka Pieliska

Kamionka

14,4

jezioro Wierzchotek

Leniwka

7,4

rzeka Wierzyca

Mała Czarna Woda

2,5

rzeka Czarna Woda

Mała Wierzyca

16,4

rzeka Wierzyca

Młosinka

0,5

rzeka Zgrzyca

Owśniczka

9,7

rzeka Pieliska

Pieliska

7,8

jezioro Sudomie

Przerębel

2,3

jezioro Słupinko

Raknica

5,4

jezioro Garczyn

Stara Rzeka

0,5

rzeka Wierzyca

Studzienice

2,1

jezioro Wdzydze

Trzebiocha

4,5

rzeka Czarna Woda

Wda

ok. 55

rzeka Wierzyca

Wierzyca

64,3

rzeka Wisła

Wietcisa

23,2

rzeka Wisła

Żołenka

4

rzeka Borowa

strugi

A-Konarzyny

4,7

jezioro Krąg

C-Konarzyny

2,9

jezioro Krąg

Czerniki

5,3

rzeka Mała Wierzyca

Foshuta

1,3

struga Kotla

Kiełpiny

3,3

jezioro Wdzydze

Kobyle

1,6

rzeka Wierzyca

Konitop

3,9

rzeka Czarna Woda

Kotla

7,3

rzeka Wierzyca

Niedamowo

1,9

jezioro Sobąckie

Podleś

0,3

jezioro Zagnanie

Ruda

0,7

rzeka Wierzyca

Rybaki

0,1

jezioro Rybaki

Szarlota

0,9

jezioro Osuszyno

Szarlota C

0,2

struga Szarlota

Szpon

9,2

rzeka Wietcisa

 

 kanały 

Nazwa cieku

Długość (km)

Ujście

Kanał Wdy

około 6

b. danych

doprowadzalnik

 

6,2

rzeka Wierzyca

 

 

Jeziora powyżej 5 ha:

Lp. Nazwa jeziora Powierzchnia (ha) Głębokość max Przepływowe Kl.czystości /rok badań
1 Gałęźne 8,93   nie  
2 Kapliczne 4,79   tak  
GMINA KOŚCIERZYNA
1 Babiniec 5,9   nie  
2 Białe 20,73   nie  
3 Bibrowskie 6,02   tak  
4 Borowe 28,17   tak  
5 Chude 3,74   nie  
6 Dębrzyno 14,66   tak  
7 Długie 19,82   tak  
8 Długie 19,51   nie  
9 Długie 3,32   tak  
10 Dobrogoszcz 56,55 6,6 nie  
11 Gatno 81,72   tak II/06
12 Garczyn 92 13,4 tak II,/97, III/05
13 Głęboczko 8,15   nie  
14 Gostomie 8,17   tak  
15 Górne 19,68   tak  
16 Graniczne 18,34   tak  
17 Gubel 7,88   nie  
18 Jelenie 73,75   tak II/06
19 Jeziorko 3,78   tak  
20 Kaliska 6,35   nie  
21 Kramsko Duże 18,72   tak  
22 Kramsko Małe 11,74   tak  
23 Księże 6,79   tak  
24 Małe 2,93   tak  
25 Małe oczka 1,3   nie  
26 Mieliste 12,16   nie  
27 Mielnica 28,69   tak II/97
28 Mielno 9,83   nie  
29 Ogony 7,56   tak  
30 Orzędno 8,45   nie  
31 Osuszyno 85,45   tak II/97
32 Płocice 11,1   nie  
33 Przywidz 13,67   tak  
34 Puc 11,88   tak  
35 Rzeczyce 6,62   nie  
36 Słupinko 30,04   tak II/94
37 Sominko 37,27   nie  
38 Strupino 50,67   nie  
39 Sudomie 172,48 13 tak II/97
40 Średnie 22,06   tak  
41 Świniobudy 4,52   nie  
42 Wdzydze 374,58 68 tak II,II/94,01
43 Wętfie 5,91   nie  
44 Wielkie Długie 7,09   tak  
45 Wielkie Oczka 4,67   nie  
46 Wielkie Płocice 6,54   nie  
47 Wieprznica 70,5   tak  
48 Wierzchołek 3,67   tak  
49 Wierzysko 57,5 7,6 tak pk/96, 07/-
50 Wrzecionek 2,19   nie  
51 Zagnanie 151,82 19,5 tak pk/02
52 Zakrzewie 12,4   nie  
53 Żółnowo 29,1   tak II/97
GMINA DZIEMIANY
1 Biebrowo 12,26   nie  
2 Bielawy 60,77   tak  
3 Brzezinko 3,96   nie  
4 Brzeźno 35,54   tak  
5 Cheb 36,22 5,5 tak III/01
6 Czarne 1,43   nie  
7 Duży Zbełk 3,77   nie  
8 Dywańskie 19,6   tak  
9 Dzierstno 9,47   nie  
10 Gogolino 7,04   tak  
11 Krampe 9,17   nie  
12 Lipno 50,1   tak  
13 Motowęże 2,44   nie  
14 Osty 31,54   tak  
15 Radolino 6,32      
16 Radolne 126,22   tak II/06
17 Raduń 31,36   tak  
18 Schodno 55,71   tak II/94, 07/-
19 Słupinko 33,61   tak  
20 Słupino 67,05   tak  
21 Trzebunko 4,42   nie  
22 Wdzydze 301,32 68 tak II,II, II/94,01, 06
23 Wielkie Młosino 22,89   tak  
24 Wielkie Sarnowicze 34,11   nie  
25 Zator 2,75   nie  
26 Żuno 36,01   nie II
GMINA KARSIN
1 Ciepłe 3,79      
2 Czyste 39      
3 Głochówko 3,6   tak  
4 Grzybno 5,15      
5 Joniko 2,73      
6 Kociołek 1,87      
7 Krzywe 4,92      
8 Kukówko 1,88      
9 Motowęże 1,3      
10 Piaseczna 2,88      
11 Polgoszcz 6,05      
12 Pomarczyn 3,51      
13 Swatki 6,69   tak  
14 Syconki Małe 1,44      
15 Syconki Wielkie 3,74      
16 Umarłe 2,79      
17 Wdzydzke 663,33 68 tak II,II, II /94,01, 06
18 Wielewskie 164,09 40,5 tak I/02
19 Zmarłe 7,75      
GMINA LINIEWO
1 Brzęczek 15,57   tak  
2 Bukowina 8,42      
3 Deka 10,82   tak  
4 Duże 42,2   tak  
5 Gackie 1,52   tak  
6 Garczonki 15,31   tak  
7 Gobrowo 15,21      
8 Liniewskie 49,18 8 tak  
9 Lonka 7,49   tak  
10 Polaszkowskie 78,86   tak III/06
11 Przybroda 10,97   tak  
12 Skorzewno 6,59      
13 Sobąckie 99,11 28,4 tak II/06
14 Starowieckie 31,76   tak  
15 Szklanka 3,96   nie  
GMINA LIPUSZ
1 Karpno 37,82   tak  
2 Konitop 4,91   tak  
3 Kutkówko 3,14   nie  
4 Lubiszewskie 78,72   tak  
5 Osty 10,94   tak  
6 Płocice 20,74   nie  
7 Sarnowicze Małe 14,39   tak  
8 Skrzynki Duże 13,29   tak  
9 Skrzynki Małe 4,89   tak  
10 Trawice 13,74   tak  
11 Wieckie 94,16 10,2 tak  
12 Wyrówno 51,91 5,6 tak  
GMINA NOWA KARCZMA
1 Barkocińskie 12,24   tak  
2 Będomińskie Duże 7,81   tak  
3 Będomińskie Małe 3,39   tak  
4 Grabowskie 139,92 28,1 tak III/02
5 Kamionki Duże 36,91      
6 Kamionki Małe 21,48      
7 Lubańskie 7,49   nie  
8 Psinko 13,09      
GMINA STARA KISZEWA
1 Białe Błota 8,79      
2 Chądzie 9,46      
3 Czerwonko 22,42   tak II/96
4 Czyżon 29,42      
5 Długie 10,41   tak  
6 Długie 13,05      
7 Drzęszczno 39,29      
8 Grzybno 13,87      
9 Hutowe 119,24 10 tak III/06
10 Kozielnia 22,25      
11 Krąg 162,78 2 tak pk
12 Lemańskie 4,29      
13 Pani 8,7      
14 Piaseczno 19,28     I
15 Polaszkowskie 48,05 10 tak II/ ?, III/06
16 Prusionki Małe 6,76      
17 Prusionki Wielkie 10,74      
18 Przywłóczno 33,58 10,9 tak III/96
19 Strugi 23,23      
20 Wielkie 31,93      
21 Wierzchul 35,77   tak  
22 Wygonin 40,34 24,8    
23 Wykowo 5,37      
24 Wyspa 12,59      

pk-pozaklasowe, odpowiada oznaczeniu non-nie odpowiadający normom.
Dla badań wykonanych w r. 2007 nie określono klasyfikacji jezior z powodu zmiany procedury w związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • oczyszczalnia ścieków w Kościerzynie - rzeka Bibrowa
 • oczyszczalnia ścieków we Wdzydzach - jezioro Gołuń
 • oczyszczalnia ścieków w Wielkim Klinczu - rzeka Wierzyca
 • oczyszczalnia ścieków w Łubianie - rzeka Pilica
 • oczyszczalnia ścieków w Dziemianach - rzeka Przerębel
 • oczyszczalnia ścieków w Orlu - poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy
 • oczyszczalnia ścieków w Lipuszu - rzeka Wda-Czarna Woda
 • oczyszczalnia ścieków w Lubaniu - rzeka Leniwka
 • oczyszczalnia ścieków w Starej Kiszewie - rzeka Wierzyca
Monitoring jakości wody

Zakres monitoringu i wyniki badań cieków wodnych prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku podano niżej
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe )
Dla badań wykonanych w r. 2004 zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań  cieków wodnych wykonanych w r.2007 i później dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
.

 

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

 

Wda

Lipusz

Lipusz / 176,4

2000

2,4

17,9

1,20

0,08

III

II

 

Karsin

Borsk / 151,0

2000

2,3

12,5

0,96

0,06

II

II

Trzebiocha

Kościerzyna

Korne / 17,0

2000

2,3

15,6

1,20

0,08

III

II

 

 

Loryniec / 4,5

2000

2,3

15,6

1,09

0,06

II

II

Wierzyca

Nowa Karczma

pow.Grabowa

2002

7,5

32,3

3,06

0,94

III

non

 

Kościerzyna

Wlk.Klincz/143,6

2002

2,1

24,1

2,86

0,28

II

III

 

Kościerzyna

pow.jez.Wierzysko / 136,0

2002

1,7

24,0

3,04

0,25

II

III

 

Kościerzyna

Sarnowy/124,3

2002

4,2

25,3

2,40

0,2

II

non

 

Kościerzyna

Nowa Kiszewa / 116,8

2002

3,9

25,0

1,94

0,18

II

non

 

St.Kiszewa

Jaroszewy / 86,9

2002

4,0

25,8

2,00

0,15

III

non

Dopływ spod Lubania

Kościerzyna

uj.do Wierzycy

2002

4,8

34,9

7,28

0,39

III

non

Mała Wierzyca

St. Kiszewa

uj.do Wierzycy

2002

3,5

25,8

1,43

0,12

III

III

 Badania rzek - rok 2005,2006,2007

 

Rzeka

Punkt kontrolny

Rok

Km

Wynik średni

Klasa czystości

 

 

 

 

 

BZT5

ChZT

Nog

Pog

sanitarna

ogólna

 

Wierzyca

Powyżej Grabowa

2005

152.5

1,7

19,3

1,85

0,18

III

III

 

 

Powyżej Jeziora Wierzysko

2005

134.8

2,6

17,5

2,89

0,23

IV

III

 

 

Sarnowy

2005

124.3

4,6

23,5

2,87

0,33

III

IV

 

 

Nowa Kiszewa

2005

116.8

3,1

22,6

1,94

0,26

III

III

 

 

Nowa Kiszewa

2007

116.8

3,2

26,8

1,98

0,32

II

IV

 

 

Jaroszewy

2005

86.9

2,9

19,7

1,67

0,22

III

III

 

Dopływ spod Lubania

Ujście do Wierzycy

2005

0.5

2,8

20,1

6,55

0,33

IV

IV

 

Mała Wierzyca

Uj. do Wierzycy w m. Zamek Kiszewski

2005

0.5

2,6

19,4

1,22

0,17

III

III

 

Mała Wierzyca

Pałubin

2007

1.4

2,2

26,4

1,35

0,13

III

III

 

Wda

Lipusz

2006

176,4

2,3

18,06

0,89

0,11

III

III

 

 

Borsk

2006

151,0

1,4

17,7

0,79

0,10

III

II

 

 

Klonowice

2006

134,6

2,0

15,3

0,78

0,19

II

II

 

Trzebiocha 

Korne

2006

17,0

2,2

19,1

1,07

0,11

II

II

 

 

Loryniec

2006

4,5

3,3

19,6

0,99

0,11

II

III

W r. 2009 WIOS nie prowadził badań rzek w powiecie kościerskim.

