herb powiatuPowiat Kościerski

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Nazwa powiatu

Kościerski

Obszar (km²)

1165,68

Liczba mieszkańców

70 344

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

 

 • Gmina Miejska Kościerzyna 23 017
 • Gmina Liniewo 4 754                      
 • Gmina Dziemiany 4 233
 • Gmina Karsin 6 186   
 • Gmina Kościerzyna 15 101          
 • Gmina Lipusz 3 583             
 • Gmina Nowa Karczma 6 852        
 • Gmina Stara Kiszewa  6 677
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

16 406, 23,32%

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

44 632, 63,44%

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

9 306, 13,23%

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

brak danych

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

4032 
 

porównaj z
Liczba rolników

brak danych

Liczba bezrobotnych

4115

porównaj z
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

brak danych

Budżet

Budżet   68 621 833

w tym dochody własne   9 988 439

porównaj z
Aktualne władze powiatu
 • Starosta: Piotr Lizakowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Kazimierz Maszk, od 22.03.2013 r. Józef Modrzejewski

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane

4 482 ha   3,85%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 757 ha
 • przemysłowe 142 ha
 • inne 3 583 ha
porównaj z
Lasy

53 783 ha   46,23%
w tym:

 • lasy państwowe 38 717 ha
 • lasy prywatne 14  529 ha
 • lasy pozostałe 537 ha
porównaj z
Użytki rolne

48 731 ha   41,89%

porównaj z
Nieużytki

3 161 ha  2,72 %

porównaj z
Wody

6 017 ha  5,17%

porównaj z
Inne

152 ha  0,13%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] – brak danych

porównaj z

Zaopatrzenie w wodę

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

ogółem 1 754 612
w tym:

 

 • przemysł 46 600 (dane bez informacji z gminy Kościerzyna, gminy Lipusz i gminy Dziemiany),
 • cele komunalne  1 172 580 (dane bez informacji z gminy Kościerzyna, gminy Lipusz i gminy Dziemiany),
 • rolnictwo i leśnictwo 70 000 (dane bez informacji z gminy Kościerzyna, gminy Lipusz i gminy Dziemiany),
porównaj z
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcie komunalne - wody powierzchniowe - brak
 • ujęcie komunalne - wody podziemne:
 
Miasto Kościerzyna                         99%                753 905 m³/rok

Gmina Kościerzyna                                                316 354 m³/rok

Gmina Dziemiany                     brak danych         (r. 2011- 84800 m³/rok)

        
Gmina Karsin                                   90%                              

Gmina Liniewo                                 98%                 224 200 m³/rok

Gmina Nowa Karczma                  100%                283 200 m³/rok

Gmina Stara Kiszewa                     49%                 100 680 m³/rok

Gmina Lipusz                                55,46%              64 278 m³/rok

  

 

 • studnie indywidualne  - brak danych
 • ujęcia przemysłowe - wody poziemne   - brak danych 
 • ujęcia przemysłowe - wody powierzchniowe  - brak danych
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

85,3 [dm³/mieszkańca/dobę]
 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

3984,02 (dane bez informacji z gminy Lipusz i z gminy Kościerzyna)

w tym :

 • do celów komunalnych: 3625,08 [m³/dobę] (dane bez informacji z gminy Lipusz i z gminy Kościerzyna) 
 • do celów przemysłowych: 148,54 [m³/dobę] (dane bez informacji z gminy Lipusz i z gminy Kościerzyna)

 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Kościerzyna 99%   
 • Gmina Kościerzyna 85%
 • Gmina Dziemiany 80%     
 • Gmina Karsin 88%   
 • Gmina Liniewo 95,5%       
 • Gmina Nowa Karczma 98%   
 • Gmina Stara Kiszewa 49%  
 • Gmina Lipusz 55,46%  

Średnio w powiecie 81,25%

 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Miasto Kościerzyna 2,35 (do 30.06) 3,53 (od 1.07)
 • Gmina Kościerzyna 2,55
 • Gmina Dziemiany 2,48
 • Gmina Karsin  2,50
 • Gmina Liniewo 3,08
 • Gmina Nowa Karczma 3,02
 • Gmina Stara Kiszewa 2,54/2,66
 • Gmina Lipusz 2,70
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie
 • parametrów fizykochemicznych    97%
 • parametrów bakteriologicznych  100%
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy MPI „KOS-EKO” sp. z o.o.

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 2610
 • % całkowitego zaopatrzenia  40,4 % powiatu

Nazwa firmy Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 867
 • % całkowitego zaopatrzenia 13,4 % powiatu

Nazwa firmy Zakład Komunalny w Dziemianach (dane z 2011 r.)

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 334
 • % całkowitego zaopatrzenia 5,2 % powiatu

Nazwa firmy Urząd Gminy Karsin

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 621
 • % całkowitego zaopatrzenia 9,6 % powiatu

Nazwa firmy Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 614
 • % całkowitego zaopatrzenia  9,5 % powiatu

Nazwa firmy Gmina Nowa Karczma

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 778
 • % całkowitego zaopatrzenia  12%  powiatu

Nazwa firmy Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie 

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 452,6
 • % całkowitego zaopatrzenia 7 % powiatu

Nazwa firmy Gmina Lipusz

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 176
 • % całkowitego zaopatrzenia 2,7% powiatu

Razem - 6452,7 śr [m³/d]

Ścieki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem: 1 663 211

w tym:

 • komunalne: 1 315 211
 • przemysłowe: 258 000
porównaj z
Oczyszczalnie komunalne

gmina: MIEJSKA KOŚCIERZYNA

 • nazwa: oczyszczalnia ścieków w KOŚCIERZYNIE,
 • lokalizacja Kościerzyna ul. Markubowo 7
 • użytkownik (prowadzący instalację) Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 3 249
 • obciążenie [RLM] 23 512
 • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,1, CHZT – 96,7, fosfor og. – 97,4, azot og – 90,6, zawiesina – 98,9
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 587
 • Sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Bibrowa

gmina LIPUSZ

 • nazwa oczyszczalnia ścieków w LIPUSZU
 • lokalizacja Lipusz
 • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Lipusz
 • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 167,37
 • obciążenie [RLM] 2 443
 • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,57, CHZT – 98,48, fosfor og. – 97,06, azot og – 95,36, zawiesina – 98,90
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 59
 • Sposób zagospodarowania osadów - rolnicze wykorzystanie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny będący dopływem rzeki Wdy
 

gmina NOWA KARCZMA

 • nazwa oczyszczalnia ścieków w LUBANIU
 • lokalizacja Lubań    
 • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Nowa Karczma
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 305
 • obciążenie [RLM] 2 450
 • sposoby oczyszczania:   biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98 , CHZT – 96, , zawiesina – 95
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 284
 • Sposób zagospodarowania osadów - wykorzystanie rolnicze
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Leniwka
 

nazwa oczyszczalnia ścieków w REKOWNICY

 • lokalizacja Rekownica    
 • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Nowa Karczma
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 352
 • obciążenie [RLM] 2611
 • sposoby oczyszczania:   biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 99, CHZT – 98, fosfor og. – 98, azot og – 95, zawiesina - 60
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 104
 • Sposób zagospodarowania osadów: wykorzystanie rolnicze
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca
 

gmina KOŚCIERZYNA

 • nazwa oczyszczalnia ścieków we WDZYDZACH KISZEWSKICH
 • lokalizacja Wdzydze Kiszewskie
 • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 53
 • obciążenie [RLM] 286
 • sposoby oczyszczania:   biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 99, CHZT – 97, fosfor og. – 94, azot og – 86, zawiesina – 98,
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] (brak danych)
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rów melioracyjny dopływający do jeziora Gołuń
 

nazwa oczyszczalnia ścieków w WIELKIM KLINCZU

 • lokalizacja Wielki Klincz
 • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 282
 • obciążenie [RLM] 2444
 • sposoby oczyszczania:     biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: % redukcji ładunku: BZT5 – 98, CHZT – 92, fosfor og. – 95, azot og – 54, zawiesina 96
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] (brak danych)
 • Sposób zagospodarowania osadów: składowanie na składowisku odpadów w Gostomiu
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Wierzyca
 

nazwa oczyszczalnia ścieków w ŁUBIANIE

 • lokalizacja Łubiana
 • użytkownik (prowadzący instalację) Firma LUBEKO sp. z o.o.
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 260
 • obciążenie [RLM] 3300
 • sposoby oczyszczania:     biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: % redukcji ładunku: BZT5 – 99, CHZT – 94, fosfor og. – 86, azot og – 80, zawiesina 96
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] (brak danych)
 • Sposób zagospodarowania osadów: rekultywacja
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Pilica
 
 

gmina KARSIN

 • nazwa oczyszczalnia ścieków w CISEWIU
 • lokalizacja CISEWIE użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Karsin
 • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 350
 • obciążenie [RLM] 4950
 • sposoby oczyszczania:   biologiczny, mechaniczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 94,8, CHZT – 82,3, fosfor og. – 84,7, azot og – 91,7, zawiesina – 79,6
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 16
 • Sposób zagospodarowania osadów: Składowanie ZUOK Stary Las
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków rów melioracyjny uchodzący do rzeki Wdy
 

gmina STARA KISZEWA

 • nazwa oczyszczalnia ścieków w STAREJ KISZEWIE
 • lokalizacja Stara Kiszewa
 • użytkownik (prowadzący instalację) Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie
 • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 170
 • obciążenie [RLM] 1211
 • sposoby oczyszczania:   biologiczny, mechaniczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,60 , CHZT – 96,55, zawiesina – 99,78
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 9
 • Sposób zagospodarowania osadów: Odwodniony osad nadmierny magazynowany czasowo, ZUOK Stary Las
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Wierzyca
 
nazwa oczyszczalnia ścieków w GÓRZE
 • użytkownik (prowadzący instalację) Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie
 • ilość odbieranych ścieków  w m³/d 6,2
 • obciążenie [RLM] 67
 • sposoby oczyszczania:   biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 95,9, CHZT – 91,6, zawiesina – 96,7
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – brak danych
 • Sposób zagospodarowania osadów – Przewożony do oczyszczalni w Starej Kiszewie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków rzeka Stara Rzeka
 
gmina LINIEWO
 • nazwa oczyszczalnia ścieków w ORLU
 • lokalizacja Orle
 • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Liniewo
 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 168,32
 • obciążenie [RLM] 2 409
 • sposoby oczyszczania:    biologiczny, mechaniczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,58, CHZT – 96,15, fosfor og. – brak danych , azot og – brak danych, zawiesina – 96,92
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 51,58
 • Sposób zagospodarowania osadów składowanie na terenie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Liniewskich Górach docelowo składowanie na terenie składowiska w Starym Lesie
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Struga Czerniki dopływającej do rzeki Mała Wierzyca i dalej do Wierzycy
 
 
Gmina DZIEMIANY   brak informacji za rok 2012, niżej informacja z r.2011
 • nazwa oczyszczalnia ścieków w DZIEMIANACH
  • lokalizacja Dziemiany    
  • użytkownik (prowadzący instalację) Gmina Dziemiany
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d - 250
  • przepustowość projektowa [m³/d] - 690
  • obciążenie [RLM] - 4 601
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 98,6, CHZT – 96,8, fosfor og. – 84,0, azot og – 94,8, zawiesina – 97,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 74
  • Sposób zagospodarowania osadów wykorzystywane do rekultywacji składowiska w Dziemianach
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do rowu melioracyjnego

 

 • nazwa oczyszczalnia ścieków w KALISZU
  • lokalizacja Kalisz
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny w Dziemianach
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 17
  • przepustowość projektowa [m³/d] 36
  • obciążenie [RLM] 300
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny typu Sebiofikon
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 97,9, CHZT – 92,7, zawiesina – 96,8
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – brak danych
  • Sposób zagospodarowania osadów: brak danych
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do ziemi

 

 • nazwa oczyszczalnia ścieków w SCHODNIE
  • lokalizacja Schodno     
  • użytkownik (prowadzący instalację) Zakład Komunalny w Dziemianach
  • ilość odbieranych ścieków w m³/d 6
  • przepustowość projektowa [m³/d] 22
  • obciążenie [RLM] 160
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 – 99,1, CHZT – 97,3, zawiesina – 91,9
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – brak danych
  • Sposób zagospodarowania osadów: brak danych
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do ziemi 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Kościerzyna 98%
 • Gmina Kościerzyna 38%
 • Gmina Dziemiany 65%
 • Gmina Karsin 60%
 • Gmina Liniewo 49,4%
 • Gmina Lipusz 65,33%
 • Gmina Nowa Karczma 57%
 • Gmina Stara Kiszewa 24,2 %

Średnio w powiecie ok. 57,12 %

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Miasto Kościerzyna          

 • do 30.06: 4,96 – odbiorcy indywidualni, 5,83  – pozostali;
 • od 01.07: 5,75  – odbiorcy indywidualni, 8,28  – pozostali

Gmina Kościerzyna          

 • 3,43  (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Wielkim Klinczu)
 • 5,4  (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni w Łubianie)
 • 5,72ł (dla odbiorców przyłączonych do oczyszczalni we Wdzydzach Kiszewskich)