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dodtyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe: nie
 • retencja -rezerwowa [m³]: tak, brak danych o ilości

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne,
Złoża kopalin
 • nazwa -  KARSIN,.
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża 1,1 (ha) ,
  • wielkość zasobów złoża 254,683 tyś. t 
  • położenie złoża /gmina/ Karsin,
  • złoże jest eksploatowane tak
  • Organ koncesyjny Starosta
 • nazwa -  DĘBOWIEC,.
  • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
  • Powierzchnia złoża 1,4 (ha) ,
  • wielkość zasobów złoża 124,2 tyś. t 
  • położenie złoża /gmina/ Karsin,
  • złoże jest eksploatowane tak
  • Organ koncesyjny Starosta
 • nazwa Nowa Karczma        
  • rodzaj kopaliny - KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
  • Powierzchnia złoża  1,9 (ha) ,
  • wielkość zasobów złoża 149,8 tyś. ton
  • położenie złoża /gmina/ Nowa Karczma,
  • złoże jest eksploatowane   tak
  • Organ koncesyjny Starosta Kościerski
 • nazwa Stary Barkoczyn         
  • rodzaj kopaliny - KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
  • Powierzchnia złoża  1,5 (ha) ,
  • wielkość zasobów złoża 124,189 tys. ton
  • położenie złoża /gmina/ Nowa Karczma,
  • złoże jest eksploatowane   tak
  • Organ koncesyjny Starosta Kościerski

Transport

Ilość zarejestrowanych
 • pojazdów  ciężarowych 3484
 • pojazdów  osobowych 33 217
Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach

(dane za rok 2005)

 • Droga Krajowa nr 20  Korne – Kościerzyna – na dobę 7274 na godzinę 303
  • nr 20  Kościerzyna (przejście 1) – na dobę 13760 na godzinę 573
  • nr 20  Kościerzyna (przejście 2) – na dobę 17209 na godzinę 717
  • nr 20  Kościerzyna – Egiertowo – na dobę   6619 na godzinę 276
 • Droga wojewódzka nr 214 Kościerzyna - Nowa Kiszewa    na dobę   5011 na godzinę 209
  • Klukowa Huta – Kościerzyna    na dobę  4210 na godzinę 175
 • Droga wojewódzka nr 235 Korne - Brusy   na dobę  3967 na godzinę 165

Nowe pomiary są zaplanowane na r. 2010 r.

Rodzaj dostępnego transportu publicznego
 • pociąg
 • autobus
Uciążliwości związane z komunikacją drogową
 • korki
 • spaliny 
 • hałas

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe - 1
 • gaz z butli - 5
 • gaz z sieci - 5
 • olej opałowy - 3
 • ciepło z miejskiej sieci - 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy - 5
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła - 6
 • kolektory słoneczne - 6
 • inne - 5
Główne obiekty energetyczne
 • elektrociepłownie – nazwa - brak
 • kotłownie - nazwa Zakład Energetyki Cieplnej KOSPEC Sp. z o.o., Kościerzyna, ul. Tetmajera 3 moc 27,6 MW i 1,4 MW, nośnik energii miał węglowy i biomasa
Główne źródła emisji

Kategoria cenowa
Opłata za emisję
Nazwa
Ładunek [Mg]
KASZUB Meblarska Spółdzielnia Zakład Pracy Chronionej
alkohole alifatyczne i pochodne
7,74
ketony i pochodne
6,77
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
3,50
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "WIERZYCA"
dwutlenek siarki
0,86
dwutlenek węgla
301,2
pyły ze spalania paliw
0,92
tlenek węgla
6,77
 
Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNIBUD" Sp. z o.o.
alkohole alifatyczne i pochodne
12,81
pyły ze spalania paliw
1,70
pyły pozostałe
3,87
tlenek węgla
0,85
tlenki azotu (NO2)
4,26
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
19,64
 
Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A.
dwutlenek węgla
16919,33
pierwiastki metaliczne i ich zw.
1,09
pyły cem-wap i mat.ogniotrw.
2,39
tlenek węgla
2,46
tlenki azotu (NO2)
15,54
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIERZYCA"
w Grabowie Kościerskim
dwutlenek siarki
10,75
dwutlenek węgla
1568,49
pyły ze spalania paliw
8,96
tlenek węgla
14,93
tlenki azotu (NO2)
2,98
 
Spółdzielnia Mieszkańców "LUBANIANKA"
w Lubaniu
dwutlenek siarki
6,02
dwutlenek węgla
1581,09
pyły ze spalania paliw
3,01
tlenek węgla
15,05
tlenki azotu (NO2)
3,01
LIMKO Sp. z o.o.
węgl. pierś.,aromat. i pochod.
1,90
 
Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" Sp. z o.o.
dwutlenek siarki
39,34
dwutlenek węgla
17631,02
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,69
pyły ze spalania paliw
16,81
tlenek węgla
107,33
tlenki azotu (NO2)
36,99
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ORLEWIANKA"
w Orlu
dwutlenek siarki
4,59
dwutlenek węgla
1004,53
pyły ze spalania paliw
2,55
tlenek węgla
9,56
tlenki azotu (NO2)
1,91
 
Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A.
dwutlenek węgla
225,27
tlenki azotu (NO2)
0,68
 
Zakłady Mięsne Kościerzyna Sp. z o.o.
 
dwutlenek siarki
6,00
dwutlenek węgla
851
pyły węglowo-grafitowe,sadza
0,65
pyły ze spalania paliw
1,30
tlenek węgla
47,23
tlenki azotu (NO2)
0,69

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 
POWIAT KOŚCIERSKI 
 
SUMA EMISJI [Mg/r]
Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł.
SO2
68,03
CO2
40081,94
CO
204,31
NO2
66,32
Suma pyłów
41,84
 
 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 

Nazwa substancji Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych /docelowego poziomu/ poziomu celu długoterminowego/ substancji
Benzen rok kalendażowy 5 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 1 µg/m³   2010 r
4 µg/m³ - ochrona uzdrowiska    
Dwutlenek azotu jedna godzina 200 µg/m³(margines tolerancji w 2009r. 2 µg/m³) 18 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2010 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³ (margines tolerancji w 2009r 2 µg/m³)    
35 µg/m³ - ochrona uzdrowisk    
Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Dwutlenki siarki jedna godzina 350 µg/m³ 24 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
24  godziny 125 µg/m³ 3 razy (bez przekroczeń dla uzdrowisk) 2005 r
rok kalendarzowy i pora zimowa (od 01.X do 31.III 20 µg/m³ - ochrona roślin   2003 r
Ołów w pyle zawieszony PM10 rok kalendarzowy 0,5 µg/m³    
Pył zawieszony PM10 24 godziny 50 µg/m³ 35 razy 2005 r
rok kalendarzowy 40 µg/m³   2005 r
Tlenek węgla osiem godzin 10000 µg/m³   2005 r
5000 µg/m³ - ochrona uzdrowiskowa    
Arsen w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 6 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 1 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Kadm w pyle zawieszonym rok kalendarzowy 5 ng/m3   2013 r - osiągnięcie docelowego poziomu
Nikiel w pyle zawieszony rok kalendarzowy 20 ng/m3   2013 r - osiągnięcie poziomu docelowego
Ozon osiem godzin 120 µg/m³ 25 dni (liczona jako średnia z ost. 3 lat) 2010 r. - osiągnięcie poziomu docelowego
120 µg/m³ bez przekroczeń 2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego
okres wegetacyjny (1.V - 31.VII) 18000 µg/m³(wyrażony jako AOT 40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2010 r - osiągnięcie docelowego poziomu
6000 µg/m³(wyrażony jako AOT  40 - średnia z ostatnich 5 lat) - ochrona roślin   2020 r - osiągnięcie celu długoterminowego

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego, nie przekracza poziomu docelowego lub nie przekracza poziomu celu długoterminowego A -
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji B

Marszałek województwa informuje właściwego ministra o działaniach podejmowanych na rzecz zmniejszenia odpowiedniej emisji (POŚ art. 91 ust. 4)  Przekracza poziom dopuszczalny powiększony

Przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom docelowy/przekracza poziom celu długoterminowego C Sejmik województwa w terminie 15 miesięcy uchwala program ochrony powietrza (POŚ art. 91 ust. 3,5)/wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚ art. 91a)

Klasy stref dla celów długoterminowych.

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania
Nie przekracza poziomu celu długoterminowego D1 -
Przekracza poziom celu długoterminowego D2 Wpisanie osiągnięcia celów długoterminowych do wojewódzkiego programu ochrony środowiska (POŚart.91a)

Zestawienie wyników pomiarowych za rok 2008

Czynnik Pomiar Miasto Średnia / rok Maks. Pokr. Liczność**) Klasa
a 24 1
SO2 manualny Kościerzyna, Rynek 5,8 31,0(24) 96   A  A  
  pasywny  Kościerzyna  4,9  11,9(m)  100    A    
  pasywny Nowa Karczma  6,1  14,8(m)  100       
  pasywny  Stara Kiszewa  3,6  7,9(m)  100       
  pasywny  Sarnowy  2,5  4,8(m)  100       
NO2  manualny  Kościerzyna, Rynek  20,7  48,0(24)  81       
  pasywny  Kościerzyna  19,8  27,1(m)  100       
  pasywny  Sarnowy  10,2  16,5(m)  100       
  pasywny   Nowa Karczma  14,3  18,4(m)  100       
  pasywny  Stara Kiszewa  11,5  20,9(m)  100       
PM10  manualny  Kościerzyna, ul. Staszica  24,7  167(24)  95  25  A  
  refektomet  Kościerzyna, ul. Rynek  33,2  179,0(24)  96  76  C  
benzen  pasywny  Kościerzyna  2,6  100       
  pasywny  Nowa Karczma  2,2  100       
  pasywny   Stara Kiszewa  2,0  100       
  pasywny   Sarnowy  1,3  -   100       
Metale w pyle PM10 manualny  Kościerzyna, ul. Staszica  0,05 Pb         
      0,8 Cd*            
      1,6 Ni*            
      1,3 As*            
Benzo(a)piren w pyle PM10  manualny  Kościerzyna, ul. Staszica  3,6*           

**) Liczność - ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

*) ng/m3

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2009

Czynnik Pomiar Miasto Średnia/rok µg/m³ Max Pokr. Liczność**) Klasa
So2 manualny Kościerzyna, Rynek 3,99 21,0(24) 95   A A  
  pasywny Kościerzyna 6,46 14,1(m) 100   A    
  pasywny Nowa Karczma 6,40 12,3(m) 6,7   A    
  pasywny Stara Kiszewa 3,45 7,1(m) 100   A    
  pasywny Sarnowy 2,78 6,1(m) 100   A    
NO2 manualny Kościerzyna, Rynek 18,68 44,0(24) 93   A    
  pasywny Kościerzyna 17,42 25,8(m) 100   A    
  pasywny Sarnowy 8,76 16,1 100   A    
  pasywny Nowa Karczma 13.21 19,5(m) 75   A    
  pasywny Stara Kiszewa 9,03 15,6 100   A    
PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 27,69 288,5(24) 89 35 A A  
  refektomet Kościerzyna, Rynek 40,49 151,0(24) 94 124 A C  
benzen pasywny Kościerzyna 2,74 - 100   A    
  pasywny Nowa Karczma 2,0 - 75   A    
  pasywny Stara Kiszewa 1,81 - 100   A    
  pasywny Sarnowy 1,28 - 100   A    
Metale w pyle PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 0,09 Pb - -   A    
      0,80 Cd*            
      1,98 Ni*            
      4,54 As*            
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 3,79*       C    

**) Liczność - ilość dni w roku, w których wystąpiły przekroczenia norm

*) ng/m

W tabeli zbiorczej poniżej zestawiono klasyfikację stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.

Nazwa strefy Kod strefy Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy Uwagi
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As Cd Ni B(a)P O3
strefa kartusko - kościerska PL.22.04.z.03 A A C A A A A A A C   niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10 / niedotrzymane poziomy docelowe (2013 r) benzo(a)pirenu

Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia.

W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2009 opracowanej przez WIOŚ powiat kościerski należący do strefy kartusko - kościerskiej, w skład której wchodzą powiaty kościerski, kartuski i gdański, dla kryterium ochrony zdrowia strefę tę zakwalifikowano do klasy C, w związku z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stacjach w Kościerzynie oraz niedotrzymaniem poziomu docelowego dla zawartości benzo(a)pirenu w pyle PM10-pomiar na stacji w Kościerzynie, pozostałe zanieczyszczenia-klasa A.

W strefie C wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.

Do klasy D2 zakwalifikowano całe woj. pomorskie, dla O3 - poziom długoterminowy (2020) pod względem ochrony zdrowia i ochrony roślin.

Pełne dane na temat oceny stanu powietrza na stronie www.gdansk.wios.gov.pl

Energia odnawialna

Elektrownie wodne
 • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA ZAMEK KISZEWSKI
  • miejscowość/gmina ZAMEK KISZEWSKI/ STARA KISZEWA
  • właściciel  JERZY KUJAWSKI  nazwa rzeki WIERZYCA
  • km rzeki.117+220,  wysokość piętrzenia 117,20, moc 0,07 MW
 • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA RUDA MŁYN
  • miejscowość/gmina RUDA MŁYN/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  ZAKŁADY RYBACKIE WDZYDZE w Czarlinie  nazwa rzeki WIERZYCA
  • km rzeki.127+500,  wysokość piętrzenia 126,20, moc 0,02 MW
 • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA NOWA KISZEWA
  • miejscowość/gmina NOWA KISZEWA/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  JERZY KWIDZIŃSKI  nazwa rzeki WIERZYCA
  • km rzeki.137+720,  wysokość piętrzenia 140,81, moc 0,018 MW
 • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA GRZYBOWSKI MŁYN
  • miejscowość/gmina GRZYBOWSKI MŁYN/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  ZAKŁADY RYBACKIE WDZYDZE w Czarlinie  nazwa rzeki TRZEBIOCHA
  • km rzeki.2+470,  wysokość piętrzenia 142,60, moc 0,015 MW
 • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA WIEPRZNICA
  • miejscowość/gmina WIEPRZNICA/KOŚCIERZYNA
  • właściciel  TERESA CZAPIEWSKA nazwa rzeki RAKNICA
  • km rzeki.0+300,  wysokość piętrzenia 148,49, moc 0,0062 MW
 • Nazwa ELEKTROWNIA WODNA SKRZYDŁÓWKO
  • miejscowość/gmina SKRZYDŁÓWKO/NOWA KARCZMA
  • właściciel  GERARD I URSZULA CHAJEWSCY nazwa rzeki WIETCISA
  • wysokość piętrzenia 144,20, moc 0,032 MW
Elektrownie wiatrowe

brak

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Kościerzyna gmina Miejska Kościerzyna

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1, Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr. B. Sychty i Gimnazjum nr 1 ul. M. C. Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna
 • „AQUA Centrum” KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Sp. z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów –BRAK DANYCH

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość DZIEMIANY, gmina DZIEMIANY

 • GIMNAZJUM W DZIEMIANACH, CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów –BRAK DANYCH

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Stara Kiszewa, gmina Stara Kiszewa

 • Budynek prywatny przy ulicy 6 Marca
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów – BRAK DANYCH
Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Kościerzyna gmina Miejska Kościerzyna

 • CENTRUM KULTURY KASZUBSKIEJ „STRZELNICA”, ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna
 • ZAPLECZE SOCJALNE DLA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „STADION MIEJSKI W KOŚCIERZYNIE”, ul. Kamienna 7, 83-400 Kościerzyna

Efekt energetyczny w ciągu roku:

 • zużyta energia elektryczna  86889 [kWh],
 • pozyskane ciepło brak danych [GJ]
Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: miejscowość Kościerzyna gmina Miejska Kościerzyna

 • ZEC KOSPEC Sp. z o.o. ul. Tetmajera 3, 83-400 Kościerzyna
 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy ilość t/rok zrębki drewniane 862,45
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku 11247 [GJ]
Inne

brak

Gospodarka odpadami

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)
 • Miasto Kościerzyna - data zatwierdzenia 2.07.2004
 • Gmina Kościerzyna - data zatwierdzenia lipiec 2004
 • Gmina Dziemiany                   
  • data zatwierdzenia 10.03.2006
  • data aktualizacji planu 08.2008    
 • Gmina Karsin      
  • data zatwierdzenia 18.11.2004
  • data aktualizacji planu 2008    
 • Gmina Liniewo              
  • data zatwierdzenia 13.06.2005
  • data aktualizacji planu 19.11.2008
 • Gmina Nowa Karczma - data zatwierdzenia 21.07.2004
 • Gmina Stara Kiszewa - data zatwierdzenia 27.01.2006
 • Gmina Lipusz - data zatwierdzenia 21.01.2006
 • Powiat Kościerski - data zatwierdzenia 27.06.2008
Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Kościerzyna - data uchwalenia 15 lutego 2006 r.
 • Gmina Kościerzyna - data uchwalenia 27marca 2006 r.
 • Gmina Dziemiany - data uchwalenia 12 czerwca 2007 r,
 • Gmina Karsin - data uchwalenia 26.03.2009 r
 • Gmina Liniewo - data uchwalenia 29 grudnia 2005 r.
 • Gmina Nowa Karczma - data uchwalenia 10 lutego 2006 r.
 • Gmina Stara Kiszewa - data uchwalenia 16 maj 2006 r.
 • Gmina Lipusz - data uchwalenia 19 kwietnia 2007 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

10 170,15 Mg

w tym :

 • komunalnych 10 170,15
 • przemysłowych 749,2 (miasto: Kościerzyna)

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca 146,7 kg

Sposób postępowania z odpadami
 • MIASTO KOŚCIERZYNA
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier,      plastik 
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
  • odzysk
 • Gmina Kościerzyna    
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier,      plastik 
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,
  • odzysk
 • Gmina Dziemiany     
  •  unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • Gmina Karsin  
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • Gmina Liniewo    
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, niebezpieczne   
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • Gmina Nowa Karczma   
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier,  plastik         
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie,
  • odzysk
 • Gmina Stara Kiszewa
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier , plastik           
 • Gmina Lipusz     
  • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier.      plastik 
  • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
  • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
 • lokalizacja Gminne składowisko odpadów komunalnych w Dziemianach
  • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
   • wielkość składowiska ( ha )    1,36
   • pojemność całkowita składowiska ( Mg )   13 860 Mg
   • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  wypełnione całkowicie
   • liczba kwater ogółem ( szt. )   1
   • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )
   • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   1
   • rekultywacja składowiska     projektowana
   • monitoring składowiska    tak
   • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie bariera sztuczna
   • Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku 963,5 [Mg]
 • składowisko: Składowisko odpadów komunalnych w Osowie
  • wielkość składowiska ( ha )    1,05
  • pojemność całkowita składowiska ( Mg )  5 000 Mg
  • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )  1 350 Mg
  • liczba kwater ogółem ( szt. )   2
  • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  1
  • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   0
  • rekultywacja składowiska     nie                   
  • monitoring składowiska    tak
  • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie        bariera sztuczna
  • drenaż odcieków     tak
  • Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku 1093,75 [Mg]
 • składowisko: Składowisko odpadów komunalnych w Liniewskich Górach
  • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
   • wielkość składowiska ( ha )    2 ha
   • pojemność całkowita składowiska ( Mg )  24 000 Mg
   • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg )    2 384 Mg
   • liczba kwater ogółem ( szt. )   2
   • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. )  2 naprzemiennie
   • liczba kwater zamkniętych ( szt.)   0
   • rekultywacja składowiska     tak                 
   • monitoring składowiska    tak
   • wyposażenie składowiska
   • uszczelnienie     bariera sztuczna
   • drenaż odcieków     tak
   • oczyszczalnia odcieków    tak
   • instalacja do odgazowania    tak
   • Ilość unieszkodliwionych w r.2009. odpadów na składowisku 1 443,8 [Mg]
 • Spalarnia – brak na terenie powiatu
 • Kompostownia
  • ilość odzyskanych w roku 2009 odpadów: 889 Mg
  • lokalizacja – Oczyszczalnia ścieków, ul. Markubowo 7, Kościerzyna
  • rodzaj / typ – bioreaktory kompostowe zamknięte
  • podstawowe dane techniczne – 3 reaktory bębnowe o wymiarach: L: 16m, R: 4 m.
Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych ogółem t/rok

 Dane  zostaną zamieszczone po otrzymaniu Informacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Kościerzyna    TAK
 • Gmina Kościerzyna           TAK
 • Gmina Dziemiany                   TAK
 • Gmina Karsin      TAK
 • Gmina Liniewo       TAK         
 • Gmina Nowa Karczma      NIE
 • Gmina Stara Kiszewa   w trakcie opracowywania
 • Gmina Lipusz            TAK
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Kościerzyna   TAK data przyjęcia 31 maja 2006 r
 • Gmina Kościerzyna          BRAK DANYCH
 • Gmina Dziemiany               TAK
 • Gmina Karsin     NIE
 • Gmina Liniewo                NIE
 • Gmina Nowa Karczma     NIE
 • Gmina Stara Kiszewa  NIE
 • Gmina Lipusz       NIE
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

Według listy prowadzonej przez  Urząd Marszałkowski w powiecie kościerskim nie ma zakładu posiadającego urządzenia z PCB.