Gmina Dziemiany - 4,97  

Gmina Karsin - 4,80

Gmina Liniewo - 4,35, 6,16 zł ścieki dowożone
 
Gmina Lipusz                   
 • 4,81 dla gospodarstw domowych
 • 6,70  dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą
 • 5,94  dot. ścieków dowożonych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków
 Gmina Nowa Karczma - 4,43

Gmina Stara Kiszewa - 4,21/4,43 

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

nazwa prowadzącego instalację Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 • lokalizacja Łubiana
 • przepustowość 840 [m³/doba]
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: RZEKA PILICA

nazwa prowadzącego instalację Ferma Tuczu Trzody Chlewnej 

 • lokalizacja Grabowo Kościerskie
 • przepustowość 60 [m³/doba]
 • odbiornik oczyszczonych ścieków: brak danych 

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe

 

naturalne cieki wodne w granicach powiatu:

 

nazwa

długość [km]

ujście

rzeki

Bibrowa

3,9

jezioro Wierzysko

Bielawka

1,7

jezioro Bielawy

Borowa

6,8

rzeka Pieliska

Brzezinka

1,3

jezioro Brzezino

Bułkownica

3

rzeka Wietcisa

Dębrznica

5

rzeka Trzebiocha

Dłużnica

1,7

rzeka Pieliska

Graniczna

0,9

rzeka Pieliska

Kamionka

14,4

jezioro Wierzchotek

Leniwka

7,4

rzeka Wierzyca

Mała Czarna Woda

2,5

rzeka Czarna Woda

Mała Wierzyca

16,4

rzeka Wierzyca

Młosinka

0,5

rzeka Zgrzyca

Owśniczka

9,7

rzeka Pieliska

Pieliska

7,8

jezioro Sudomie

Przerębel

2,3

jezioro Słupinko

Raknica

5,4

jezioro Garczyn

Stara Rzeka

0,5

rzeka Wierzyca

Studzienice

2,1

jezioro Wdzydze

Trzebiocha

4,5

rzeka Czarna Woda

Wda

ok. 55

rzeka Wierzyca

Wierzyca

64,3

rzeka Wisła

Wietcisa

23,2

rzeka Wisła

Żołenka

4

rzeka Borowa

strugi

A-Konarzyny

4,7

jezioro Krąg

C-Konarzyny

2,9

jezioro Krąg

Czerniki

5,3

rzeka Mała Wierzyca

Foshuta

1,3

struga Kotla

Kiełpiny

3,3

jezioro Wdzydze

Kobyle

1,6

rzeka Wierzyca

Konitop

3,9

rzeka Czarna Woda

Kotla

7,3

rzeka Wierzyca

Niedamowo

1,9

jezioro Sobąckie

Podleś

0,3

jezioro Zagnanie

Ruda

0,7

rzeka Wierzyca

Rybaki

0,1

jezioro Rybaki

Szarlota

0,9

jezioro Osuszyno

Szarlota C

0,2

struga Szarlota

Szpon

9,2

rzeka Wietcisa

 

 kanały 

 

Nazwa cieku

Długość (km)

Ujście

Kanał Wdy

około 6

b. danych

doprowadzalnik

 

6,2

rzeka Wierzyca

 

 

Jeziora powyżej 5 ha:

 

Lp. Nazwa jeziora Powierzchnia (ha) Głębokość max Przepływowe Kl.czystości /rok badań
1 Gałęźne 8,93   nie  
2 Kapliczne 4,79   tak  
GMINA KOŚCIERZYNA
1 Babiniec 5,9   nie  
2 Białe 20,73   nie  
3 Bibrowskie 6,02   tak  
4 Borowe 28,17   tak  
5 Chude 3,74   nie  
6 Dębrzyno 14,66   tak  
7 Długie 19,82   tak  
8 Długie 19,51   nie  
9 Długie 3,32   tak  
10 Dobrogoszcz 56,55 6,6 nie  
11 Gatno 81,72   tak II/06
12 Garczyn 92 13,4 tak II,/97, III/05; -/-/12
13 Głęboczko 8,15   nie  
14 Gostomie 8,17   tak  
15 Górne 19,68   tak  
16 Graniczne 18,34   tak  
17 Gubel 7,88   nie  
18 Jelenie 73,75   tak II/06
19 Jeziorko 3,78   tak  
20 Kaliska 6,35   nie  
21 Kramsko Duże 18,72   tak  
22 Kramsko Małe 11,74   tak  
23 Księże 6,79   tak  
24 Małe 2,93   tak  
25 Małe oczka 1,3   nie  
26 Mieliste 12,16   nie  
27 Mielnica 28,69   tak II/97
28 Mielno 9,83   nie  
29 Ogony 7,56   tak  
30 Orzędno 8,45   nie  
31 Osuszyno 85,45   tak II/97
32 Płocice 11,1   nie  
33 Przywidz 13,67   tak  
34 Puc 11,88   tak  
35 Rzeczyce 6,62   nie  
36 Słupinko 30,04   tak II/94
37 Sominko 37,27   nie  
38 Strupino 50,67   nie  
39 Sudomie 172,48 13 tak II/97
40 Średnie 22,06   tak  
41 Świniobudy 4,52   nie  
42 Wdzydze 374,58 68 tak II,II/94,01
43 Wętfie 5,91   nie  
44 Wielkie Długie 7,09   tak  
45 Wielkie Oczka 4,67   nie  
46 Wielkie Płocice 6,54   nie  
47 Wieprznica 70,5   tak  
48 Wierzchołek 3,67   tak  
49 Wierzysko 57,5 7,6 tak pk/96, 07/-
50 Wrzecionek 2,19   nie  
51 Zagnanie 151,82 19,5 tak pk/02
52 Zakrzewie 12,4   nie  
53 Żółnowo 29,1   tak II/97
GMINA DZIEMIANY
1 Biebrowo 12,26   nie  
2 Bielawy 60,77   tak  
3 Brzezinko 3,96   nie  
4 Brzeźno 35,54   tak  
5 Cheb 36,22 5,5 tak III/01
6 Czarne 1,43   nie  
7 Duży Zbełk 3,77   nie  
8 Dywańskie 19,6   tak  
9 Dzierstno 9,47   nie  
10 Gogolino 7,04   tak  
11 Krampe 9,17   nie  
12 Lipno 50,1   tak  
13 Motowęże 2,44   nie  
14 Osty 31,54   tak  
15 Radolino 6,32      
16 Radolne 126,22   tak II/06
17 Raduń 31,36   tak  
18 Schodno 55,71   tak II/94, 07/bezkl;-/-/12
19 Słupinko 33,61   tak  
20 Słupino 67,05   tak  
21 Trzebunko 4,42   nie  
22 Wdzydze 301,32 68 tak II,II, II/94,01, 06;db/db/12
23 Wielkie Młosino 22,89   tak  
24 Wielkie Sarnowicze 34,11   nie  
25 Zator 2,75   nie  
26 Żuno 36,01   nie II
GMINA KARSIN
1 Ciepłe 3,79      
2 Czyste 39      
3 Głochówko 3,6   tak  
4 Grzybno 5,15      
5 Joniko 2,73      
6 Kociołek 1,87      
7 Krzywe 4,92      
8 Kukówko 1,88      
9 Motowęże 1,3      
10 Piaseczna 2,88      
11 Polgoszcz 6,05      
12 Pomarczyn 3,51      
13 Swatki 6,69   tak  
14 Syconki Małe 1,44      
15 Syconki Wielkie 3,74      
16 Umarłe 2,79      
17 Wdzydzke 663,33 68 tak II,II, II /94,01, 06;db/db/12
18 Wielewskie 164,09 40,5 tak I/02
19 Zmarłe 7,75      
GMINA LINIEWO
1 Brzęczek 15,57   tak  
2 Bukowina 8,42      
3 Deka 10,82   tak  
4 Duże 42,2   tak  
5 Gackie 1,52   tak  
6 Garczonki 15,31   tak  
7 Gobrowo 15,21      
8 Liniewskie 49,18 8 tak  
9 Lonka 7,49   tak  
10 Polaszkowskie 78,86   tak III/06umiar/zły/12
11 Przybroda 10,97   tak  
12 Skorzewno 6,59      
13 Sobąckie 99,11 28,4 tak II/06
14 Starowieckie 31,76   tak  
15 Szklanka 3,96   nie  
GMINA LIPUSZ
1 Karpno 37,82   tak  
2 Konitop 4,91   tak  
3 Kutkówko 3,14   nie  
4 Lubiszewskie 78,72   tak  
5 Osty 10,94   tak  
6 Płocice 20,74   nie  
7 Sarnowicze Małe 14,39   tak  
8 Skrzynki Duże 13,29   tak  
9 Skrzynki Małe 4,89   tak  
10 Trawice 13,74   tak  
11 Wieckie 94,16 10,2 tak  
12 Wyrówno 51,91 5,6 tak  
GMINA NOWA KARCZMA
1 Barkocińskie 12,24   tak  
2 Będomińskie Duże 7,81   tak  
3 Będomińskie Małe 3,39   tak  
4 Grabowskie 139,92 28,1 tak III/02,-/-/12
5 Kamionki Duże 36,91      
6 Kamionki Małe 21,48      
7 Lubańskie 7,49   nie  
8 Psinko 13,09      
GMINA STARA KISZEWA
1 Białe Błota 8,79      
2 Chądzie 9,46      
3 Czerwonko 22,42   tak II/96
4 Czyżon 29,42      
5 Długie 10,41   tak  
6 Długie 13,05      
7 Drzęszczno 39,29      
8 Grzybno 13,87      
9 Hutowe 119,24 10 tak III/06,umiar/zły/12
10 Kozielnia 22,25      
11 Krąg 162,78 2 tak pk
12 Lemańskie 4,29      
13 Pani 8,7      
14 Piaseczno 19,28     I
15 Polaszkowskie 48,05 10 tak II/ ?, III/06,umiar/zły/12
16 Prusionki Małe 6,76      
17 Prusionki Wielkie 10,74      
18 Przywłóczno 33,58 10,9 tak III/96
19 Strugi 23,23      
20 Wielkie 31,93      
21 Wierzchul 35,77   tak  
22 Wygonin 40,34 24,8    
23 Wykowo 5,37      
24 Wyspa 12,59      

pk-pozaklasowe, odpowiada oznaczeniu non-nie odpowiadający normom.
Dla badań wykonanych w r. 2007 nie określono klasyfikacji jezior z powodu zmiany procedury w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008
 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • oczyszczalnia ścieków w Kościerzynie - rzeka Bibrowa,
 • oczyszczalnia ścieków we Wdzydzach – rowem do jeziora jezioro Gołuń,
 • oczyszczalnia ścieków w Wielkim Klinczu - rzeka Wierzyca,
 • oczyszczalnia ścieków w Łubianie - rzeka Pilica,
 • oczyszczalnia ścieków w Dziemianach – rów melioracyjny,
 • oczyszczalnia ścieków w Orlu - poprzez kanał "A" do rzeki Małej Wierzycy,
 • oczyszczalnia ścieków w Lipuszu – rowem melioracyjnym do rzeki Wdy,
 • oczyszczalnia ścieków w Lubaniu - rzeka Leniwka,
 • oczyszczalnia ścieków w Starej Kiszewie - rzeka Wierzyca
 • oczyszczalnia ścieków w miejscowości Góra – rzeka Stara Razeka
Monitoring jakości wody

Badania rzek - rok 2005,2006,2007,2010,2011,2012

           
Rzeka
Punkt kontrolny
Rok
Km
Wynik średni
Klasa czystości
 
 
 
 
BZT5
ChZT/OWO
Nog
Pog
sanitarna
pot.ekol
Ogól./st jcw
Wierzyca
Powyżej Grabowa
2005
152.5
1,7
19,3
1,85
0,18
III
III
 
Samowy/Koścrz.
2012
145,3
-
-
-
-
-
-
 
Powyżej Jeziora Wierzysko
2005
134.8
2,6
17,5
2,89
0,23
IV
III
 
Sarnowy
2005
124.3
4,6
23,5
2,87
0,33
III
IV
 
St. Kiszewa
2012
122,2
-
-
-
-
słaby
 
 
Nowa Kiszewa
2005
116.8
3,1
22,6
1,94
0,26
III
III
 
Nowa Kiszewa
2007
116.8
3,2
26,8
1,98
0,32
II
IV
 
Nowa Kiszewa
2010
116,8
5,8
7,3*
2,32
0,460
-
III*
 
Nowa Kiszewa
2012
116,8
-
-
-
-
umiar
 
 
Jaroszewy
2005
86.9
2,9
19,7
1,67
0,22
III
III
Dopływ spod Lubania
Ujście do Wierzycy
2005
0.5
2,8
20,1
6,55
0,33
IV
IV
Mała Wierzyca
Uj. do Wierzycy w m. Zamek Kiszewski
2005
0.5
2,6
19,4
1,22
0,17
III
III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mała Wierzyca
Pałubin
2007
1.4
2,2
26,4
1,35
0,13
III
III
 
Pałubin
2010
1,4
2,8
8,9*
3,16
0,310
-
II*
 
Pałubin
2011
1,4
bd
bd
bd
bd
bd
bd
 
Pałubin
2012
-
-
-
-
-
zły
 
Wda
Lipusz
2006
176,4
2,3
18,06
0,89
0,11
III
III
 
Dziemiany
2012
159,3
 
 
 
 
 
 
 
Borsk
2006
151,0
1,4
17,7
0,79
0,10
III
II
 
Pon.dopł z jez.Trzechowskiego
2010
113,3
3,8
-
-
0,310
-
-
 
Klonowice
2006
134,6
2,0
15,3
0,78
0,19
II
II
Trzebiocha 
Korne
2006
17,0
2,2
19,1
1,07
0,11
II
II
 
Loryniec
2006
4,5
3,3
19,6
0,99
0,11
II
III
Wietcisa
St.Wiec/Liniewo
2012
18,9
-
-
-
-
-
-
 
Lubieszyn/Liniewo
2012
7,9
-
-
-
-
-
-

 

Miano: BZT5(mgO2/dm3) , ChZT(  mgO2/dm3  ) , OWO(mgC/ dm3), Nog(mgN/ dm3), Pog(mgP/ dm3).