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

brak

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Miasto Kościerzyna    TAK ile – 5
  • MARS S.A. Salon RTV – AGD, ul. Długa 28, 83-400 Kościerzyna
  • Skład Hurtowy w Kościerzynie, ul Wojska Polskiego 17, 83-400 Kościerzyna
  • Dom Handlowy MARKET Marek Adamczyk i s-ka, ul. Rynek 16, 83-400 Kościerzyna
  • METALZBYT Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 1, 83-400 Kościerzyna
  • Sita Kościerzyna, ul 8 Marca 41, 83-400 Kościerzyna
 • Gmina Kościerzyna         NIE 
 • Gmina Dziemiany                 NIE
 • Gmina Karsin      TAK  ile - 1 (Gminna Spółdzielnia SCH w Karsinie)
 • Gmina Liniewo                 NIE
 • Gmina Nowa Karczma      NIE
 • Gmina Stara Kiszewa   NIE
 • Gmina Lipusz  NIE
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak obszarów zdegradowanych

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego - TAK
 • przemysłowego - TAK
Gdzie te uciążliwości występują
 • Droga krajowa nr 20 (Kościerzyna, ul. Wojska Polskiego)
 • Droga wojewódzka nr 214 (Kościerzyna ul. Kartuska)
 • Droga wojewódzka nr 235 (Korne-Brusy)

Pomiary prowadzone  co 5 lat przez GDDKiA zaplanowano na r.2010.

Czy były dokonywane pomiary

W r.2008 WIOŚ prowadził pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Kościerzyna (patrz materiały archiwalne r.2008).
W r.2009 pomiary nie były prowadzone.

Z inicjatywy gmin lub powiatu w r.2009 pomiary nie były prowadzone.

Czy została opracowana mapa akustyczna

NIE

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

NIE

Promieniowanie elektromagnetyczne

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

NIE

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

Brak danych

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2009 WIOŚ nie wykonywał badań w powiecie kościerskim.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono.

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ Lubiana S.A.

 • adres ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana
 • rodzaj i wielkość produkcji:  porcelana stołowa
 • liczba zatrudnionych: około 1300 osób

Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNIBUD" Sp. z o.o

 • adres  ul. Wybickiego 27, 83-423 Wielki Klincz
 • rodzaj i wielkość produkcji: elementy stolarskie i elementy metalowe, głównie obudowy do głośników, radioodbiorników, telewizorów
 • liczba zatrudnionych: około 600 osób

nazwa COMPLEX 

 • adres  Dziemiany i Trzebuń
 • rodzaj i wielkość produkcji:  przetwórstwo drewna
 • liczba zatrudnionych 350 osób

nazwa Kruszywa Polskie sp. z o.o.

 • adres  Rybaki k/Kościerzyny, 83-406 Wąglikowice
 • rodzaj i wielkość produkcji: wydobywanie żwiru
 • liczba zatrudnionych: około 80 osób

nazwa ”MARGO” Mariusz Czapiewski

 • adres ul. Oś. Komara 29, Somonino zakład Nowy Barkoczyn
 • rodzaj i wielkość produkcji: budownictwo
 • liczba zatrudnionych 65

nazwa CHŁODLAM

 • adres LUBAŃ
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja łodzi
 • liczba zatrudnionych 55
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

Brak informacji

Rolnictwo

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

50 008 ha, 42,9 % całości użytków rolnych,

Struktura użytków [ha]
 • grunty orne: 38 390 ha, 76,77 %
 • grunty ugorowane
 • łąki: 5 809 ha, 11,61 %
 • pastwiska: 4 024 ha, 8,05 %
 • sady, ogrody: 189 ha, 0,38 %
 • grunty pod rowami i stawami: 270 ha, 0,54 %
Ilość gospodarstw rolnych

4 966

porównaj z
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I
 • II
 • III           467,55
 • IV       13 592,96
 • V        18 126,17
 • VI       33 345,53
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha - 1157
 • 2-5 ha - 1107
 • 5-10 ha - 912
 • 10-20 ha - 1242
 • 20-50 ha - 485
 • 50-100 ha - 46
 • 100 – 300 ha - 12
 • > 300 ha - 5

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w gminie bd

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone
 • NPK [kg/ha] Brak danych.
 • CaO [kg/ha] Brak danych.
Rolnictwo ekologiczne

Ilość gospodarstw (wymień jakie)

 • miejscowość: Stara Kiszewa, gmina: Stara Kiszewa,
 • miejscowość: Wilcze Błota, gmina: Stara Kiszewa,
 • miejscowość: Kliczkowy, gmina: Karsin.

Ogólna powierzchnia upraw 60 [ha]2. 

Plantacje roślin energetycznych

 • rodzaj plantacji - wierzba energetyczna
 • lokalizacja plantacji - gm.Karsin( 2 ), gm.Liniewo ( 1 ), gm. St.Kiszewa ( 1 )
 • powierzchnia upraw łącznie 4,5 ha

 

Przyroda

Formy ochrony przyrody

Park Narodowy –  brak
Rezerwaty przyrody

 • Strzelnica
  • Lokalizacja: Miasto Kościerzyna
  • Wielkość: 3,6 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Rezerwat leśny. Chroni fragment lasu mieszanego (liściasto - iglastego) o cechach naturalnych ze skupieniami pomnikowych dębów z okazałymi bukami, sosnami i innymi drzewami. Występujące tu drzewostany, w przewadze dwupiętrowe, budują oba rodzime dęby w wieku 120 - 210 lat, rzadziej młodsze, a także zróżnicowany wiekowo buk, którego najstarsze osobniki osiągają około 180 lat oraz posadzona tu w przeszłości 180-letnia sosna. Skład drzewostanów wzbogacają kilkudziesięcioletnie osobniki grabu, brzozy brodawkowatej, rzadziej innych gatunków.
 • Czapliniec we Wierzysku
  • Lokalizacja: Gmina Kościerzyna
  • Wielkość: 10,5 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Rezerwat ptasi. Chroni kolonię czapli siwej nad jeziorem Książe. Kolonia lęgowa czapli we Wierzysku należy do nielicznych starych czaplińców w Polsce, które posiadają cenne dane o liczbie gniazdujących ptaków w okresie ostatnich 100 lat. Obejmuje również fragment boru mieszanego i kwaśnej buczyny w wieku ok. 200 lat. Obecność starodrzewów sprawia, że zespół ptaków rezerwatu charakteryzuje się znacznym udziałem dziuplaków z dzięciołem czarnym i gołębiem siniakiem włącznie.
 •  Orle nad Jeziorem Dużym
  • Lokalizacja: Gmina Liniewo
  • Wielkość: 1,7 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Rezerwat leśny chroniący grupę 200-letnich dębów na siedlisku grądu nad brzegiem jeziora Dużego. Dęby w wieku około 250 lat, a niektóre i starsze są zdrowe i powinny zachować się wiele lat.
 •  Brzęczek
  • Lokalizacja: Gmina Liniewo
  • Wielkość: 17,3 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Rezerwat leśny. Obejmuje ochroną zbiorowiska żyznej i kwaśnej buczyny pomorskiej z okazałym 150-letnim drzewostanem. Są tu stanowiska rzadkich i chronionych roślin naczyniowych. Las bukowy w rezerwacie, szczególnie płaty żyznej buczyny są jednymi z najlepiej zachowanych fragmentów tego zbiorowiska w skali województwa pomorskiego.
 •  Krwawe Doły
  • Lokalizacja: Gmina Stara Kiszewa
  • Wielkość: 13,0 ha.
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Rezerwat leśny, obejmujący fragment boru świeżego z około 130-letnim drzewostanem i licznymi drzewami o wymiarach pomnikowych. Jest to miejsce występowania szeregu rzadkich gatunków chronionych porostów. W rezerwacie stwierdzono występowanie ok. 21 gatunków roślin naczyniowych, 12 gatunków mszaków i aż 48 gatunków porostów. Wśród porostów aż 18 taksonów objętych jest ścisłą ochroną prawną, z czego 5 jest rodzaju chrobotka, 3 brodaczki, 3 płucnice, 2 płaskotki oraz po 1 mąkliku, mąkli, pustułce, różyczce i włostce. W runie często spotkać można śmiałka pogiętego, wrzos, borówkę czarną, młode siewki sosny. 

 
Parki krajobrazowe:

 •  Wdzydzki Park Krajobrazowy
  • Lokalizacja: Gmina Dziemiany, Gmina Karsin, Gmina Kościerzyna, Gmina Stara Kiszewa
  • Wielkość: 17 857 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Wdzydzki Park Krajobrazowy (WPK) obejmuje północną część Borów Tucholskich z zespołem rynnowych jezior wdzydzkich, uformowanych w kształcie krzyża. Są to jeziora: Wdzydze, Jelenie, Radolne i Gołuń.  Otaczają je zespoły leśne wraz z ponad 160 jeziorami i oczkami wodnymi. Centralną część parku stanowi jezioro Wdzydze połączone z rzeką Wdą. Obfitość lasów i jezior powiązanych z Wdą i jej dopływami, urozmaicona rzeźba terenu, a także niskie zaludnienie decydują o dużych walorach rekreacyjno-turystycznych tego terenu. Zespół jezior wdzydzkich jest jedynym zbiornikiem w Polsce z endemiczną odmianą troci jeziornej, zwanej wdzydzką, która na tarło udaje się do Wdy i Trzebiochy. Lasy zajmują ok. 60% powierzchni parku. Przeważają siedliska boru suchego i boru świeżego. Dominującym gatunkiem jest sosna porastająca ok. 90% powierzchni leśnej, a nieliczną domieszkę stanowi dąb i buk, głównie na obrzeżach rzek i jezior. Florę WPK stanowi ponad 600 gatunków roślin naczyniowych, w tym liczne objęte ochroną gatunkową, m.in. storczyki: krwisty, szerokolistny i plamisty; rosiczki, lobelia jeziorna i poryblin jeziorny, widłaki i liczne porosty. Faunę parku stanowią m.in. bóbr, wydra, wiele ptaków m.in. orzeł bielik, dudek, puchacz, sowa uszata, myszołów i tracz długodzioby. Odnotowano gniazdowanie 121 gatunków ptaków. Do gatunków ptaków zagrożonych w Europie i w Polsce należy 39 gatunków ptaków występujących na terenie WPK : bąk, bocian biały, cyraneczka, cyranka, gągoł, szlachar, nurogęś, bielik, błotniak stawowy, jastrząb, krogulec, kuropatwa, derkacz, kropiatka, kokoszka, żuraw, samotnik, piskliwiec, turkawka, puchacz, włochatka, lelek, zimorodek, dudek, krętogłów, dzięcioł zielony, lerka, skowronek, brzegówka, dymówka, świergotek polny, pluszcz, droździk, wójcik, muchołówka szara i mała, gąsiorek, kruk. Na terenie parku zanotowano ponadto wystepowanie następujących gatunków płazów: traszka zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara i zielona, żaba jeziorkowa, żaba wodna, żaba śmieszka, żaba moczarowa, żaba trawna.
  • Wykaz gadów na terenie parku: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata.
  • Wykaz ssaków zamieszkujących tereny parku: jeż wschodni, kret, ryjówka aksamitna i malutka, rzęsorek rzeczek i mniejszy, mroczek późny, karlik malutki i większy, borowiec wielki, gacek wielkouch, dziki królik, zając szarak, wiewiórka, bóbr europejski, piżmak, nornica ruda, karczownik ziemnowodny, polnik północny, bury i zwyczajny, mysz domowa, szczur wędrowny, badylarka, mysz polna, mysz zaroślowa, mysz leśna, lis, borsuk, wydra, kuna leśna i domowa, łasica, tchórz, norka amerykańska, łasica, dzik, sarna i jeleń europejski. Następną grupą zwierząt na terenie parku są zwierzęta wodne objęte gospodarką rybacką. Na jego terenie występuje 35 gatunków ryb, w tym troć jeziorowa. Te 35 gatunków reprezentuje 12 rodzin. Oprócz tego z minogowatych występuje minóg strumieniowy. W obiektach hodowlanych pojawiły się 2 nowe gatunki - pstrąg tęczowy i jesiotr syberyjski. Pstrąg tęczowy występuje obecnie już w rzece. Z gatunków introdukowanych występują ponadto amur biały, tołpyga biała, karp, karaś srebrzysty i peluga. Z tych gatunków jedynie dwa ostatnie rozmnażają się w warunkach naturalnych. Wśród gatunków pospolitych istnieje znaczna grupa gatunków użytkowych, eksploatowanych gospodarczo oraz grupa gatunków nieużytkowych, o których liczebności można sądzić jedynie z wywiadów z rybakami, brak jest natomiast danych bardziej szczegółowych. Teren parku zamieszkują również raki szlachetne i błotne oraz raki pręgowane. Gatunki chronione ryb i minogów są dość licznie reprezentowane w faunie parku. Lista tych pierwszych zawiera 6 gatunków, z minogów występuje tu jedynie minóg strumieniowy. Najbardziej interesującym gatunkiem w ichtiofaunie parku jest troć jeziorowa. Jej liczebność osiągnęła maksimum w latach sześćdziesiątych po wprowadzeniu ochrony i intensywnego zarybiania. Po tym okresie wskutek braku zainteresowania tym gatunkiem, jej liczebność uległa znacznemu obniżeniu.
  • Do gatunków ryb i minogów chronionych występujących na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zalicza się następujące gatunki: różanka, koza, strzebla błotna, minóg strumieniowy, strzebla potokowa, śliz, piskorz.
  • Gatunki użytkowe rzadkie i pospolite: troć jeziorowa, węgorz, sielawa, okoń, szczupak, płoć, wzdręga, leszcz, krąp, lin, karaś, miętus, sieja, sandacz, pstrąg potokowy.
  • Gatunki nieużytkowe rzadkie i pospolite: ukleja, kiełb, ciernik, jazgarz, słonecznica.
  • Gatunki introdukowane: peluga, amur biały, karaś srebrzysty, karp, tołpyga biała, pstrąg tęczowy, jesiotr syberyjski.
 • Otulina Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
  • Lokalizacja: Gmina Dziemiany, Gmina Karsin, Gmina Kościerzyna, Gmina Stara Kiszewa
  • Wielkość: 15 208 ha
 •  Kaszubski Park Krajobrazowy
  • Lokalizacja: Gmina Kościerzyna, Gmina Nowa Karczma
  • Wielkość: 192 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Kaszubski Park Krajobrazowy (KPK) położony jest w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. Środowisko przyrodnicze KPK reprezentuje zestaw cech typowych dla obszarów młodoglacjalnych, do których należą genetycznie i morfometrycznie urozmaicone rzeźby terenu, połączone z dużą różnorodnością zbiorowisk roślinnych. Stanowi obszar łąk i szuwarów oraz zbiorowisk torfowiskowych z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz drzewostany sosnowe.
 • Otulina Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
  • Lokalizacja: Gmina Kościerzyna, Gmina Nowa Karczma
  • Wielkość: 2 452 ha

Obszary chronionego krajobrazu (OChK) :

 • OChK Borów Tucholskich
  • Lokalizacja: Gmina Karsin, Gmina Kościerzyna, Gmina Stara Kiszewa (pd. -wsch. część powiatu)
  • Wielkość: 13 481 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Obejmuje równiny sandrowe urozmaicone jeziorami wytopiskowymi i rynnowymi. Oś hydrograficzną obszaru stanowi Wda, płynąca wąską doliną, silnie meandrującą, tworzącą piaszczyste łachy i bystrza. Wśród lasów przeważają bory mieszane i świeże. Licznie występują torfowiska. Obszar ten obejmuje m.in. jeziora: Drzęczno, Wygonin, Długie, Grzybno, Prusionki Małe, Prusionki Duże, Wyspa, Białe Błoto i inne oraz rzekę Wdę i Kanał Wdy.
 •  OChK Doliny Wierzycy
  • Lokalizacja: Gmina Kościerzyna, Gmina Liniewo, Gmina Stara Kiszewa
  • Wielkość: 6 602 ha
  • Główne walory przyrodnicze
  • Obejmuje środkowy odcinek doliny z licznymi starorzeczami i dopływami Wierzycy łączącymi szereg jezior. Znajdują się tu fragmenty kompleksów leśnych oraz wartościowa roślinność nieleśna na dnie doliny i jej zboczach. Dolina Wierzycy obejmuje obszar rzeki Wierzycy od granicy drogi we wsi Sarnowy na Wielki Podleś poprzez jezioro Zagnanie, aż do granic powiatu za wsią Górne Maliki. Ponadto OChK Doliny Wierzycy obejmuje swym zasięgiem na terenie powiatu następujące jeziora: Zagnanie, Przywłóczno, Czerwonko, Kozielnia, Krąg, Czyżoń i Wielkie.
 •  OChK Doliny Wietcisy
  • Lokalizacja: Gmina Liniewo, Gmina Nowa Karczma
  • Wielkość: 2 552 ha
  • Główne walory przyrodnicze
  • Obszar stanowi głęboko wciętą dolinę meandrującej Wietcisy. Na wierzchowinie kompleksy leśne oraz nieźle zachowane zbiorowiska łąkowe i ziołoroślowe na dnie doliny. Na terenie powiatu kościerskiego obejmuje swym zasięgiem obszar rzeki Wietcisy od granic drogi Nowa Karczma - Szumleś Szlachecki w kierunku wsi Lubieszyn, aż do granic powiatu za wsią Stary Wiec.
 •  Gowidliński OChK
  • Lokalizacja: Gmina Kościerzyna, Gmina Lipusz (pn.-zach. część powiatu)
  • Wielkość: 1 187 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Obszar o młodoglacjalnym krajobrazie wzgórz morenowych i rozległych równin sandrowych. Wśród lasów przeważają bory mieszane i świeże. Obejmuje jezioro Gostomskie i część rzeki Borowa.
 •  Lipuski OChK
  • Lokalizacja: Gmina Dziemiany, Gmina Kościerzyna, Gmina Lipusz
  • Wielkość: 17 148 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Obejmuje obszar zalesionych równin sandrowych z licznymi jeziorami rynnowymi (wytopiskowymi, porośnięte borami mieszanymi z enklawami buczyn i lasów dębowo-bukowych. Znaczne są tu też powierzchnie borów świeżych. Obszar ten znajduje się w zachodniej i zachodnio-północnej części powiatu kościerskiego. Swym zasięgiem obejmuje m.in. jeziora: Brzeźno, Raduńskie, Rzunno, Wielkie Sarnowicze, Małe Sarnowicze, Ostronko, Wieckie, Lubiszewskie, Karpno, Sudomie, Krampe, Radolino, Dzierstno, Duży-Zbełk, Słone, Księże, Duże Skrzynki, Sudomie, Mielnica, Żółnowo, Sominko, Kutkówko, Czarne, Babiniec, Moczadła oraz rzekę Czarna Woda.
 •  Polaszkowski OChK
  • Lokalizacja: Gmina Kościerzyna, Gmina Liniewo, Gmina Stara Kiszewa (wsch. część powiatu)
  • Wielkość: 2 448 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Znajduje się tu zespół malowniczo położonych rynien jeziornych, połączonych Małą Wierzycą. W otoczeniu przeważa falista wierzchowina morenowa. Jest tu kilka kompleksów leśnych zdominowanych przez buczyny i grądy. Obszar ten obejmuje  m.in. jeziora: Hutowe, Gatno, Polaszkowskie, Duże, Długie, Wykówko, Piaseczno, Sobąckie, Liniewskie, Wierzchołek, Średnik i Gubel oraz część rzeki Kamionki.
 •  Przywidzki OChK
  • Lokalizacja: Gmina Nowa Karczma (pn. - wsch. część powiatu)
  • Wielkość: 20 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Obszar ten stanowi silnie urozmaiconą rzeźbę terenu z rynnami jeziornymi, wzgórzami morenowymi obejmującymi jeziora Grabówko i Małe Kamionki oraz odnogi rzeki Wietcisy. Część Przywidzkiego OChK znajdująca się na terenie powiatu jest stosunkowo mało zalesiona. Głównie spotkać tu można drzewostany, w których dominują buczyny, dęby, graby i lipy.

Pomniki przyrody - ilość z uwzględnieniem rodzaju

 • Za pomniki przyrody uznano:
  • pojedyncze drzewa: 41
  • grupy drzew: 14
  • aleje: 2
  • głazy narzutowe: 5

Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe

 • Nazwa : Rynna Raduńska
  • Lokalizacja: gmina Kościerzyna
  • Wielkość: 22 ha
  • Główne walory przyrodnicze
  • Rynna Raduńska stanowi zespół jezior raduńskich - północna część powiatu kościerskiego.
 • Nazwa : Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka
  • Lokalizacja: gmina Kościerzyna
  • Wielkość: 50 ha.
  • Główne walory przyrodnicze
  • Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka stanowi zespół jezior dąbrowsko-ostrzyckich - północna część powiatu kościerskiego.

Użytki ekologiczne

 • Nazwa : Wësków Bagna
  • Lokalizacja: Loryniec
  • Wielkość: 2,42 ha
  • Główne walory przyrodnicze
  • Stanowią śródleśne oczka wodne, położone w miejscowości Loryniec, gmina Kościerzyna. Celem ochrony jest zachowanie charakterystycznych dla torfowisk wysokich i przejściowych zbiorowisk roślinnych.
 • Nazwa : Żôbińsczich Błoto
  • Lokalizacja: Loryniec, Kalisz
  • Wielkość: 1,43 ha
  • Główne walory przyrodnicze
  • Stanowią śródleśne oczka wodne z płem mszarnym, położone w miejscowości Loryniec i Kalisz, na terenie gmin Kościerzyna i Dziemiany. Celem ochrony jest zachowanie charakterystycznych dla torfowisk wysokich i przejściowych zbiorowisk roślinnych.
 • Nazwa : Jezioro Pikowe
  • Lokalizacja: Konarzyny
  • Wielkość: 6,68 ha
  • Główne walory przyrodnicze
  • Stanowi śródleśne oczko wodne i torfowisko, położone w miejscowości Konarzyny, na terenie gminy Stara Kiszewa.
 • Nazwa : Jezioro Lemańskie
  • Lokalizacja: Konarzyny
  • Wielkość: 4,29 ha
  • Główne walory przyrodnicze
  • Stanowi śródleśne oczko wodne i torfowisko, położone w miejscowości Konarzyny, na terenie gminy Stara Kiszewa.
 • Razem wielkość obszaru  jak wyżej objętego ochroną prawną-80605,92ha

Obszary Natura 2000 

Powiat kościerski- SOO – Specjalne Obszary Ochrony 

Nazwa obszaru
Kod obszaru
Pow.ogółem
pow.woj[ha]
Gmina
Dolina Środkowej Wietcisy
PLH220009
430,87
Liniewo
Nowa Karczma
Jeziora Wdzydzkie
PLH220034
12812,8
Lipusz, Dziemiany, Kościerzyna,St.Kiszewa, Karsin
Dąbrówka
PLH220088
504,6
Kościerzyna
Jezioro Krąg
PLH220070
424,4
Stara Kiszewa
Leniec nad Wierzycą
PLH220073
25
Kościerzyna
Lubieszynek
PLH220074
671,4
Nowa Karczma, Liniewo
Młosino-Lubnia
PLH220076
2469,5
Dziemiany,Karsin(część)
Stary Bukowiec
PLH220082
308,4
Stara Kiszewa
Wielki Klincz
PLH220083
288,2
Kościerzyna
Piotrowo
PLH220091
483
Kościerzyna, Nowa Karczma
Rynna Dłużnicy
PLH220081
353,4
Kościerzyna
Szumleś
PLH220086
976,5
Nowa Karczma
Nowa Sikorska Huta
PLH220090
174,7
Kościerzyna
Dolina Wierzycy
PLH220094
4618,3
Stara Kiszewa, pozostałe pow.starogardzki
Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego
PLH220095
3922,3
Kościerzyna(część)
pozostałe pow.kartuski
Wilcze Błota
PLH220093
9
Stara Kiszewa