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Nie dodtyczy

Zagrożenie powodziowe

Brak informacji z powiatu.

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne,
Złoża kopalin

Wykaz udokumentowanych złóż kopalin będących w kompetencji Starosty
 

nazwa - KARSIN

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża 1,1 (ha)
 • wielkość zasobów złoża 254,683 tyś. t
 • położenie złoża /gmina/ Karsin
 • złoże jest eksploatowane: nie
 • Organ koncesyjny: Starosta Kościerski

nazwa - DĘBOWIEC

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • Powierzchnia złoża 1,4 (ha)
 • wielkość zasobów złoża 124,2 tyś. t
 • położenie złoża /gmina/ Karsin
 • złoże jest eksploatowane: tak
 • Organ koncesyjny: Starosta Kościerski

nazwa NOWA KARCZMA

 • rodzaj kopaliny - KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
 • Powierzchnia złoża 1,9 (ha)
 • wielkość zasobów złoża 149,8 tyś. ton
 • położenie złoża /gmina/ Nowa Karczma
 • złoże jest eksploatowane: tak
 • Organ koncesyjny Starosta Kościerski

nazwa STARY BARKOCZYN

 • zakończenie eksploatacji złoża. Stan zasobów na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 0,0 ton).

nazwa NOWY BARKOCZYN

 • rodzaj kopaliny - KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
 • Powierzchnia złoża 1,969 (ha)
 • wielkość zasobów złoża 187,8 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Nowa Karczma
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny Starosta Kościerski

nazwa SZKLANA HUTA

 • rodzaj kopaliny - KRUSZYWA NATURALNE – PIASKI I ŻWIRY
 • Powierzchnia złoża 2 (ha)
 • wielkość zasobów złoża 220,77 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Lipusz
 • złoże jest eksploatowane tak
 • Organ koncesyjny Starosta Kościerski

 

Wykaz udokumentowanych w 2012 r. złóż kopalin będących w kompetencji Marszałka

 

nazwa -  NIEDAMOWO – POLE BARKOCZYN

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne
 • wielkość zasobów złoża
 • zasoby bilansowe: 4407 tys. Ton
 • zasoby pozabilansowe: 1311 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Nowa Karczma
 • złoże jest eksploatowane: tak
 

nazwa -  GRZYBOWO - LIZAKI

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piaszczysto-żwirowe
 • powierzchnia złoża 43,1 (ha)
 • wielkość zasobów złoża 6737 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Kościerzyna
 • złoże jest eksploatowane: tak
 

nazwa -  KALISZ

 • rodzaj kopaliny – złoża piasku
 • powierzchnia złoża 7,85 (ha)
 • wielkość zasobów złoża 2024,5 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Dziemiany
 • złoże jest eksploatowane: tak
 
 

nazwa -  CZĘSTKOWO POLE A I POLE B

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piaskowo-żwirowe i piaskowe
 • powierzchnia złoża 112,61  (ha)
 • wielkość zasobów złoża 26 969 tys. ton
 • położenie złoża /gmina/ Kościerzyna
 • złoże jest eksploatowane: tak

 

nazwa -  BARKOCZYN V

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piasek ze żwirem
 • ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI ZŁOŻA I WYKREŚLENIE ZŁOŻA Z BILANSU ZASOBÓW
 • (stan zasobów na dzień 31.08.2012 r. wyniósł 0,0 ton)
 

nazwa -  NIEDAMOWO V

 

 • rodzaj kopaliny – kruszywo naturalne – piasek ze żwirem
 • ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI ZŁOŻA I WYKREŚLENIE ZŁOŻA Z BILANSU ZASOBÓW
 • (stan zasobów na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 0,0 ton)

 

Transport

Ilość zarejestrowanych
 • pojazdów ciężarowych 5 945
 • pojazdów osobowych 46 122
Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach

Brak danych z powiatu.

Rodzaj dostępnego transportu publicznego
 • pociąg , 
 • autobus
Uciążliwości związane z komunikacją drogową
 • Korki, 
 • spaliny,
 • hałas

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 5
 • gaz z sieci 5
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 2
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 2
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 4
 • kolektory słoneczne 5
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie – brak

kotłownie – Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” sp. z o.o., Kościerzyna, ul. Strzelecka 30A
 

 • moc 27,6 MW i 1,4 MW,
 • nośnik energii miał węglowy i biomasa
   
Główne źródła emisji
Nazwa substancji
Ładunek całkowity [Mg]

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc  Chłopska",

Długa 184, 83-440 Karsin
dwutl. siarki
0,86
tlenek węgla
7,02
dwutl.węgla
305,3
pył
0,67
RAZEM
314,09
Suma gazów
313,39
Suma pyłów
0,69
pyły ze spalania paliw
0,67

Spółdzielnia  Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "WIERZYCA", Stara Kiszewa, Wyzwolenia 15, 83-430 Stara Kiszewa

dwutl. siarki
2,32
dwutl. azotu
0,38
tlenek węgla
11,59
dwutl.węgla
515,45
pył
3,63
sadza
0,09
RAZEM
533,49
Suma gazów
529,758
Suma pyłów
3,73
pyły ze spalania paliw
3,63

Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNIBUD" Sp. z o.o., J.Wybickiego 27 27, 83-423 Wielki Klincz

dwutl. azotu
5,3
tlenek węgla
1,06
węglow.aroma
21,46
ksylen
16,13
octan butylu
24,34
pył
5,96
RAZEM
74,26
Suma gazów
68,30
Suma pyłów
5,96
pyły ze spalania paliw
2,12
Gospodarstwo Rolne A. Dyszer
83-403 Grabowo Kościerskie
amoniak
4,92
pył
2,016
RAZEM
7,21
Suma gazów
5,20
Suma pyłów
2,016
pyły pozostałe
2,016
UNITRADE SPÓŁKA Z O.O.,
 Kurzyńskiego 6/2, 80-306 Gdańsk
tlenek węgla
2,51
pył
17,15
RAZEM
20,02
Suma gazów
2,87
Suma pyłów
17,15
pyły pozostałe
17,15

Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A., Łubiana, Zakładowa  1, 83-407 Łubiana

dwutl. azotu
19,93
tlenek węgla
3,14
dwutl.węgla
21648,49
pył
7,10
RAZEM
21679,87
Suma gazów
21672,10
Suma pyłów
7,768

Gdańska Fundacja Dobroczynności, Ogarna  29/30, 80-826 Gdańsk

dwutl. siarki
0,97
tlenek węgla
6,71
dwutl.węgla
298,56
pył
1,42
RAZEM
307,88
Suma gazów
306,40
Suma pyłów
1,47
pyły ze spalania paliw
1,42

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIERZYCA"
w Grabowie Kościerskim,

 83-403 Grabowo Kościerski
dwutl. siarki
10,02
dwutl. azotu
2,77
tlenek węgla
13,89
dwutl.węgla
1459,08
pył
8,33
RAZEM
1494,41
Suma gazów
1485,76
Suma pyłów
8,65

Spółdzielnia Mieszkańców "LUBANIANKA"
w Lubaniu,  83-422 Nowy Barkoczyn

dwutl. siarki
5,74
dwutl. azotu
2,87
tlenek węgla
14,36
dwutl.węgla
1508,72
pył
2,87
RAZEM
1534,80
Suma gazów
1531,71
Suma pyłów
3,08
LIMKO Sp. z o.o.,  83-407 Łubiana
węglow.aroma
3,17
RAZEM
3,52
Suma gazów
3,52

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ORLEWIANKA" w Orlu,  83-420 Liniewo

dwutl. siarki
4,55
dwutl. azotu
1,89
tlenek węgla
9,48
dwutl.węgla
996,07
pył
2,52
RAZEM
1014,63
Suma gazów
1012,01
Suma pyłów
2,62

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury

"KOS-EKO" Sp. z o.o.,

Strzelecka 30 A, 83-400 Kościerzyna

dwutl. siarki
71,19
dwutl. azotu
47,68
tlenek węgla
128,15
dwutl.węgla
23416,41
pył
14,17
sadza
0,57
RAZEM
23678,22
Suma gazów
23663,48
Suma pyłów
14,74

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "LARIX" A.Sobiechowska i S.Sobiechowski S.C.,

Kobyle 2 , 83-236 Pogódki
p.pozostałe
2,48
RAZEM
2,74
Suma gazów
0,25
Suma pyłów
2,48
Gospodarstwo Rolne  Jolanta i Andrzej Krefft,
Niedamowo , 83-423 Wielki Klincz
amoniak
3,74
pył
1,03
RAZEM
4,98
Suma gazów
3,95
Suma pyłów
1,03

Zakłady Mięsne Kościerzyna Sp. z o.o., Strzelecka  30 B, 83-400 Kościerzyna

dwutl. siarki
3,05
dwutl. azotu
0,648
tlenek węgla
44,43
dwutl.węgla
799,2
pył
1,39
sadza
0,69
RAZEM
850,02
Suma gazów
847,92
Suma pyłów
2,09
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 

Powiat Kościerski

SUMA EMISJI [Mg/r] 2012

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

dwutl. siarki

99,20

dwutl. azotu

81,94

tlenek węgla

242,40

dwutl.węgla

50947,29

RAZEM

51520,31

Suma gazów

51446,78

Suma pyłów

73,53

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

 Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania

 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

 

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

  

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3    

Zanieczyszczenie

Normowany poziom

Czas uśrednienia

Klasa A
Klasa C
Dwutlenek siarki
dopuszczalny
1 godz.

nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m3

więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m3

24 godz.

nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m3

więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m3

Dwutlenek azotu
dopuszczalny
1 godz.

nie więcej niż 18 przypadków przekraczania poziomu 200 µg/m3

 więcej niż 18 przypadków przekraczania poziomu 200 µg/m3

rok
poziom nie większy niż 40 µg/m3
poziom przekraczający 40 µg/m3
Tlenek węgla
dopuszczalny
8 godz.
poziom nie większy niż 10 000 µg/m3
poziom przekraczający 10 000 µg/m3
8 godz.
poziom nie większy niż 5 000 µg/m3
poziom przekraczający 5 000 µg/m3
Benzen
dopuszczalny
rok

poziom nie większy niż 5  µg/m3

poziom przekraczający 5 µg/m3
Pył zawieszony
PM10
dopuszczalny
24 godz.

nie więcej niż 35 przypadków przekraczania poziomu 50 µg/m3

nie więcej niż 35 przypadków przekraczania poziomu 50 µg/m3

rok
poziom nie większy niż 40 µg/m3
poziom przekraczający 40 µg/m3
Ołów
dopuszczalny
rok
poziom nie większy niż 0,5 µg/m3
poziom przekraczający 0,5 µg/m3
Arsen
docelowy
rok
poziom nie większy niż 6 ng/m3
poziom przekraczający 6 ng/m3
Kadm
docelowy
rok
poziom nie większy niż 5 ng/m3
poziom przekraczający 5 ng/m3
Nikiel
docelowy
rok
poziom nie większy niż 20 ng/m3
poziom przekraczający 20 ng/m3
Benzo(α)piren
docelowy
rok
poziom nie większy niż 1 ng/m3
poziom przekraczający 1 ng/m3
Ozon
docelowy
8 godz.

nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120 µg/m3(średnio dla ostatnich 3 lat)

więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120 µg/m3(średnio dla ostatnich 3 lat)

 

Ochrona zdrowia: pył M2,5
Zanieczyszczenie
Normowany poziom
Czas uśredniania
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Pył PM2,5
dopuszczalny
rok
poziom nie większy niż25 µg/m3
poziom przekracza25 µg/m3 nie jest większy niż 27 µg/m3
poziom przekraczający27 µg/m3
03-poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia
Zanieczyszczenie
Obszar
Czas uzdatniania
Klasa D1
Klasa D2
Ozon
zwykły uzdrowisko
8-godz
poziom większy niż120 µg/m3
poziom przekraczający 120µg/m3
Ochrona roślin SO2, NOx i O3
Zanieczyszczenie
Normowany poziom
Czas uzdatniania
Klasa D1
Klasa D2
Dwutlenek siarki
dopuszczalny
rok kalendarzowy
poziom nie większy niż 20 µg/m3
poziom przekraczający 20µg/m3
pora zimowa (okres od 01.X do 31 III)
poziom nie większy niż 20 µg/m3
poziom przekraczający 20µg/m3
Tlenki azotu
dopuszczalny
rok kalendarzowy
poziom nie większy niż 30 µg/m3
poziom przekraczający 30µg/m3
Ozon (wyrażony jako AOT 40)
docelowy
pora zimowa (okres od 01.X do 31 III)
poziom nie większy niż 18000µg/m3*h (średnio dla ostatnich 5 lat)
poziom przekraczający18000 µg/m3*h (średnio dla ostatnich 5 lat)
03-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin
 
Zanieczyszczenie
Czas uśredniania
Klasa D1
Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40)
okres wegetacyjny (IV-31 VII)
poziom nie większy niż 6000 µg/m3
poziom przekraczający 6000µg/m(średnio dla ostatnich 5 lat)

 

Zestawienie wyników pomiarowych rok 2011 

Czynnik Pomiar Stacja Średnia/rok µg/m³ Max Pokr. Częst. Przekr. Klasa
PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 31 214(24) 66 32 A A
Metale w pyle PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 0,01 Pb - -   A    
      0,27 Cd*            
      4,91 Ni*            
      1,13 As*            
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Kościerzyna, ul. Staszica 6,27*       C    

*) ng/m3

Zestawienie wyników pomiarowych za rok 2012.