 
Powiat kościerski-OSO – Obszary Specjalnej Ochrony 

Nazwa obszaru
Kod obszaru
Pow.ogółem
pow.woj[ha]
Gmina
Bory Tucholskie
PLB220009
325076,2
215037,00
Kościerzyna, Lipusz,Karsin, Dziemiany
(część)

 • PLB220009 Bory Tucholskie, ogółem 325 076 ha, w woj. pomorskim 215 037 ha
  • Obszar Borów Tucholskich obejmuje wschodnią część makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego. W jego skład wchodzą następujące mezoregiony: Bory Tucholskie, wschodnia część Równiny Charzykowskiej, północno-wschodnia część Pojezierza Krajeńaskiego, północna część Doliny Brdy oraz północna część Wysoczyzny Świeckiej. Obszar jest dość jednolitą równiną sandrową, rozciętą dolinami Brdy i Wdy oraz urozmaiconą licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny dennej. Dominują siedliska leśne, przede wszystkim bory sosnowe.
  • Typowy obszar młodoglacjalny, obejmujący w większości jałowe piaski. Rzeźba terenu ostoi jest urozmaicona, występują tu wysoczyzny i rozległe wzórza, liczne pagórki oraz doliny i rynny. Sieć wodna jest silnie rozwinięta (wody zajmują ok. 14% powierzchni). Ostoję odwadnia rzeka Brda wraz ze swymi licznymi dopływami, z których najważniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd. Wśród jezior liczne są jeziora przepływowe połączone z systemem wodnym Brdy; sporo jest jezior oligotroficznych i mezotroficznych, nieliczne są eutroficzne, a torfowiskom towarzyszą dystroficzne. W sumie jest ok. 60 jezior; największe Charzykowskie - 1363 ha, zaś najgłębsze Ostrowite - 43 m. Lasy (ok. 70% obszaru) to głównie bory świeże, ale także bagienne i suche; występują też grądy, lasy bukowo-dębowe, łęgi i olsy. Liczne torfowiska. Grunty orne, łąki i pastwiska pokrywają ok. 15% terenu. Ostoję odwadnia rzeka Brda wraz ze swymi licznymi dopływami, z których najważniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd.
 • PLH220034 Jeziora Wdzydzkie 12812,8 ha-patrz wyżej Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • PLH220009 Dolina Środkowej Wietcisy 430,87 ha
  • Obszar ten (kod obszaru PLH220009) obejmuje środkowy odcinek doliny Wietcisy, wraz z jej przełomem. Fragment doliny charakteryzuje się dużym spadkiem (ok. 30 m) i znacznymi różnicami w wysokości względnej między dnem doliny a otaczającymi ją kulminacjami terenu (50-60 m). Dno doliny porośnięte jest głównie przez wilgotne łąki oraz lasy łęgowe. Zbocze doliny zajmują głównie lasy grądowe, u ich podnóży występują liczne wysięki wód. Dominują tutaj dobrze zachowane łęgi olszowe w kompleksie ze zbiorowiskami źródliskowymi i łąkowymi. Większość obszaru położona jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy a niewielka część na terenie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 • PLH220081 Rynna Dłużnicy – 353,4 ha
  • Obszar bardzo wartościowy pod względem przyrodniczym, przede wszystkim ze względu na: znaczący powierzchniowo na dnie doliny udział siedliska 7230 ("Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk", w podtypie "Torfowiska źródliskowe i przepływowe Polski północnej"), kompleks przestrzenny innych typów siedlisk przyrodniczych, obejmujący związane z wodami źródliskowymi i wysiękami - źródliska wapienne *7220, źródliskowe lasy olszowe na niżu *91E0, ponadto wilgotne łąki oraz dobrze zachowane szuwarowe i bagienne zbiorowiska na obrzeżach jezior i cieku. Wartość obszaru podnoszą dodatkowo takie cechy, jak: naturalny przebieg cieku i brak funkcjonującej obecnie sieci odwadniającej, ogólnie dobry stan zachowania mokrych siedlisk, występowanie gatunków roślin objętych ochroną prawną, zagrożonych, rzadkich i reliktowych, brak siedlisk zdegradowanych, dotychczas umiarkowane Użytkowanie i przekształcenia gospodarcze, sprzyjające utrzymywaniu się flory ekstensywnie Użytkowanych mokrych łąk i pastwisk, walory krajobrazowe wąskiej rynny z ciekiem łączącym niewielkie jeziora, torfowiskami i łąkami oraz leśnymi zboczami, wartościowy świat zwierząt, m.in. z obecnością bobra (Ŝeremia) i terytorium bielika.
 • PLH220070 Jezioro Krąg – 425,1 ha
  • Obszar w jednej trzeciej stanowią wody śródlądowe, około jednej czwartej stanowią zarówno siedliska rolnicze jak i siedliska łąkowe i zaroślowe, pozostałą część terenu zajmują lasy iglaste.
  • Obszar ma rzeźbę terenu charakterystyczną dla obszarów młodoglacjalnych i obejmuje swoim zasięgiem wytopiskowe zagłębienie terenu z jeziorem Krąg oraz tereny do niego przyległe z cennym torfowiskiem źródliskowym, położonym w rynnie dochodzącej do wschodniej zatoki jeziora Krąg.
  • Jest to obszar o klimacie stosunkowo chłodnym. Ze względu na dominację powierzchniową jeziora na danym obszarze, a także terenów będącym pod wpływem wód jeziornych, przeważającym typem roślinności jest roślinność związana ze zbiorowiskami wodnymi, bagiennymi i wilgotnymi. Nad jeziorem dominują szuwary różnego typu a także roślinność wodna. Na obszarze wyróżniono 2 rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Najcenniejszym jest torfowisko źródliskowe. Jest ono jednym z najcenniejszych ekosystemów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W granicach tego torfowiska występują dwa cenne gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG lipiennik Loesela oraz skalnica torfowiskowa. Populacje tych obydwóch gatunków są jednymi z najliczniejszych w skali Polski i są wyjątkowo dobrze zachowane. Poza torfowiskiem występuje tu malownicze jezioro eutroficzne z bogatą szatą roślinną zbiorowisk nadwodnych. Na obszarze znajduje się także wiele rzadkich gatunków roślin, co czyni go wyjątkowo interesującym pod względem florystycznym.
 • PLH 220082 STARY BUKOWIEC – 308,4 ha
  • Falisty teren zajęty przez pola uprawne i ugory, a częściowo ubogie lasy sosnowe na gruntach porolnych, z zagłębieniami, w których występują torfowiska przejściowe, w przeszłości eksploatowane. W dołach potorfowych i oczkach różnej wielkości występuje strzebla błotna. Potencjalne zagrożenie stanowią: zasypywanie zbiorników ze strzeblą, ich osuszanie oraz procesy naturalnego zarastania, a także zanieczyszczenia wody środkami z działalności rolniczej oraz ewentualność zarybiania większych oczek gatunkami ryb drapieżnych.
 • PLH220088 DĄBRÓWKA – 504,6 ha
  • Ostoja znajduje się w czołówce najwartościowszych siedlisk strzebli błotnej w regionie. Występują tu w większości dobrze zachowane, rozległe i bezodpływowe zbiorniki i wyrobiska potorfowe o małym zagrożeniu, z liczną populacją strzebli błotnej Eupallasela perenurus (kod 4009). Ostoja chroni głównie siedlisko tego gatunku.
  • Jeden ze zbiorników, koło Dąbrówki, jest siedliskiem elismy wodnej Luronium natans (kod 1831).
  • Ostoja jest także miejscem występowania szeregu torfowisk przejściowych (kod 7140), zbiorników dystroficznych (kod 3160) oraz bogatych populacji roślin typowych dla nich. Szczególnie wartościowe są trzy torfowiska i towarzyszące im zbiorniki: jedno położone na SW od Kłobuczyna, dwa - znajdujące się na NE od Dąbrówki. Na torfowisku "Dąbrówka" występują niewielkie fitocenozy rzadkiego zbiorowiska z Drosera intermedia i Eriophorum angustifolium, wykształcone na nagim torfie (siedlisko 7150). Śródpolny, mały zbiornik wodny z grążelem drobnym Nuphar pumila w rejonie Śledziowej Huty. Dość wartościowy kompleks wrzosowisk i psiar z jałowcami (kod 6230) na mineralnym obrzeŜu torfowiska położonego bezpośrednio na południowy-zachód od Kłobuczyna. Najcenniejszymi z gatunków roślin, poza elismą wodną, są: widłaczek torfowy Lycopodiella inundata, grążel drobny Nuphar pumila oraz pływacze drobny i zwyczajny Utricularia minor, U. vulgaris, a także bebłek błotny Peplis portula. Szerokie otoczenie zatorfionych obniżeń i zbiorników wodnych, obejmujące głównie ich zlewnie bezpośrednie: o małych wartościach przyrodniczych (lasy porolne, pola, pastwiska). Miejscami występuje kwaśna buczyna niżowa.
 • PLH220073 Leniec nad Wierzycą – 25 ha
  • Nieduży obszar, obejmujący fragment doliny Wierzycy oraz brzeg Jeziora Wierzysko i przyległy las na siedlisku grądu subatlantyckiego, z obecnością zagłębienia z torfowiskiem przejściowym i oczkami dystroficznymi. Nad rzeką występują łąki, a na ich skraju pod lasem, jest stanowisko leńca bepodkwiatkowego Thesium ebracteatum. Obecność stanowiska leńca bepodkwiatkowego Thesium ebracteatum, jednego z kilku zaledwie podawanych niegdyś w województwie, a drugiego wskazanego do objęcia ochroną w tutejszej sieci Natura 2000. Jest ono obserwowane od 27 lat, co wskazuje na trwanie populacji chronionego gatunku w tym miejscu. Oprócz tego, w ostoi są siedliska: grądu subatlantyckiego oraz torfowiska przejściowego i zbiorników dystroficznych, a także wilgotnych łąk nad rzeką.
 • PLH220094 DOLINA WIERZYCY – 347,1 ha
  • Obszar obejmuję dolinę Wierzycy, o długości około 21 km, miedzy jazem w Czarnocińskich Piecach a mostem drogowym w Starogardzie Gdańskim. Rzeka ma charakter podgórski. Koryto rzeczne ma tutaj szerokość do kilkunastu metrów, głęboko wcina się w otaczający teren tworząc wyraźne jary i wąwozy. Wierzyca jest stosunkowo niewielka rzeką o bardzo bogatej ichtiofaunie. Stwierdzono tutaj silne populacje conajmniej 2 gatunki ryb z zał. II Dyrektywy Siedliskowej – brzanki i głowacza białopłetwego. W przypadku brzanki jest to najbardziej na północ wysunięte jej stanowisko w Polsce. Stwierdzono tu także występowanie kilku innych, cennych gatunków ryb związanych z szybko płynącymi rzekami – pstrąga potokowego, lipienia, piekielnicy, strzebli potokowej i śliza. Występują tu także stabilne populacje dwóch gatunków ssaków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej – wydry i bobra.
 • PLH220090 NOWA SIKORSKA HUTA -176,1 ha
  • Ostoja leży na Pojezierzu Kaszubskim, między Nową Sikorską Hutą a Kłobuczynem, w powiatach kartuskim i kościerskim. Obejmuje swym zasięgiem fragment wysoczyzny morenowej o rzeźbie falistej z lokalnym wyniesieniem Serża Góra oraz z zespołem niewielkich torfowisk i oczek wodnych w lokalnych obniżeniach terenu. Większość oczek ma charakter zbiorników dystroficznych. Zdecydowaną większość powierzchni terenu zajmują lasy iglaste (85%), natomiast pozostałą część siedliska rolnicze. Powierzchnie wysoczyznowe zajęte są w przewadze przez leśne zbiorowiska zastępcze z sosną, świerkiem i brzozą w drzewostanach, w części przez odłogowane pola i grunty orne. W obrębie torfowisk wykształciła się głównie roślinność mszarna. W dystroficznych oczkach wodnych i dołach potorfowych występują agregacje pływaczy Utricularia vulgaris, U. minor.
  • Na obrzeżach torfowisk obecne są wąskie pasy łąk, lokalnie suche wrzosowiska. W ostoi znajduje się kilka śródleśnych, niewielkich zbiorników z dość liczną strzeblą. Powierzchnia tych zbiorników wynosi od 0,03 ha do 0,37 ha (razem 0,50 ha). W zbiornikach strzeblowych stwierdzono też liczne karasie pospolite i pojedyncze karasie srebrzyste.
 • PLH220074 LUBIESZYNEK - 683.1 ha
  • Pagórkowaty teren, zajęty głównie przez pola uprawne (96%) i użytki zielone (7%), z rozrzuconymi w zagłębieniach oczkami wodnymi oraz niewielkimi torfowiskami z dołami potorfowymi. Występuje tu w wielu zbiornikach strzebla błotna.
 • PLH220083 WIELKI KLINCZ – 288,2 ha
  • Lekko falisty teren z polami uprawnymi i rozrzuconymi gospodarstwami, położony na południowy wschód od zwartej zabudowy Wielkiego Klincza. W zagłębieniu terenu obecne jest torfowisko przejściowe, w przeszłości eksploatowane, z kilkoma wyrobiskami - oczkami wodnymi, o charakterze dystroficznym, w których występuje strzebla błotna. Otacza je zubożały bór bagienny i brzeziny oraz pas łąki.
  • Skupienie zbiorników z bogatą populacją strzebli błotnej, w terenie, który wydaje się umożliwiać bezpieczne bytowanie tego gatunku w przyszłości, przy podjęciu ochrony. Stanowi ważne uzupełnienie sieci ostoi, tworzonych dla ochrony wymienionego gatunku w województwie pomorskim, skupiającym największe jego zasoby w kraju.
 • PLB220077 MŁOSINO – LUBNIA
  • Jedna z dwóch w Polsce znanych kolonii rozrodczych nocka łydkowłosego (budynek leśniczówki w Lubni) wraz z jeziorami stanowiącymi żerowiskami tego zagrożonego wymarciem gatunku nietoperza (kategoria EN według Polskiej Czerwonej Księgi). 
  • Jeden z najlepiej zachowanych płatów borów chrobotkowych na Pomorzu, w części chroniony w rezerwacie "Bór Chrobotkowy", ze stanowiskami chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków porostów naziemnych (ponad 40 gatunków). Do najcenniejszych należą: płucnica niwalna Flavocetraria nivalis (gatunek wysokogórski, jedno z dwóch stanowisk na niżu polskim, zagroŜony w kraju - EN), chrobotek alpejski Cladonia stellaris (gatunek górski, zagrożony w kraju - EN) i grzybinka cielista Baeomyces carneus (bardzo rzadki i krytycznie zagrożony w kraju - CR, znaleziony na terenie ostoi pierwszy raz na Pomorzu od 100 lat).
  • Znajduje się tu m.in. najbogatsza w Polsce populacja, bardzo rzadkiego chróścika tasiemcowatego (fińskiego) Stereocaulon taeniarum (narażony w kraju - kategoria VU). Łącznie, lichenobiota rezerwatu liczy 70 gatunków;
  • Dobrze zachowane jeziora lobeliowe - jez. Kły, Chińskie (Cyrkowiec) i Zmarłe Duże - z licznymi populacjami Lobelia dortmanna. Bardzo liczna i dobrze zachowana populacja Luronium natans w jeziorze Chińskie (Cyrkowiec). Dwa jeziora ramienicowe (jez. Wielewskie i Skąpe) z dużymi powierzchniami łąk ramienicowych.
  • Ponadto dobrze zachowały się tu torfowiska przejściowe. Stwierdzono na tym obszarze fragmenty zbiorowisk szuwarowych, w tym szuwaru kłociowego oraz zbiorowiska muraw napiaskowych z dużym udziałem porostów, w tym Cetraria nivalis. Rodzaje siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (13 zidentyfikowanych) zajmują 40,2% obszaru.
  • Są tu stanowiska szeregu rzadkich i ginących gatunków roślin zarodnikowych i naczyniowych, m.in. Ranunculus reptans,
Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody

Ścieżki edukacyjne

 • nazwa: ścieżka przyrodnicza nad jeziorem Rzuno w Dziemianach – renowacja ścieżki i wyposażenie jej w nowe tablice edukacyjne
 • długość: 3 km   
 • podstawowa tematyka: flora i fauna lasów, formy ochrony przyrody.

Wycieczki z przewodnikiem

 • nazwa obiektu chronionego Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • ilość wycieczek 5 po pieszej ścieżce przyrodniczej we Wdzydzach Kiszewskich

Prelekcje

 • nazwa obiektu chronionego: Wdzydzki Park Krajobrazowy
  • tematyka prelekcji:  płazy WPK, gospodarka odpadami, papier czerpany, ptaki, kultura kaszubska, flora i fauna WPK, moje najbliższe otoczenie, drzewa naszych lasów, zanieczyszczenia powietrza, ryby wód słodkowodnych, ekosystem lasu, zwierzęta lasów, życie lasu zimą, ptasie wędrówki, nietoperze, bobry,
 • ilość prelekcji w Izbie Edukacyjnej WPK:
  • w Kościerzynie: około 160 prelekcji ogółem,
  • w Zielonej Szkole w Schodnie – około 350 ogółem.
  • łącznie w warsztatach uczestniczyło w 2009 roku    około 6000 osób.

Wydawnictwa – podać:

 • Tytuł „Czynna ochrona troci jeziorowej”
  • nakład 5000 szt.
  • wydawnictwo jednorazowe
 • Tytuł „Ratując raka szlachetnego”.
  • nakład 2500 szt.
  • wydawnictwo jednorazowe
 • Tytuł "Wdzydzki Park Krajobrazowy 25 lat ochrony i popularyzacji wartości"
  • nakład 1000 szt.
  • wydawnictwo jednorazowe
Realizowane projekty dotyczące obszarów chronionych
 • nazwa projektu „Budowa przepławki dla ryb na rzece Trzebiocha w miejscowości Grzybowski Młyn, gmina Kościerzyna na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”  
  • czas realizacji  27.09.2007– 20.10.2009
  • poniesione dotychczas nakłady 401 545,16 zł
  • wartość całego projektu 401 545,16 zł
 • nazwa projektu „Edukacja ekologiczna na rzecz ochrony przyrody Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”   
  • czas realizacji 11.12.2009
  • poniesione dotychczas nakłady   72 014,00 zł
  • wartość całego projektu 72 014,00 zł
 • nazwa projektu „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
  • czas realizacji 2009 r.
  • poniesione dotychczas nakłady ok. 93 000 zł
  • wartość całego projektu 115 000 zł
 • nazwa projektu „Dofinansowanie działalności Zielonej Szkoły w Schodnie”
  • czas realizacji 2009 r.
  • poniesione dotychczas nakłady ok. 300 000 zł
  • wartość całego projektu ok. 305 000 zł

Edukacja ekologiczna

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • VII Międzynarodowy Obóz Ekologiczny – 10 dniowy obóz, który odbył się w miejscowości Wdzydze Kiszewskie w czerwcu 2009 roku, który odbył się w miejscowości Wdzydze Kiszewskie, brała w nim udział młodzież z gimnazjum w Dziemianach oraz uczniowie Theodor Heuss Schule z Marburga,
 • Międzynarodowe Seminarium Badawcze Polsko-Węgierskie Wdzydzki Motyl 2 (7 dniowe), organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany, odbyło się ono w maju 2009 roku, uczestniczyła w nim młodzież z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach oraz młodzież ze szkoły im. Świętego Stefana z Kaloz (Węgry),
 • realizacja zadania publicznego pn.: „Czyste środowisko - zdrowy człowiek”, które polegało na przeprowadzeniu konkursów plastycznego i fotograficznego o tematyce ekologicznej dla gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Punktem kulminacyjnym przeprowadzonych konkursów była organizacja festynu ekologicznego, w ramach, którego została zaprezentowana wystawa konkursowych prac plastycznych, natomiast prace fotograficzne przedstawiono w formie multimedialnej prezentacji na telebimie. Przeprowadzone zostały również konkursy z wiedzy o ekologii, selektywna zbiórka odpadów przeznaczonych do recyklingu, zaprezentowany został pokaz mody ekologicznej.
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • powitanie wiosny w Zielonej Szkole w Schodnie – dla około 450 osób,
 • konkursy: „Poznajemy Parki Krajobrazowe” ok. 90 uczestników oraz „Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce”- ok. 30 uczestników,
 • Festyn sierpniowy (15.08.2009 r.) w Liniewie zorganizowany przez GOKSiR – jednym z punktów festynu był występ teatralny grupy „T” z Torunia. Grupa wystąpiła z programem ekologicznym kierowanym do dzieci, młodzieży i mieszkańców pod nazwą „segregujmy śmieci”.
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • wydawnictwa promujące walory WPK – informator przyrodniczo – turystyczny o Wdzydzkim Parku Krajobrazowym,
 • akcja informacyjna „Ptaki WPK”,
 • przygotowanie produktu turystycznego mającego na celu promocję wartości przyrodniczych i krajobrazowych Parku oraz promocję regionu:
  •  wieża widokowa we Wdzydzach Kiszewskich
  •  Muzeum -Kaszubski Park Etnograficzny
  •  piesza ścieżka przyrodnicza we Wdzydzach kiszewskich
  •  rejs statkiem Stolem po J. Wdzydze.

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej i odpadowej na terenach gmin powiatu kościerskiego,
 • emisja zanieczyszczeń w centrum miasta Kościerzyna,
 • uregulowanie gospodarki gnojowicą na terenie fermy tuczu trzody chlewnej w Grabowie,
 • ograniczenie zużywania nieodnawialnych zasobów do skali pozwalającej na zastępowanie ich poprzez odpowiednie substytuty,
 • uspołecznienie procesów podejmowania decyzji na rożnych poziomach poczynając od parlamentu kończąc na samorządach i społecznościach lokalnej,
 • tworzenie warunków dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego każdej jednostce.
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • oddano do użytku sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w Zamku Kiszewskim i Chwarznie (sieć wodociągowa 7,5 km, sieć kanalizacyjna 10,5 km),
 • rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Góra,
 • zakończenie kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Barkoczyn,
 • modernizacja ujęcia wody w Grabowie Kościerskim,
 • budowa zbiornika retencyjnego stalowego na wodę przeznaczoną do spożycia o pojemności 100 m3 w Liniewskich Górach,
 • wykonanie otworu studziennego w Wysinie,
 • wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Garczyn, gm. Liniewo,
 • remont sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Orle, gm. Liniewo,
 • termomodernizacja szkół w Dziemianach i Kaliszu,
 • budowa ogrzewania solarnego w gimnazjum w Dziemianach, oraz wyposażenie części sal szkolnych w oświetlenie energooszczędne,
 • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cisewie, gm. Karsin
 • modernizacja hydroforni w miejscowości Dąbrowa,
 • realizacja zadania pn. Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Wiele
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • rekultywacja składowiska odpadów w Dziemianach i miejscowości Osowo,
 • gospodarka gnojowicą na terenie fermy tuczu trzody chlewnej w Grabowie.
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • udział gmin w opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kościerskiego oraz Planu Gospodarki   Odpadami,
 • nawiązanie współpracy z gminami w celu stworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Dziemiany współpracuje z Gminą Kaloz (Węgry), Gminą Lohra (Niemcy) oraz Gminą Werbkowice
 • Gmina Stara Kiszewa współpracuje z Gminą niemiecką Lahntal
 • Gmina Karsin należy do Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy- umowa o współpracy z miastem Steffenberg (Niemcy)
 • Gmina Miejska i wiejska Kościerzyna współpracuje z niemiecką gminą Colbe
 • Gmina Liniewo - umowa o współpracy z gminą Ebsdorfergrund (Niemcy)
 • Gmina Nowa Karczma - umowa o współpracy z gminą Parsau (Niemcy)
 • Powiat Kościerski – umowa o współpracy z powiatem Marburg-Biedenkopf (Niemcy) i powiatem nowotarskim
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Dla młodzieży organizowany został VII Międzynarodowy Obóz w miejscowości Wdzydze Kiszewskie oraz Międzynarodowe Seminarium Badawcze Polsko – Węgierskie Wdzydzki Motyl 2, na które uzyskano dofinansowanie z Fundacji Junge Venge In Europa z Berlina.