Czynnik

Pomiar

Stacja

Śr/rok µg/m³

Max

Pokr.

Częst.

przekr.

 

Klasa

Rok/,doba/ h

SO2

automat.

Kościerzyna ul. Targowa

7,3

81,02(h

33,0(24)

90

 

 

A

A

A

SO2

automat.

Liniewo Kościerskie

4,2

62(h)

17,3(24)

92

 

 

A

A

A

NO2

automat.

Kościerzyna , ul. Targowa

14,6

89,0(h)

89

 

 

A

 

A

NO2

automat.

Liniewo Kościerskie

5,8

53,8(h)

90

 

 

A

 

A

PM10

manualny

Kościerzyna, ul. Targowa

36

192(24)

67

57

 

A

C

Cp

 

PM10

manualny

Liniewo Kościerskie

20

89(24)

 

13

 

A

A

Ap

 

PM2,5

manualny

Kościerzyna, ul. Targowa

26

 

92

 

 

B

   

CO

automat.

Kościerzyna, ul. Targowa

411

2305(śr.8h)

88

 

 

A

   

CO

automat.

Liniewo Kościerskie

251

910(śr.8h)

94

 

 

     

O3

automat.

Kościerzyna, ul. Targowa

37,4

127,9(śr.8h)

94

 

 

A/D2

   

O3

automat

Liniewo Kościerskie

58,0

142,4(śr.8h)

95

 

 

C/D2

   

AOT40 ochr.roślin

automat

Liniewo Kościerskie

9789

9789z5lat

   

 

A/D2

   

benzen

manualny

Kościerzyna, ul. Targowa

3,0

 

69

 

 

A

   

benzen

manualny

Liniewo Kościerskie

2,0

 

41

 

 

A

   

Metale w pyle PM10

manualny

Kościerzyna, ul. Targowa

0,01 Pb

-

-

 

 

A

 

 

 

 

 

0,48 Cd*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,35 Ni*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7 As*

 

 

 

 

 

 

 

Metale w pyle PM10

manualny

Liniewo Kościerskie

0,01 Pb

0,26 Cd*

3,02 Ni*

1,1 As*

     

 

A

   

Benzo(a)piren w pyle PM10

manualny

Kościerzyna, ul. Targowa

7,3*

     

 

C

   

Benzo(a)piren w pyle PM10

manualny

Liniewo Kościerskie

1,8*

     

 

C-

   

 

*) ng/m3  

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia.-rok 2012

Nazwa strefy
Kod strefy

 Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

 
 
Uwagi
 
 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 

Strefa pomorska

PL.22.02
A
A
C
B
A
A
A
A
A
A
C
C
(D2)

niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r)dla ozonu długoterminowy (2020)

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ  powiat kościerski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz  poziomu pyłu PM10( przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Lębork, Starogard,  Wejherowo), pyłu PM2,5 –klasa B i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Liniewo Kościerskie, Kwidzyn, Malbork,Lębork, Władysławowo,Wejherowo ), dlaO3 –przekroczenie –Liniewo Kościerskie oraz  zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2 we wszystkich punktach pomiarowych.             

 

Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Energia odnawialna

Elektrownie wodne

Nazwa ELEKTROWNIA WODNA ZAMEK KISZEWSKI 

 • miejscowość/gmina ZAMEK KISZEWSKI/ STARA KISZEWA
 • właściciel JERZY KUJAWSKI nazwa rzeki WIERZYCA
 • km rzeki.117+220, wysokość piętrzenia 117,20, moc 0,07 MW
 •  

Nazwa ELEKTROWNIA WODNA RUDA MŁYN 

 • miejscowość/gmina RUDA MŁYN/ STARA KISZEWA
 • właściciel JERZY KUJAWSKI nazwa rzeki WIERZYCA
 • km rzeki.127+500, wysokość piętrzenia 126,20, moc 0,02 MW
 •  

Nazwa ELEKTROWNIA WODNA NOWA KISZEWA 

 • miejscowość/gmina NOWA KISZEWA/KOŚCIERZYNA
 • właściciel JERZY KWIDZIŃSKI nazwa rzeki WIERZYCA
 • km rzeki.137+720, wysokość piętrzenia 140,81, moc 0,018 MW
 •  

Nazwa ELEKTROWNIA WODNA GRZYBOWSKI MŁYN 

 • miejscowość/gmina GRZYBOWSKI MŁYN/KOŚCIERZYNA
 • właściciel ZAKŁADY RYBACKIE WDZYDZE w Czarlinie nazwa rzeki TRZEBIOCHA
 • km rzeki 2+470, wysokość piętrzenia 142,60, moc 0,015 MW

 •  

Nazwa ELEKTROWNIA WODNA WIEPRZNICA

 • miejscowość/gmina WIEPRZNICA/KOŚCIERZYNA
 • właściciel TERESA CZAPIEWSKA nazwa rzeki RAKNICA
 • km rzeki.0+300, wysokość piętrzenia 148,49, moc 0,0062 MW

 •  

Nazwa ELEKTROWNIA WODNA SKRZYDŁÓWKO

 • miejscowość/gmina SKRZYDŁÓWKO/NOWA KARCZMA
 • właściciel GERARD I URSZULA CHAJEWSCY nazwa rzeki WIETCISA
 • wysokość piętrzenia 144,20, moc 0,032 MW

 •  

Nazwa ELEKTROWNIA WODNA LIPUSZ

 • miejscowość/gmina LIPUSZ/LIPUSZ
 • właściciel Paweł Miękus nazwa rzeki WDA
 • km rzeki 185+490, wysokość piętrzenia 149,35, moc 0,032 MW 
Elektrownie wiatrowe

brak 

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak 

Kolektory słoneczne

Kościerzyna gmina Miejska

 
Kościerzyna
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1, ul. M. C. Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna,
 • ciepła woda użytkowa
 • „AQUA Centrum” KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Sp. z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna
 • 1 kolektor słoneczny o powierzchni 4,46 m2, ogrzewanie wody - tak
 

DZIEMIANY, gmina DZIEMIANY

 • GIMNAZJUM W DZIEMIANACH, CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów – BRAK DANYCH

 

lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość: Dziemiany, Belfort, Dunajki, Kalisz, Kalisz-Leżuchowo, Kalisz-Tomaszewo, Dąbrówka, Dębina, Kalwaria, Nowe Słone, Parowa, Piechowice, Płęsy , Raduń, Raduń-Osiedle, Milkowo, Schodno, Szablewo, Stare Słone, Trzebuń, Trzebuń –Lampkowo, Trzebuń-Białe Błota,Trzebuń-Zimny Dwór , gmina Dziemiany

 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów.
 • ogrzewanie wody -  kolektory przeznaczone wyłącznie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, razem zainstalowana moc ok. 0,48 MW (zainstalowano 298 instalacji solarnych)
 • zainstalowane w r. 2012
 

miejscowość DZIEMIANY, KALISZ, PIECHOWICE, TRZEBUŃ, SCHODNO, RADUŃ (OBIEKTY PUBLICZNE) + OBIEKTY PRYWATNE W SOŁECTWACH: DZIEMIANY, KALISZ, PIECHOWICE, TRZEBUŃ, RADUŃ, SCHODNO, PŁĘSY

 • Opisać efekty wykorzystania kolektorów.
 • ogrzewanie wody      
 • zainstalowano moc ok. 1,93 mw (dla ob. prywatnych i publicznych)
 • ogrzewanie pomieszczeń
 • zainstalowana moc dla budynków publicznych 0,10 mw
 
 
Stara Kiszewa, gmina Stara Kiszewa
 • BUDYNEK PRYWATNY PRZY ULICY 6 MARCA
 
Lipusz, gmina Lipusz
 • OŚRODEK ZDROWIA W LIPUSZU, CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
 • Lipusz, ul. Derdowskiego -  budynek kotłowni ogrzanie wody sali sportowej 
 

Liniewo, gmina Liniewo

 • Zespół Oświatowy Liniewo, CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
 

Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma

 

 • HALA SPORTOWA W NOWEJ KARCZMIE, CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
Pompy ciepła

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Kościerzyna gmina Miejska Kościerzyna

 • „AQUA Centrum” KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Sp. z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna
 • CENTRUM KULTURY KASZUBSKIEJ „STRZELNICA”, ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna
 • ZAPLECZE SOCJALNE DLA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „STADION MIEJSKI W KOŚCIERZYNIE”, ul. Kamienna 7, 83-400 Kościerzyna
 • 3 pompy ciepła o łącznej mocy 28,18 kW
   

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Karsin gmina Karsin

 • · BUDYNEK PRYWATNY


Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość Lipusz gmina Lipusz

 • Lipusz, ul. Wybickiego (budynek komunalny)
  • zużyta energia elektryczna 23 800 [kWh], pozyskane ciepło 231 [Gj]
 • Lipusz, ul. Derdowskiego (sala sportowa)
  • zużyta energia elektryczna 58 800 [kWh], pozyskane ciepło 572 [Gj]
  • zużyta energia elektryczna 10 000 [kWh], pozyskane ciepło 97 [Gj] 
Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: miejscowość Kościerzyna gmina Miejska Kościerzyna

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o.
 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy ilość t/rok zrębki, trociny 600,160 Mg/rok
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku 6.868,0 [GJ]


Lokalizacja obiektu: miejscowość Lipusz gmina Lipusz

 • OŚRODEK ZDROWIA W LIPUSZU
 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy ilość 30 t/rok pellets 
Inne

brak 

Gospodarka odpadami

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

W r. 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.

Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012 r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin
 • Miasto Kościerzyna               data uchwalenia: 28 listopad 2012 r. i 7 grudzień 2012 r.
 • Gmina Kościerzyna               data uchwalenia: grudzień 2012 r.
 • Gmina Dziemiany                  data uchwalenia: b.d.
 • Gmina Karsin                         data uchwalenia: 28 grudzień 2012 r.
 • Gmina Liniewo                       data uchwalenia: 20 grudzień 2012 r.
 • Gmina Nowa Karczma          data uchwalenia: 30 listopad 2012 r.
 • Gmina Stara Kiszewa            data uchwalenia: 30 listopad 2012 r.
 • Gmina Lipusz                         data uchwalenia: 20 grudzień 2012 r.
Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

14 074,65

w tym : 

 • komunalnych: 14 022,32 Mg
 • przemysłowych: brak danych 

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciagu roku na mieszkańca w powiecie na podstawie danych z gmin: 205 kg/mieszkańca

porównaj z
Sposób postępowania z odpadami

Miasto Kościerzyna

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik 
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, 
 • odzysk
   

Gmina Kościerzyna

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie,


Gmina Dziemiany

 • unieszkodliwianie poprzez składowanie 


Gmina Karsin

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:szkło, papier, plastik, niebezpieczne, inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
 • odzysk


Gmina Liniewo

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik, 2-krotnie zorganizowano zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne


Gmina Nowa Karczma

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie,


Gmina Stara Kiszewa

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik


Gmina Lipusz

 • selektywna zbiórka odpadów w gminach: szkło, papier, plastik
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów
Lokalizacja Składowisko odpadów komunalnych w Osowie
 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) - 1,05
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) - 5 000 Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) - brak danych
 • liczba kwater ogółem ( szt. ) - 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 0
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0
 • rekultywacja składowiska - zakończona                 
 • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska:

                                                   - uszczelnienie - bariera sztuczna

                                                   - drenaż odcieków - tak
                                                   - Składowisko nie przyjmuje odpadów, od 1 stycznia 2010 r. – zamknięte.
 