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Gmina Nowa Karczma 26 czerwca 2007 roku w Kwidzynie otrzymała nagrodę HIT POMORZA 2007 za działania na rzecz ochrony zlewni rzek Wierzycy i Wietcisy
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005
 • Nazwa projektu  VII Międzynarodowy Obóz Ekologiczny
  • Źródło dofinansowania Fundacja Junge Vege in Europa z Berlina
  • Kwota 47 000 zł
 • Nazwa projektu Zakup zestawu solarnego
  • Źródło dofinansowania Fundacja Junge Vege in Europa z Berlina
  • Kwota 13500 zł
 • Nazwa projektu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma
  • Źródło dofinansowania UE - EFRR
  • Kwota 2.232.857,49 (wg umowy) realizacja do końca 2010r.
 • Nazwa projektu Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Grabowie Kościerskim oraz budowa sieci wodociągowej Grabowska Huta – Szpon – Grabowo – Jasiowa Huta – Grabówko – etap II
  • Źródło dofinansowania UE - PROW
  • Kwota 1.626.440 zł
 • Nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej obejmującej miejscowości Konarzyny,  Bartoszylas oraz wybudowania Starej Kiszewy
  • Źródło dofinansowania RPO WP. 2007 - 2013
  • Kwota 2.123.825,29 zł.
 • Nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej obejmującej miejscowości  Nowe Polaszki, Stare Polaszki, Wilcze Błota i część Starej Kiszewy
  • Źródło dofinansowania PROW 2007 - 2013
  • Kwota 4.000.000,00 zł.
 • Nazwa projektu - Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w Gminie Lipusz
  • Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • Kwota – 1.627.892,68 zł
 • Nazwa projektu – Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obejmującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór
  • Źródło dofinansowania – Europejski Fundusz Rolny
  • Kwota – 1.784.570 zł
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach
 • nazwa projektu „Słoneczna Kościerzyna – budowa instalacji solarnych szansą wykorzystania odnawialnych   
  • źródeł energii dla trwałej poprawy jakości powietrza”
  • nazwa programu UE   Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
  • przewidywana kwota dofinansowania  7 423 000,00 PLN
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem: opracowanie wniosku - tak   (termin złożenia: 27.04.2010r.)
 • nazwa projektu „Poprawa jakości powietrza w Kościerzynie poprzez modernizację i rozbudowę
  • infrastruktury miejskiego systemu energetycznego”
  • nazwa programu UE   Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
  • przewidywana kwota dofinansowania  1 837 349,63 PLN
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem: przyznane dofinansowanie w kwocie  - 1 837 349,63 PLN
 • nazwa projektu…Uregulowanie Gospodarki Wodnościekowej w Gmnie Dziemiany
  • nazwa programu UE  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
  • przewidywana kwota dofinansowania 1,6 mln
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem: złożony wniosek w stadium oceny.
 • nazwa projektu Słońce dla Dziemian (Projekt solarowy)
  • nazwa programu UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
  • przewidywana kwota dofinansowania 3,0 mln
  • Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad
  • projektem: opracowanie wniosku 
 • nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii
  • nazwa programu UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
  • Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013
  • przewidywana kwota dofinansowania: 1.106.456.98 zł.

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Kościerzyna  NIE
 • Gmina Kościerzyna  TAK
 • Gmina Dziemiany  NIE
 • Gmina Karsin  NIE  
 • Gmina Liniewo  TAK data uchwalenia przez radę 2005, okres którego dotyczy 2001-2020    
 • Gmina Nowa Karczma  NIE
 • Gmina Stara Kiszewa  NIE
 • Gmina Lipusz TAK data uchwalenia przez radę 2000, okres którego dotyczy 2000-2008
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Kościerzyna TAK  rok uchwalenia przez radę - 2007
 • Gmina Kościerzyna  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Dziemiany  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003 
 • Gmina Karsin  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2001
 • Gmina Liniewo  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003 
 • Gmina Nowa Karczma  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2003 
 • Gmina Stara Kiszewa   TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Lipusz   TAK   rok uchwalenia przez radę - 2000
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Miasto Kościerzyna TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Kościerzyna  TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Dziemiany  NIE
 • Gmina Karsin   TAK   rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Liniewo   TAK   rok uchwalenia przez radę - 2008          
 • Gmina Nowa Karczma  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Stara Kiszewa  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Gmina Lipusz   TAK   rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Starostwo Powiatowe w Kościerzyna  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2008
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Miasto Kościerzyna  TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Kościerzyna  TAK  rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Dziemiany  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Gmina Karsin  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Liniewo  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2008
 • Gmina Nowa Karczma  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Stara Kiszewa  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Gmina Lipusz  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Starostwo Powiatowe w Kościerzyna  TAK   rok uchwalenia przez radę - 2008
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Kościerzyna  TAK  rok uchwalenia przez radę - 2007
 • Gmina Kościerzyna  TAK    rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Dziemiany  TAK    rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Karsin  NIE
 • Gmina Liniewo  TAK    rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Nowa Karczma  TAK    rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Stara Kiszewa   TAK    rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Lipusz   TAK    rok uchwalenia przez radę – 2005
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

NIE

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • LIGA OCHRONY PRZYRODY
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY LIPUSZ
 • SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY KRAJOBRAZU ZIEMI KOŚCIERSKIEJ
 • SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY JEZIORA CHEB I OKOLIC

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

 

 • www.kościerzyna.gda.pl
  • zakładka: Azbest cichy morderca
  • Obwodnica Kościerzyny
  • Dodatkowo w dziale aktualności można uzyskać informacje o inwestycjach realizowanych na terenie miasta.
 • www.powiat.koscierzyna.pl
  • zakładka AKTUALNOŚCI – Projekty oraz Ochrona Środowiska
 • www.karsin.pl
  • Na stronie głównej można uzyskać informacje o inwestycjach realizowanych na terenie gminy.
 • www.liniewo.pl
  • zakładka: Info dla firm
  • Inwestycje gminne
  • Na stronie głównej w dziale kronika aktualności można uzyskać informacje o inwestycjach realizowanych na terenie gminy.
 • www.lipusz.pl
  • Na stronie głównej można uzyskać informacje o inwestycjach realizowanych na terenie gminy w zakładce AKTUALNOŚCI.
 • www.nowakarczma.pl
  • zakładka:  Skok w naturę - Ścieżka rowerowa "Skok w NATURĘ"
  • Pomniki przyrody
  • Oczyszczalnia ścieków
Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

BRAK

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

GMINA DZIEMIANY:

GMINA KOŚCIERZYNA:

 • Trasa piesza. Szlak niebieski " Izydora Gulgowskiego "Przebieg: Gołuń – Olpuch Długość: 2,9 km (www.wdzydze-stanica.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak Regionalny "Kaszubski" – czerwony długość: 124 km; czas przejścia:4 dni
 • Przebieg: Kamienica Królewska-Kartuzy-Gołubie-Skorzewo-Częstkowo-Wieprznica-Łubiana-Grzybowo-Grzybowski Młyn – Loryniec – Czarlina - Wdzydze KIszewskie - Gołuń. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak " Kręgów Kamiennych - Partyzancki " - zielony; Przebieg: Sierakowice - Lipusz - Grzybowski Młyn - Loryniec - Wąglikowice - Jezioro Strupino - Olpuch - Czarna Woda (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak "Wdzydzki" – czarny - przebieg: Olpuch - Wdzydze PKP - Gołuń - Zabrody - Wdzydze Tucholskie - Wiele, (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Ścieżka Dydaktyczno - Przyrodnicza wokół jeziora Schodno (www.wdzydzkipark.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Piesza Ścieżka Przyrodnicza we Wdzydzach Kiszewskich (www.wdzydzkipark.pl; www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Sarnowy - Wielki Podleś - Stawiska - Małe Stawiska - Nowa Kiszewa - Stary Bukowiec - Stara Kiszewsa - Stare Polaszki - Niedamowo - Wielki Klincz - Nowy Klincz – Kościerzyna (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Sycowa Huta - Grzybowo - Grzybowski Młyn - Wąglikowice - Wdzydze Kiszewskie - Gołuń - Juszki - Rotembark – Kościerzyna (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Łubiana - Korne - Lipusz - Dziemiany - Lubnia - Leśno - Wiele - Borsk - Wdzydze Tucholskie - Gołuń - Wdzydze Kiszewskie - Wąglikowice - Grzybno - Kościerzyna. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Strzelnica - Wieprznica - Owśnice - Gostomie - Częstkowo - Skorzewo - Kościerzyna. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Kościerzyna - Wielki Puc - Grabowo - Nowa Karczma - Lubieszyn - Liniewo - Wysin - Więckowy - Pogódki - Kożmin - Stare Polaszki - Stawiska - Sarnowy – Kościerzyna (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • TRASA ROWEROWA Schodno - Słupino - Przerębska Huta - Czarlina - Wdzydze Kiszewskie - Loryniec - Schodno. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak Wdy - szlak kajakowy rzeka Wda , Zespół jezior Wdzydzkich (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak Jezior Kościerskich (www.pow-koscierzyna.home.pl)

GMINA LIPUSZ:

 • Ścieżka Dydaktyczna w Lipuszu - 0,5 km za LIPUSZEM znajduje się Ścieżka Dydaktyczna w stronę miejscowości Tuszkowy
 • Gospodarstwa agroturystyczne www.lipusz.pl  zakładka TURYSTYKA, MIEJSCA NOCLEGOWE

GMINA STARA KISZEWA:

 • Ścieżka Kajakowa na terenie Gminy Stara Kiszewa po rzece Wierzycy (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Szlak kajakowy Stary Bukowiec: Stary Bukowiec - Ruda - Bartoszylas - Stara Kiszewa - Zamek Kiszewski
 • Poruszając się tym szlakiem można przystanąć w miejscowości zamek Kiszewski i zwiedzić ruiny Zamku Krzyżackiego. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • Jezioro Polaszkowskie Szlak Kajakowy Jezioro Polaszkowskie - połączenie korytarzami odwadniających je rzek i strumieni. (www.pow-koscierzyna.home.pl)
 • gospodarstwa agroturystyczne  www.starakiszewa.pl/news.php zakładka AGROTURYSTYKA

Gmina NOWA KARCZMA:

Gmina LINIEWO:

Projekty regionalne

Zadania, projekty

Brak danych

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Dorota Żymierczykiewicz
tel. 58 680 18 51

Nazwisko, stanowisko osoby przygotowującej dane.
Starszy specjalista ds. ochrony środowiska i przyrody
Jolanta Szparkowska
tel 58 680 18 52

Stażystka

Natalia Paczkowska


e-mail:ochrona.srodowiska@powiatkoscierski.pl
Strona www: www.powiatkoscierski.pl

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002