 
Lokalizacja Składowisko odpadów komunalnych w Liniewskich Górach
 • Liniewskie Góry, 83‑420 Liniewo 
 • Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu, Orle, 36, 83‑420 Liniewo
 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) - 2 ha
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) - 24 000 Mg, 27900m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) - 403 m3
 • liczba kwater ogółem ( szt.) - 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 2 naprzemiennie
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 0
 • rekultywacja składowiska - nie                 
 • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska
                                                       - uszczelnienie - bariera sztuczna
                                                       - drenaż odcieków - tak
                                                       - instalacja do odgazowania - tak
                                                       - waga - tak
 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów 1434,47* Mg w tym odpadów komunalnych-1423,42** Mg

*odpady odebrane z terenu Gminy Liniewo i Nowa Karczma i składowane na składowisku w Liniewskich Górach (zgodnie z kartami przekazania odpadów)

**bez skratek i osadów 

Składowisko nie przyjmuje odpadów od 31 lipca 2012 r. – zamknięte, do rekultywacji. Decyzja nr OŚ.6237.2.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. wyrażająca zgodę na zamknięcie składowiska

 

Lokalizacja Składowisko w Gostomiu,  Gostomie, 83‑407 Łubiana,

 • Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna ,Stare Nadleśnictwo, 5, 83‑400 Kościerzyna
 • Początek działalności 1993r
 • typ składowiska: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha ) - 5,82
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg ) - 356 781 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) - 61 579m3
 • liczba kwater ogółem ( szt.) - 2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - brak danych
 • rekultywacja składowiska - nie                  
 • monitoring składowiska - tak
 • wyposażenie składowiska
                                                            - uszczelnienie  - bariera sztuczna
                                                            - drenaż odcieków - tak
                                                            - waga - tak
                                                            - instalacja do odgazowania - tak
                                                            - kompaktor - tak
 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów na składowisku  [Mg] 15 423,6, w tym komunalnych 13 376,1

Składowiska odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego.

Zakłady Porcelany Stołowej "LUBIANA" S.A., 83‑407 Łubiana k/Kościerzyny, ul. Zakładowa 1

Składowisko odpadów obojętnych 83‑407 Łubiana k/Kościerzyny, ul. Zakładowa 1

Rozpoczęcie prowadzenia działalności 1969

typ składowiska: składowisko odpadów obojętnych
 • wielkość składowiska ( ha )  - 4,69
 • pojemność całkowita składowiska ( Mg )  - 428 607 m3
 • pojemność pozostała do wypełnienia ( Mg ) - 244 167m3
 • liczba kwater ogółem ( szt.)  - 5
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) - 3
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) - 1
 

 

Ilość unieszkodliwionych w r. 2012 odpadów na składowisku [Mg] - wyroby ceramiczne ok. 400, szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków - ok. 11700

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)
 • Miasto Kościerzyna TAK
 • Gmina Kościerzyna TAK
 • Gmina Dziemiany TAK
 • Gmina Karsin TAK
 • Gmina Liniewo TAK
 • Gmina Nowa Karczma TAK
 • Gmina Stara Kiszewa TAK
 • Gmina Lipusz TAK
Programy usuwania azbestu
 • Miasto Kościerzyna               TAK data przyjęcia: 25 sierpień 2010 r.
 • Gmina Kościerzyna               TAK data przyjęcia: 2 marca 2012 r.
 • Gmina Dziemiany                  TAK data przyjęcia: 23 grudzień 2008 r.
 • Gmina Karsin                         TAK data przyjęcia: 25 marzec 2010 r.
 • Gmina Liniewo                       NIE
 • Gmina Nowa Karczma         TAK data przyjęcia: 13 październik 2011 r.
 • Gmina Stara Kiszewa           TAK data przyjęcia: 26 marzec 2013 r.
 • Gmina Lipusz                         TAK data przyjęcia: 30 sierpień 2010 r., 29 grudnia 2011 r.  zmiana programu
Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

 Według listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski w powiecie kościerskim nie ma zakładu posiadającego urządzenia z PCB.
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Brak danych z powiatu.

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Brak danych z powiatu.
 

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 •  drogowego - TAK 
 • kolejowego - TAK
Gdzie te uciążliwości występują
 • droga krajowa nr 20 (Kościerzyna, ul. Wojska Polskiego)
 • droga wojewódzka nr 214 oraz 221 (Kościerzyna ul. Kartuska)
 • ul. M. Skłodowkiej - Curie (Kościerzyna)
 • kolejowy w miejscowości Lubiana
Czy były dokonywane pomiary

 WIOŚ nie prowadził w r. 2012 pomiarów w powiecie kościerskim

Czy została opracowana mapa akustyczna

Nie.
 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

 Nie

Promieniowanie elektromagnetyczne

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Nie.

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 
 • linie energetyczne wysokiego napięcia
 • stacje transformatorowe
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

   W r. 2012 WIOŚ prowadził pomiary w Karsinie i Lipuszu.

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

nazwa: ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ Lubiana S.A.

 • adres ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana
 • rodzaj i wielkość produkcji: porcelana stołowa cienko lub grubościenną w ilości około 13 000 ton/rok
 • liczba zatrudnionych: około 1492 osoby

nazwa: Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "UNIBUD" Sp. z o.o

 • adres ul. Wybickiego 27, 83-423 Wielki Klincz
 • rodzaj i wielkość produkcji: elementy stolarskie i elementy metalowe, głównie obudowy do głośników,
 • radioodbiorników, telewizorów
 • liczba zatrudnionych: około 600 osób

nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Complex Sp. z o.o

 • Zakład Produkcyjny w Dziemianach i Trzebuniu
 • adres Dziemiany i Trzebuń
 • rodzaj i wielkość produkcji: przetwórstwo drewna
 • liczba zatrudnionych 350 osób

nazwa: Sylva sp. z o.o.

 • adres ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele
 • rodzaj i wielkość produkcji: przetwórstwo drewna, produkcja peletu
 • liczba zatrudnionych 224 osoby

nazwa: Spedycja Botrans sp. z o.o.

 • adres ul. Drogowców 12, 83-400 Kościerzyna
 • rodzaj i wielkość produkcji: firma transportowa świadcząca usługi na terenie kraju i UE
 • liczba zatrudnionych 101 osób

nazwa: Przedsiębiorstwo Budowlane ”MARGO” Mariusz Czapiewski

 • adres Zakład Prefabrykacji Betonu – Nowy Barkoczyn
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja prefabrykatów betonowych i żelbetonowych w ilości
 • 11 000 m3/26400 ton, produkcja betonu towarowego w ilości 9 000 m3/21600 ton
 • liczba zatrudnionych 60

nazwa „Kiedrowscy” S.A w Lipuszu

 • adres Piekarnia w Lipuszu i Cukiernia w Kościerzynie
 • rodzaj i wielkość produkcji: piekarnia – pieczywo żytnie 5,2 t, pieczywo pszenne 21,8 t, pieczywo mieszane
 • 130 t; cukiernia pieczywo pszenne 1,1, ciastkarstwo 29,7 t
 • liczba zatrudnionych: 49  
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

 Brak.

Rolnictwo

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

48 731

porównaj z
Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 38 056
 • grunty ugorowane brak
 • łąki 5 802
 • pastwiska 3 997
 • sady, ogrody 172
 • inne 704
Ilość gospodarstw rolnych

5532

porównaj z
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

 Brak danych

Klasy gleby [ha]
 • I brak
 • II brak
 • III a 8
 • III b 288
 • IV a 2227
 • IV b 8189
 • V 13324
 • VI 13966
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha 1476
 • 2-5 ha 1235
 • 5-10 ha 998
 • 10-15 ha 743
 • 15-20 ha 612
 • 20-50 ha 416
 • 50-100 ha 41
 • 100 – 300 ha 9
 • > 300 ha  2

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie –bd, w gminach:

 • Gmina Miejska Kościerzyna 5,0
 • Gmina Liniewo 10,65
 • Gmina Dziemiany 8,15
 • Gmina Karsin 10,8
 • Gmina Kościerzyna brak danych
 • Gmina Lipusz 5,68
 • Gmina Nowa Karczma brak danych
 • Gmina Stara Kiszewa 8,11
   
Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

 brak danych

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

brak danych 

Rolnictwo ekologiczne

Ilość gospodarstw - 6

(2 – produkcja roślinna, 3 – produkcja mieszana, 1 – produkcja bydła mlecznego)

 •  Ogólna powierzchnia upraw    ok. 91 ha
 •  Plantacje roślin energetycznych:
 
      Rodzaj plantacji             topola 

      lokalizacja plantacji       gm. Stara Kiszewa

      powierzchnia upraw      ok. 250 ha
 

      Rodzaj plantacji           wierzba energetyczna 

      lokalizacja plantacji      gm. Stara Kiszewa

 

      powierzchnia upraw     ok. 1 ha
Charakterystyczne produkty regionalne
 • Produkty regionalne: truskawka kaszubska.
 • Wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne: racuchy, kuch modziowy, bigos kaszubski, kruszonka, zupa z brukwi, plince

Przyroda

Formy ochrony przyrody

Park Narodowy –  brak
Rezerwaty przyrody

 • Strzelnica
  • Lokalizacja: Miasto Kościerzyna
  • Wielkość: 3,6 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Rezerwat leśny. Chroni fragment lasu mieszanego (liściasto - iglastego) o cechach naturalnych ze skupieniami pomnikowych dębów z okazałymi bukami, sosnami i innymi drzewami. Występujące tu drzewostany, w przewadze dwupiętrowe, budują oba rodzime dęby w wieku 120 - 210 lat, rzadziej młodsze, a także zróżnicowany wiekowo buk, którego najstarsze osobniki osiągają około 180 lat oraz posadzona tu w przeszłości 180-letnia sosna. Skład drzewostanów wzbogacają kilkudziesięcioletnie osobniki grabu, brzozy brodawkowatej, rzadziej innych gatunków.
 • Czapliniec we Wierzysku
  • Lokalizacja: Gmina Kościerzyna
  • Wielkość: 10,5 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Rezerwat ptasi. Chroni kolonię czapli siwej nad jeziorem Książe. Kolonia lęgowa czapli we Wierzysku należy do nielicznych starych czaplińców w Polsce, które posiadają cenne dane o liczbie gniazdujących ptaków w okresie ostatnich 100 lat. Obejmuje również fragment boru mieszanego i kwaśnej buczyny w wieku ok. 200 lat. Obecność starodrzewów sprawia, że zespół ptaków rezerwatu charakteryzuje się znacznym udziałem dziuplaków z dzięciołem czarnym i gołębiem siniakiem włącznie.
 •  Orle nad Jeziorem Dużym
  • Lokalizacja: Gmina Liniewo
  • Wielkość: 1,7 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Rezerwat leśny chroniący grupę 200-letnich dębów na siedlisku grądu nad brzegiem jeziora Dużego. Dęby w wieku około 250 lat, a niektóre i starsze są zdrowe i powinny zachować się wiele lat.
 •  Brzęczek
  • Lokalizacja: Gmina Liniewo
  • Wielkość: 17,3 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Rezerwat leśny. Obejmuje ochroną zbiorowiska żyznej i kwaśnej buczyny pomorskiej z okazałym 150-letnim drzewostanem. Są tu stanowiska rzadkich i chronionych roślin naczyniowych. Las bukowy w rezerwacie, szczególnie płaty żyznej buczyny są jednymi z najlepiej zachowanych fragmentów tego zbiorowiska w skali województwa pomorskiego.
 •  Krwawe Doły
  • Lokalizacja: Gmina Stara Kiszewa
  • Wielkość: 13,0 ha.
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Rezerwat leśny, obejmujący fragment boru świeżego z około 130-letnim drzewostanem i licznymi drzewami o wymiarach pomnikowych. Jest to miejsce występowania szeregu rzadkich gatunków chronionych porostów. W rezerwacie stwierdzono występowanie ok. 21 gatunków roślin naczyniowych, 12 gatunków mszaków i aż 48 gatunków porostów. Wśród porostów aż 18 taksonów objętych jest ścisłą ochroną prawną, z czego 5 jest rodzaju chrobotka, 3 brodaczki, 3 płucnice, 2 płaskotki oraz po 1 mąkliku, mąkli, pustułce, różyczce i włostce. W runie często spotkać można śmiałka pogiętego, wrzos, borówkę czarną, młode siewki sosny. 

 
Parki krajobrazowe:

 •  Wdzydzki Park Krajobrazowy
  • Lokalizacja: Gmina Dziemiany, Gmina Karsin, Gmina Kościerzyna, Gmina Stara Kiszewa
  • Wielkość: 17 857 ha
  • Główne walory przyrodnicze:
  • Wdzydzki Park Krajobrazowy (WPK) obejmuje północną część Borów Tucholskich z zespołem rynnowych jezior wdzydzkich, uformowanych w kształcie krzyża. Są to jeziora: Wdzydze, Jelenie, Radolne i Gołuń.  Otaczają je zespoły leśne wraz z ponad 160 jeziorami i oczkami wodnymi. Centralną część parku stanowi jezioro Wdzydze połączone z rzeką Wdą. Obfitość lasów i jezior powiązanych z Wdą i jej dopływami, urozmaicona rzeźba terenu, a także niskie zaludnienie decydują o dużych walorach rekreacyjno-turystycznych tego terenu. Zespół jezior wdzydzkich jest jedynym zbiornikiem w Polsce z endemiczną odmianą troci jeziornej, zwanej wdzydzką, która na tarło udaje się do Wdy i Trzebiochy. Lasy zajmują ok. 60% powierzchni parku. Przeważają siedliska boru suchego i boru świeżego. Dominującym gatunkiem jest sosna porastająca ok. 90% powierzchni leśnej, a nieliczną domieszkę stanowi dąb i buk, głównie na obrzeżach rzek i jezior. Florę WPK stanowi ponad 600 gatunków roślin naczyniowych, w tym liczne objęte ochroną gatunkową, m.in. storczyki: krwisty, szerokolistny i plamisty; rosiczki, lobelia jeziorna i poryblin jeziorny, widłaki i liczne porosty. Faunę parku stanowią m.in. bóbr, wydra, wiele ptaków m.in. orzeł bielik, dudek, puchacz, sowa uszata, myszołów i tracz długodzioby. Odnotowano gniazdowanie 121 gatunków ptaków. Do gatunków ptaków zagrożonych w Europie i w Polsce należy 39 gatunków ptaków występujących na terenie WPK : bąk, bocian biały, cyraneczka, cyranka, gągoł, szlachar, nurogęś, bielik, błotniak stawowy, jastrząb, krogulec, kuropatwa, derkacz, kropiatka, kokoszka, żuraw, samotnik, piskliwiec, turkawka, puchacz, włochatka, lelek, zimorodek, dudek, krętogłów, dzięcioł zielony, lerka, skowronek, brzegówka, dymówka, świergotek polny, pluszcz, droździk, wójcik, muchołówka szara i mała, gąsiorek, kruk. Na terenie parku zanotowano ponadto wystepowanie następujących gatunków płazów: traszka zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara i zielona, żaba jeziorkowa, żaba wodna, żaba śmieszka, żaba moczarowa, żaba trawna. Wykaz gadów na terenie parku: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata. Wykaz ssaków zamieszkujących tereny parku: jeż wschodni, kret, ryjówka aksamitna i malutka, rzęsorek rzeczek i mniejszy, mroczek późny, karlik malutki i większy, borowiec wielki, gacek wielkouch, dziki królik, zając szarak, wiewiórka, bóbr europejski, piżmak, nornica ruda, karczownik ziemnowodny, polnik północny, bury i zwyczajny, mysz domowa, szczur wędrowny, badylarka, mysz polna, mysz zaroślowa, mysz leśna, lis, borsuk, wydra, kuna leśna i domowa, łasica, tchórz, norka amerykańska, łasica, dzik, sarna i jeleń europejski. Następną grupą zwierząt na terenie parku są zwierzęta wodne objęte gospodarką rybacką. Na jego terenie występuje 35 gatunków ryb, w tym troć jeziorowa. Te 35 gatunków reprezentuje 12 rodzin. Oprócz tego z minogowatych występuje minóg strumieniowy. W obiektach hodowlanych pojawiły się 2 nowe gatunki - pstrąg tęczowy i jesiotr syberyjski. Pstrąg tęczowy występuje obecnie już w rzece. Z gatunków introdukowanych występują ponadto amur biały, tołpyga biała, karp, karaś srebrzysty i peluga. Z tych gatunków jedynie dwa ostatnie rozmnażają się w warunkach naturalnych. Wśród gatunków pospolitych istnieje znaczna grupa gatunków użytkowych, eksploatowanych gospodarczo oraz grupa gatunków nieużytkowych, o których liczebności można sądzić jedynie z wywiadów z rybakami, brak jest natomiast danych bardziej szczegółowych. Teren parku zamieszkują również raki szlachetne i błotne oraz raki pręgowane. Gatunki chronione ryb i minogów są dość licznie reprezentowane w faunie parku. Lista tych pierwszych zawiera 6 gatunków, z minogów występuje tu jedynie minóg strumieniowy. Najbardziej interesującym gatunkiem w ichtiofaunie parku jest troć jeziorowa. Jej liczebność osiągnęła maksimum w latach sześćdziesiątych po wprowadzeniu ochrony i intensywnego zarybiania. Po tym okresie wskutek braku zainteresowania tym gatunkiem, jej liczebność uległa znacznemu obniżeniu. Do gatunków ryb i minogów chronionych występujących na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zalicza się następujące gatunki: różanka, koza, strzebla błotna, minóg strumieniowy, strzebla potokowa, śliz, piskorz. Gatunki użytkowe rzadkie i pospolite: troć jeziorowa, węgorz, sielawa, okoń, szczupak, płoć, wzdręga, leszcz, krąp, lin, karaś, miętus, sieja, sandacz, pstrąg potokowy. Gatunki nieużytkowe rzadkie i pospolite: ukleja, kiełb, ciernik, jazgarz, słonecznica. Gatunki introdukowane: peluga, amur biały, karaś srebrzysty, karp, tołpyga biała, pstrąg tęczowy, jesiotr syberyjski.
 • Otulina Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
  • Lokalizacja: Gmina Dziemiany, Gmina Karsin, Gmina Kościerzyna, Gmina Stara Kiszewa
  • Wielkość: 15 208 ha
 •  Kaszubski Park Krajobrazowy
  • Lokalizacja: Gmina Kościerzyna, Gmina Nowa Karczma
  • Wielkość: 192 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Kaszubski Park Krajobrazowy (KPK) położony jest w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. Środowisko przyrodnicze KPK reprezentuje zestaw cech typowych dla obszarów młodoglacjalnych, do których należą genetycznie i morfometrycznie urozmaicone rzeźby terenu, połączone z dużą różnorodnością zbiorowisk roślinnych. Stanowi obszar łąk i szuwarów oraz zbiorowisk torfowiskowych z szeregiem rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz drzewostany sosnowe.
 • Otulina Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
  • Lokalizacja: Gmina Kościerzyna, Gmina Nowa Karczma
  • Wielkość: 2 452 ha

Obszary chronionego krajobrazu (OChK) :

 • OChK Borów Tucholskich
  • Lokalizacja: Gmina Karsin, Gmina Kościerzyna, Gmina Stara Kiszewa (pd. -wsch. część powiatu)
  • Wielkość: 13 481 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Obejmuje równiny sandrowe urozmaicone jeziorami wytopiskowymi i rynnowymi. Oś hydrograficzną obszaru stanowi Wda, płynąca wąską doliną, silnie meandrującą, tworzącą piaszczyste łachy i bystrza. Wśród lasów przeważają bory mieszane i świeże. Licznie występują torfowiska. Obszar ten obejmuje m.in. jeziora: Drzęczno, Wygonin, Długie, Grzybno, Prusionki Małe, Prusionki Duże, Wyspa, Białe Błoto i inne oraz rzekę Wdę i Kanał Wdy.
 •  OChK Doliny Wierzycy
  • Lokalizacja: Gmina Kościerzyna, Gmina Liniewo, Gmina Stara Kiszewa
  • Wielkość: 6 602 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Obejmuje środkowy odcinek doliny z licznymi starorzeczami i dopływami Wierzycy łączącymi szereg jezior. Znajdują się tu fragmenty kompleksów leśnych oraz wartościowa roślinność nieleśna na dnie doliny i jej zboczach. Dolina Wierzycy obejmuje obszar rzeki Wierzycy od granicy drogi we wsi Sarnowy na Wielki Podleś poprzez jezioro Zagnanie, aż do granic powiatu za wsią Górne Maliki. Ponadto OChK Doliny Wierzycy obejmuje swym zasięgiem na terenie powiatu następujące jeziora: Zagnanie, Przywłóczno, Czerwonko, Kozielnia, Krąg, Czyżoń i Wielkie.
 •  OChK Doliny Wietcisy
  • Lokalizacja: Gmina Liniewo, Gmina Nowa Karczma
  • Wielkość: 2 552 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Obszar stanowi głęboko wciętą dolinę meandrującej Wietcisy. Na wierzchowinie kompleksy leśne oraz nieźle zachowane zbiorowiska łąkowe i ziołoroślowe na dnie doliny. Na terenie powiatu kościerskiego obejmuje swym zasięgiem obszar rzeki Wietcisy od granic drogi Nowa Karczma - Szumleś Szlachecki w kierunku wsi Lubieszyn, aż do granic powiatu za wsią Stary Wiec.
 •  Gowidliński OChK
  • Lokalizacja: Gmina Kościerzyna, Gmina Lipusz (pn.-zach. część powiatu)
  • Wielkość: 1 187 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Obszar o młodoglacjalnym krajobrazie wzgórz morenowych i rozległych równin sandrowych. Wśród lasów przeważają bory mieszane i świeże. Obejmuje jezioro Gostomskie i część rzeki Borowa.
 •  Lipuski OChK
  • Lokalizacja: Gmina Dziemiany, Gmina Kościerzyna, Gmina Lipusz
  • Wielkość: 17 148 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Obejmuje obszar zalesionych równin sandrowych z licznymi jeziorami rynnowymi (wytopiskowymi, porośnięte borami mieszanymi z enklawami buczyn i lasów dębowo-bukowych. Znaczne są tu też powierzchnie borów świeżych. Obszar ten znajduje się w zachodniej i zachodnio-północnej części powiatu kościerskiego. Swym zasięgiem obejmuje m.in. jeziora: Brzeźno, Raduńskie, Rzunno, Wielkie Sarnowicze, Małe Sarnowicze, Ostronko, Wieckie, Lubiszewskie, Karpno, Sudomie, Krampe, Radolino, Dzierstno, Duży-Zbełk, Słone, Księże, Duże Skrzynki, Sudomie, Mielnica, Żółnowo, Sominko, Kutkówko, Czarne, Babiniec, Moczadła oraz rzekę Czarna Woda.
 •  Polaszkowski OChK
  • Lokalizacja: Gmina Kościerzyna, Gmina Liniewo, Gmina Stara Kiszewa (wsch. część powiatu)
  • Wielkość: 2 448 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Znajduje się tu zespół malowniczo położonych rynien jeziornych, połączonych Małą Wierzycą. W otoczeniu przeważa falista wierzchowina morenowa. Jest tu kilka kompleksów leśnych zdominowanych przez buczyny i grądy. Obszar ten obejmuje  m.in. jeziora: Hutowe, Gatno, Polaszkowskie, Duże, Długie, Wykówko, Piaseczno, Sobąckie, Liniewskie, Wierzchołek, Średnik i Gubel oraz część rzeki Kamionki.
 •  Przywidzki OChK
  • Lokalizacja: Gmina Nowa Karczma (pn. - wsch. część powiatu)
  • Wielkość: 20 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Obszar ten stanowi silnie urozmaiconą rzeźbę terenu z rynnami jeziornymi, wzgórzami morenowymi obejmującymi jeziora Grabówko i Małe Kamionki oraz odnogi rzeki Wietcisy. Część Przywidzkiego OChK znajdująca się na terenie powiatu jest stosunkowo mało zalesiona. Głównie spotkać tu można drzewostany, w których dominują buczyny, dęby, graby i lipy.

Pomniki przyrody - ilość z uwzględnieniem rodzaju

 • Za pomniki przyrody uznano:
  • pojedyncze drzewa: 41
  • grupy drzew: 14
  • aleje: 2
  • głazy narzutowe: 5

Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe

 • Nazwa : Rynna Raduńska
  • Lokalizacja: gmina Kościerzyna
  • Wielkość: 22 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Rynna Raduńska stanowi zespół jezior raduńskich - północna część powiatu kościerskiego.
 • Nazwa : Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka
  • Lokalizacja: gmina Kościerzyna
  • Wielkość: 50 ha.
  • Główne walory przyrodnicze: Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka stanowi zespół jezior dąbrowsko-ostrzyckich - północna część powiatu kościerskiego.

Użytki ekologiczne

 • Nazwa : Wësków Bagna
  • Lokalizacja: Loryniec
  • Wielkość: 2,42 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Stanowią śródleśne oczka wodne, położone w miejscowości Loryniec, gmina Kościerzyna. Celem ochrony jest zachowanie charakterystycznych dla torfowisk wysokich i przejściowych zbiorowisk roślinnych.
 • Nazwa : Żôbińsczich Błoto
  • Lokalizacja: Loryniec, Kalisz
  • Wielkość: 1,43 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Stanowią śródleśne oczka wodne z płem mszarnym, położone w miejscowości Loryniec i Kalisz, na terenie gmin Kościerzyna i Dziemiany. Celem ochrony jest zachowanie charakterystycznych dla torfowisk wysokich i przejściowych zbiorowisk roślinnych.
 • Nazwa : Jezioro Pikowe
  • Lokalizacja: Konarzyny
  • Wielkość: 6,68 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Stanowi śródleśne oczko wodne i torfowisko, położone w miejscowości Konarzyny, na terenie gminy Stara Kiszewa.
 • Nazwa : Jezioro Lemańskie
  • Lokalizacja: Konarzyny
  • Wielkość: 4,29 ha
  • Główne walory przyrodnicze: Stanowi śródleśne oczko wodne i torfowisko, położone w miejscowości Konarzyny, na terenie gminy Stara Kiszewa.
 • Razem wielkość obszaru  jak wyżej objętego ochroną prawną - 80605,92ha

Obszary Natura 2000 

Powiat kościerski- SOO – Specjalne Obszary Ochrony 
 
Nazwa pbszaru Kod obszaru Pow. ogółem pow. woj.[ha] Gmina
Dolina Środkowej Wietcisy PLH220009 430,87 Liniewo, Nowa Karczma
Dolina Wierzycy PLH220094 4618,3 Stara Kiszewa
Jezioro Wdzydzkie PLH220034 12812,8 Lipusz, Dziemiany, Kościerzyna, St. Kiszewa, Karsin
Dąbrówka PLH220088 504,6 Kościerzyna, Nowa Karczma
Jezioro Krąg PLH220070 424,4 Stara Kiszewa
Leniec nad Wierzycą PLH220073 25 Kościerzyna
Lubieszynek PLH220074 671,4 Nowa Karczma, Liniewo
Młosino-Lubnia PLH220076 2469,5 Dziemiany, Karsin (część)
Nowa Sikorska Huta PLH220090 174,7 Stężyca, Kościerzyna
Piotrowo PLH220091 483 Kościerzyna, Nowa Karczma
Rynna Dłużnicy PLH220081 353,4 Kościerzyna
Stary Bukowiec PLH220082 308,4 Stara Kiszewa
Szumleś PLH220086 976,5 Nowa Karczma
Uroczysko Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 3922,3 Kościerzyna (część)
Wilcze Błota PLH220093 9 Stara Kiszewa
Wielki Klincz PLH220083 288,2 Kościerzyna

Powiat kościerski -OSO – Obszary Specjalnej Ochrony 

Nazwa obszaru Kod obszaru Pow. ogółem, pow. woj. [ha] Gmina
Bory Tucholskie PLB220009 325076,2; 215037,0 Kościerzyna, Lipusz, Karsin, Dziemiany (część)

 

PLB220009 Bory Tucholskie, ogółem 325 076 ha, w woj. pomorskim 215 037 ha
Obszar Borów Tucholskich obejmuje wschodnią część makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego. W jego skład wchodzą następujące mezoregiony: Bory Tucholskie, wschodnia część Równiny Charzykowskiej, północno-wschodnia część Pojezierza Krajeńskiego, północna część Doliny Brdy oraz północna część Wysoczyzny Świeckiej. Obszar jest dość jednolitą równiną sandrową, rozciętą dolinami Brdy i Wdy oraz urozmaiconą licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny dennej. Dominują siedliska leśne, przede wszystkim bory sosnowe.
Typowy obszar młodoglacjalny, obejmujący w większości jałowe piaski. Rzeźba terenu ostoi jest urozmaicona, występują tu wysoczyzny i rozległe wzórza, liczne pagórki oraz doliny i rynny. Sieć wodna jest silnie rozwinięta (wody zajmują ok. 14% powierzchni). Ostoję odwadnia rzeka Brda wraz ze swymi licznymi dopływami, z których najważniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd. Wśród jezior liczne są jeziora przepływowe połączone z systemem wodnym Brdy; sporo jest jezior oligotroficznych i mezotroficznych, nieliczne są eutroficzne, a torfowiskom towarzyszą dystroficzne. W sumie jest ok. 60 jezior; największe Charzykowskie - 1363 ha, zaś najgłębsze Ostrowite - 43 m. Lasy (ok. 70% obszaru) to głównie bory świeże, ale także bagienne i suche; występują też grądy, lasy bukowo-dębowe, łęgi i olsy. Liczne torfowiska. Grunty orne, łąki i pastwiska pokrywają ok. 15% terenu. Ostoję odwadnia rzeka Brda wraz ze swymi licznymi dopływami, z których najważniejszym jest Zbrzyca. Wiele rzek charakteryzuje duży spadek i silny prąd.


PLH220034 Jeziora Wdzydzkie 13 583,8 ha

Obszar znajduje się w południowej części Pojezierza Kaszubskiego, w dorzeczu Wdy. Centralnym elementem jest tu kompleks mezotroficznych jezior, położonych w krzyżujących się rynnach polodowcowych, wykształconych w obszarze sandrowym. Największe z jezior - Wdzydze (970 ha), o maksymalnej głębokości 68 m, posiada kilka wysp, w większości pokrytych lasem. W obszarze wyróżniono 17 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, które zajmują łącznie blisko 20% powierzchni obszaru. Cenne są tu zarówno jeziora lobeliowe (5 obiektów), jak również ramienicowe (7 zbiorników) oraz liczne zbiorniki dystroficzne, a także skupienie torfowisk wysokich i przejściowych, o typowo wykształconych zbiorowiskach roślinnych. Wartościowe elementy środowiska przyrodniczego kryją również tutejsze lasy, a zwłaszcza zbiorowiska lasów liściastych, szczególnie nad rzekami, zwłaszcza Wdą i Trzebiochą. Najcenniejszymi jeziorami ramienicowymi w ostoi są jeziora Wielkie Płocice, Sominko i Kotel, w tych zbiornikach zbiorowiska ramienic są najbogatsze, bezwzględnie dominują w litoralu, jeziora te są przy tym najlepiej zachowane. Jezioro Wdzydze Południowe jest zagrożone eutrofizacją, ma stosukowo ubogą florę ramienic, a ich zbiorowiska tych tworzą mozaikę ze zbiorowiskami roślin naczyniowych, niemniej ze względu na wielkość zbiornika oraz dużą powierzchnię bezwzględną zajmowaną w nim przez ramienice jego ochrona ma szczególne znaczenie. Walorem ostoi są stanowiska bardzo rzadkich gatunków roślin wodnych: - w jeziorze Wielkie Płocice występuje populacja Chara polyacantha, gatunku mającego jedynie kilka stanowisk w kraju, - w jeziorze Głęboczko (jezioro lobeliowe) jest jedno z czterech dotychczas notowanych w Polsce stanowisk Nitella tenuissima, - w jeziorze Wdzydze Południowe występuje Potamogeton xsalicifolius (5 udokumentowanych stanowisk w Polsce). W ostoi stwierdzono obecność 7. gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Licznie reprezentowane są rzadkie, zagrożone i chronione gatunki roślin, m.in. z flory torfowisk. Na terenie leśnictwa Wdzydze rośnie 11 drzew doborowych, wciągniętych do rejestru międzynarodowego. Obszar jest równocześnie ostoją fauny, m.in. związanej z biotopami wodno-błotnymi: bobra i wydry, kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Występuje tu najliczniejsza w Polsce populacja reliktowej troci wdzydzkiej. Jest to również ważna ostoja ptasia o randze krajowej K-008.

PLH220009 Dolina Środkowej Wietcisy 430,87 ha
Obszar ten (kod obszaru PLH220009) obejmuje środkowy odcinek doliny Wietcisy, wraz z jej przełomem. Fragment doliny charakteryzuje się dużym spadkiem (ok. 30 m) i znacznymi różnicami w wysokości względnej między dnem doliny a otaczającymi ją kulminacjami terenu (50-60 m). Dno doliny porośnięte jest głównie przez wilgotne łąki oraz lasy łęgowe. Zbocze doliny zajmują głównie lasy grądowe, u ich podnóży występują liczne wysięki wód. Dominują tutaj dobrze zachowane łęgi olszowe w kompleksie ze zbiorowiskami źródliskowymi i łąkowymi. Większość obszaru położona jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy a niewielka część na terenie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

PLH220081 Rynna Dłużnicy – 353,4 ha
Obszar bardzo wartościowy pod względem przyrodniczym, przede wszystkim ze względu na: znaczący powierzchniowo na dnie doliny udział siedliska 7230 ("Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk", w podtypie "Torfowiska źródliskowe i przepływowe Polski północnej"), kompleks przestrzenny innych typów siedlisk przyrodniczych, obejmujący związane z wodami źródliskowymi i wysiękami - źródliska wapienne *7220, źródliskowe lasy olszowe na niżu *91E0, ponadto wilgotne łąki oraz dobrze zachowane szuwarowe i bagienne zbiorowiska na obrzeżach jezior i cieku. Wartość obszaru podnoszą dodatkowo takie cechy, jak: naturalny przebieg cieku i brak funkcjonującej obecnie sieci odwadniającej, ogólnie dobry stan zachowania mokrych siedlisk, występowanie gatunków roślin objętych ochroną prawną, zagrożonych, rzadkich i reliktowych, brak siedlisk zdegradowanych, dotychczas umiarkowane Użytkowanie i przekształcenia gospodarcze, sprzyjające utrzymywaniu się flory ekstensywnie Użytkowanych mokrych łąk i pastwisk, walory krajobrazowe wąskiej rynny z ciekiem łączącym niewielkie jeziora, torfowiskami i łąkami oraz leśnymi zboczami, wartościowy świat zwierząt, m.in. z obecnością bobra (Seremia) i terytorium bielika.

 

PLH220070 Jezioro Krąg – 425,1 ha
Obszar w jednej trzeciej stanowią wody śródlądowe, około jednej czwartej stanowią zarówno siedliska rolnicze jak i siedliska łąkowe i zaroślowe, pozostałą część terenu zajmują lasy iglaste. Obszar ma rzeźbę terenu charakterystyczną dla obszarów młodoglacjalnych i obejmuje swoim zasięgiem wytopiskowe zagłębienie terenu z jeziorem Krąg oraz tereny do niego przyległe z cennym torfowiskiem źródliskowym, położonym w rynnie dochodzącej do wschodniej zatoki jeziora Krąg. Jest to obszar o klimacie stosunkowo chłodnym. Ze względu na dominację powierzchniową jeziora na danym obszarze, a także terenów będącym pod wpływem wód jeziornych, przeważającym typem roślinności jest roślinność związana ze zbiorowiskami wodnymi, bagiennymi i wilgotnymi. Nad jeziorem dominują szuwary różnego typu a także roślinność wodna. Na obszarze wyróżniono 2 rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Najcenniejszym jest torfowisko źródliskowe. Jest ono jednym z najcenniejszych ekosystemów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W granicach tego torfowiska występują dwa cenne gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG lipiennik Loesela oraz skalnica torfowiskowa. Populacje tych obydwóch gatunków są jednymi z najliczniejszych w skali Polski i są wyjątkowo dobrze zachowane. Poza torfowiskiem występuje tu malownicze jezioro eutroficzne z bogatą szatą roślinną zbiorowisk nadwodnych. Na obszarze znajduje się także wiele rzadkich gatunków roślin, co czyni go wyjątkowo interesującym pod względem florystycznym.

 

PLH 220082 STARY BUKOWIEC – 308,4 ha
Falisty teren zajęty przez pola uprawne i ugory, a częściowo ubogie lasy sosnowe na gruntach porolnych, z zagłębieniami, w których występują torfowiska przejściowe, w przeszłości eksploatowane. W dołach potorfowych i oczkach różnej wielkości występuje strzebla błotna. Potencjalne zagrożenie stanowią: zasypywanie zbiorników ze strzeblą, ich osuszanie oraz procesy naturalnego zarastania, a także zanieczyszczenia wody środkami z działalności rolniczej oraz ewentualność zarybiania większych oczek gatunkami ryb drapieżnych.

 

PLH220088 DĄBRÓWKA – 504,6 ha
Ostoja znajduje się w czołówce najwartościowszych siedlisk strzebli błotnej w regionie. Występują tu w większości dobrze zachowane, rozległe i bezodpływowe zbiorniki i wyrobiska potorfowe o małym zagrożeniu, z liczną populacją strzebli błotnej Eupallasela perenurus (kod 4009). Ostoja chroni głównie siedlisko tego gatunku.
Jeden ze zbiorników, koło Dąbrówki, jest siedliskiem elismy wodnej Luronium natans (kod 1831). Ostoja jest także miejscem występowania szeregu torfowisk przejściowych (kod 7140), zbiorników dystroficznych (kod 3160) oraz bogatych populacji roślin typowych dla nich. Szczególnie wartościowe są trzy torfowiska i towarzyszące im zbiorniki: jedno położone na SW od Kłobuczyna, dwa - znajdujące się na NE od Dąbrówki. Na torfowisku "Dąbrówka" występują niewielkie fitocenozy rzadkiego zbiorowiska z Drosera intermedia i Eriophorum angustifolium, wykształcone na nagim torfie (siedlisko 7150). Śródpolny, mały zbiornik wodny z grążelem drobnym Nuphar pumila w rejonie Śledziowej Huty. Dość wartościowy kompleks wrzosowisk i psiar z jałowcami (kod 6230) na mineralnym obrzeSu torfowiska położonego bezpośrednio na południowy-zachód od Kłobuczyna. Najcenniejszymi z gatunków roślin, poza elismą wodną, są: widłaczek torfowy Lycopodiella inundata, grążel drobny Nuphar pumila oraz pływacze drobny i zwyczajny Utricularia minor, U. vulgaris, a także bebłek błotny Peplis portula. Szerokie otoczenie zatorfionych obniżeń i zbiorników wodnych, obejmujące głównie ich zlewnie bezpośrednie: o małych wartościach przyrodniczych (lasy porolne, pola, pastwiska). Miejscami występuje kwaśna buczyna niżowa.

 

PLH220073 Leniec nad Wierzycą – 25 ha
Nieduży obszar, obejmujący fragment doliny Wierzycy oraz brzeg Jeziora Wierzysko i przyległy las na siedlisku grądu subatlantyckiego, z obecnością zagłębienia z torfowiskiem przejściowym i oczkami dystroficznymi. Nad rzeką występują łąki, a na ich skraju pod lasem, jest stanowisko leńca bepodkwiatkowego Thesium ebracteatum. Obecność stanowiska leńca bepodkwiatkowego Thesium ebracteatum, jednego z kilku zaledwie podawanych niegdyś w województwie, a drugiego wskazanego do objęcia ochroną w tutejszej sieci Natura 2000. Jest ono obserwowane od 27 lat, co wskazuje na trwanie populacji chronionego gatunku w tym miejscu. Oprócz tego, w ostoi są siedliska: grądu subatlantyckiego oraz torfowiska przejściowego i zbiorników dystroficznych, a także wilgotnych łąk nad rzeką.

 

PLH220094 DOLINA WIERZYCY – 347,1 ha
Obszar obejmuję dolinę Wierzycy, o długości około 21 km, miedzy jazem w Czarnocińskich Piecach a mostem drogowym w Starogardzie Gdańskim. Rzeka ma charakter podgórski. Koryto rzeczne ma tutaj szerokość do kilkunastu metrów, głęboko wcina się w otaczający teren tworząc wyraźne jary i wąwozy. Wierzyca jest stosunkowo niewielka rzeką o bardzo bogatej ichtiofaunie. Stwierdzono tutaj silne populacje conajmniej 2 gatunki ryb z zał. II Dyrektywy Siedliskowej – brzanki i głowacza białopłetwego. W przypadku brzanki jest to najbardziej na północ wysunięte jej stanowisko w Polsce. Stwierdzono tu także występowanie kilku innych, cennych gatunków ryb związanych z szybko płynącymi rzekami – pstrąga potokowego, lipienia, piekielnicy, strzebli potokowej i śliza. Występują tu także stabilne populacje dwóch gatunków ssaków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej – wydry i bobra.

 

PLH220090 NOWA SIKORSKA HUTA -176,1 ha
Ostoja leży na Pojezierzu Kaszubskim, między Nową Sikorską Hutą a Kłobuczynem, w powiatach kartuskim i kościerskim. Obejmuje swym zasięgiem fragment wysoczyzny morenowej o rzeźbie falistej z lokalnym wyniesieniem Serża Góra oraz z zespołem niewielkich torfowisk i oczek wodnych w lokalnych obniżeniach terenu. Większość oczek ma charakter zbiorników dystroficznych. Zdecydowaną większość powierzchni terenu zajmują lasy iglaste (85%), natomiast pozostałą część siedliska rolnicze. Powierzchnie wysoczyznowe zajęte są w przewadze przez leśne zbiorowiska zastępcze z sosną, świerkiem i brzozą w drzewostanach, w części przez odłogowane pola i grunty orne. W obrębie torfowisk wykształciła się głównie roślinność mszarna. W dystroficznych oczkach wodnych i dołach potorfowych występują agregacje pływaczy Utricularia vulgaris, U. minor.

Na obrzeżach torfowisk obecne są wąskie pasy łąk, lokalnie suche wrzosowiska. W ostoi znajduje się kilka śródleśnych, niewielkich zbiorników z dość liczną strzeblą. Powierzchnia tych zbiorników wynosi od 0,03 ha do 0,37 ha (razem 0,50 ha). W zbiornikach strzeblowych stwierdzono też liczne karasie pospolite i pojedyncze karasie srebrzyste.

 

PLH220074 LUBIESZYNEK - 683,1 ha
Pagórkowaty teren, zajęty głównie przez pola uprawne (96%) i użytki zielone (7%), z rozrzuconymi w zagłębieniach oczkami wodnymi oraz niewielkimi torfowiskami z dołami potorfowymi. Występuje tu w wielu zbiornikach strzebla błotna.

 

PLH220083 WIELKI KLINCZ – 288,2 ha
Lekko falisty teren z polami uprawnymi i rozrzuconymi gospodarstwami, położony na południowy wschód od zwartej zabudowy Wielkiego Klincza. W zagłębieniu terenu obecne jest torfowisko przejściowe, w przeszłości eksploatowane, z kilkoma wyrobiskami - oczkami wodnymi, o charakterze dystroficznym, w których występuje strzebla błotna. Otacza je zubożały bór bagienny i brzeziny oraz pas łąki.
Skupienie zbiorników z bogatą populacją strzebli błotnej, w terenie, który wydaje się umożliwiać bezpieczne bytowanie tego gatunku w przyszłości, przy podjęciu ochrony. Stanowi ważne uzupełnienie sieci ostoi, tworzonych dla ochrony wymienionego gatunku w województwie pomorskim, skupiającym największe jego zasoby w kraju.

 

 PLB220077 MŁOSINO – LUBNIA
Jedna z dwóch w Polsce znanych kolonii rozrodczych nocka łydkowłosego (budynek leśniczówki w Lubni) wraz z jeziorami stanowiącymi żerowiskami tego zagrożonego wymarciem gatunku nietoperza (kategoria EN według Polskiej Czerwonej Księgi). Jeden z najlepiej zachowanych płatów borów chrobotkowych na Pomorzu, w części chroniony w rezerwacie "Bór Chrobotkowy", ze stanowiskami chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków porostów naziemnych (ponad 40 gatunków). Do najcenniejszych należą: płucnica niwalna Flavocetraria nivalis (gatunek wysokogórski, jedno z dwóch stanowisk na niżu polskim, zagroŜony w kraju - EN), chrobotek alpejski Cladonia stellaris (gatunek górski, zagrożony w kraju - EN) i grzybinka cielista Baeomyces carneus (bardzo rzadki i krytycznie zagrożony w kraju - CR, znaleziony na terenie ostoi pierwszy raz na Pomorzu od 100 lat). Znajduje się tu m.in. najbogatsza w Polsce populacja, bardzo rzadkiego chróścika tasiemcowatego (fińskiego) Stereocaulon taeniarum (narażony w kraju - kategoria VU). Łącznie, lichenobiota rezerwatu liczy 70 gatunków; Dobrze zachowane jeziora lobeliowe - jez. Kły, Chińskie (Cyrkowiec) i Zmarłe Duże - z licznymi populacjami Lobelia dortmanna. Bardzo liczna i dobrze zachowana populacja Luronium natans w jeziorze Chińskie (Cyrkowiec). Dwa jeziora ramienicowe (jez. Wielewskie i Skąpe) z dużymi powierzchniami łąk ramienicowych.
Ponadto dobrze zachowały się tu torfowiska przejściowe. Stwierdzono na tym obszarze fragmenty zbiorowisk szuwarowych, w tym szuwaru kłociowego oraz zbiorowiska muraw napiaskowych z dużym udziałem porostów, w tym Cetraria nivalis. Rodzaje siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (13 zidentyfikowanych) zajmują 40,2% obszaru. Są tu stanowiska szeregu rzadkich i ginących gatunków roślin zarodnikowych i naczyniowych, m.in. Ranunculus reptans, Cladium mariscus, Wolffia arrhiza, Rhynchospora fusca, kilka gatunków z rodzaju Chara.

 

PLH220091 PIOTROWO – 503,6 ha
Ostoja położona jest pomiędzy Piotrowem, Chylową Hutą, Grabowską Hutą oraz wybudowaniami Kłobuczyna - w powiatach kościerskim i kartuskim. Obejmuje ona wysoczyznę moreny dennej przeciętą doliną rzeki Wierzycy, z zagłębieniami wypełnionymi różnej wielkości torfowiskami i zbiornikami wodnymi. Na północnym wschodzie obejmuje fragmentarycznie wzniesienia czołowomorenowe. W ostoi znajduje się obszar źródliskowy rzeki Wierzycy wraz z jej górnym odcinkiem. Ponad połowę obszaru stanowią siedliska rolnicze, zaś lasy iglaste to 35% powierzchni obszaru, pozostałą część stanowią lasy liściaste i mieszane. Obszar charakteryzuje się zróżnicowaną strukturą użytkowania terenu. 
Torfowiska i towarzyszące im zbiorniki (oczka potorfowe, rzadziej naturalne jeziorka) mają zróżnicowaną wielkość. Wśród nich jest rozległy, cenny kompleks torfowiskowy, z dużym zbiornikiem dystroficznym - Jeziorem Piotrowskim - położony pomiędzy Piotrowem, a Grabowską Hutą. Większość torfowisk była w przeszłości eksploatowana. Obecnie torfowiska zdominowane są przez zróżnicowaną roślinność mszarną z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae oraz roślinność szuwarową - rozwijającą się wtórnie w potorfiach.
Na przesuszonych kopułach torfowiskowych występują fitocenozy mszarne, w których dominują wrzos i wełnianka, licznie pojawia się sosna. Różnej wielkości powierzchnie w obrębie torfowisk zajmują płaty boru bagiennego, a także drzewostany sosnowe z trzęślicą modrą i roślinami borowymi w runie. Niekiedy pojawiają się degeneracyjne postaci brzeziny bagiennej. Pło mszarne szeroką strefą występuje również na obrzeżach Jeziora Piotrowskiego. 
W obrębie kompleksu torfowisk i bagien występuje wiele zbiorników wodnych o zróżnicowanej powierzchni i głębokości, zasiedlonych przez strzeblę błotną, w tym kompleks częściowo połączonych mniejszych zbiorników. W niektórych zbiornikach, poza strzeblą stwierdzono karasia pospolitego. Ostoja klasyfikuje się w czołówce najwartościowszych w regionie obszarów siedliskowych strzebli błotnej. Znajdują się tu liczne zbiorniki, w większości potorfowe i śródleśne, o stosunkowo małym zagrożeniu, z liczną populacją strzebli. Niektóre zbiorniki są stosunkowo duże. Ostoja chroni głównie siedliska strzebli.
PLH220086 Szumleś - 976.5 ha
Skupienie stanowisk strzebli błotnej Eupallasella perenurus, notowania pływaka szerokobrzeżka Dytiscus latissimus oraz obecność kilku innych cennych gatunków zwierząt, występowanie siedlisk chronionych w programie Natura 2000: wodnych (3150, 3160, 3260), torfowiskowych (7140) i leśnych (9110, 9130, 91E0*), bogactwo porostów, m.in. epilitycznych, w tym - bardzo rzadkich na niżu, urozmaicona flora naczyniowa, duże walory krajobrazowe.

 

PLH220095 Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego - 3 922,3 ha
Ostoja obejmuje jedne z najcenniejszych przyrodniczo, silnie zróżnicowane siedliskowo obszary Pojezierza 
Kaszubskiego. Wyraża się to m in.:

 • występowaniem 19 typów siedlisk przyrodniczych wymienianych w zał. I Dyrektywy Siedliskowej (niektóre z nich są jednak małopowierzchniowe),
 • obecnością wyjątkowo szerokiego inwentarza zagrożonych i chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym wielu wyszczególnianych w zał. II Dyrektywy Siedliskowej oraz w Dyrektywie Ptasiej,
 • bogactwem gatunkowym i obecnością wielu zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych - leśnych i nieleśnych.

Pod względem siedliskowym, florystycznym i fitocenotycznym szczególnie cenne są następujące miejsca:

 • torfowiska na przesmykach jezior w dnach dolin subglacjalnych,
 • jeziora i ich obrzeża, zwłaszcza miejsca występowania kredy jeziornej w podłożu,
 • obszary wypływów i wysięków wód znajdujące się na różnych wysokościach stoków rynien, zwłaszcza u ich podstaw,
 • rozcięcia erozyjne,
 • torfowiska kotłowe wykształcone w niewielkich lecz głębokich obniżeniach terenu, ponad górną krawędzią rynien, a także niewielkie zbiorniki w ich obrębie,
 • wzgórza morenowe strefy marginalnej. 

PLH220093 Wilcze Błota – 9 ha
Ostoja obejmuje podmokłą, zatorfioną nieckę otoczoną polami uprawnymi. Na terenie ostoi znajduje się kilka niewielkich zbiorników wodnych, połączonych kanałami, o łącznej powierzchni około 0,7-0,8 ha otoczonych podmokłymi zaroślami brzozowo-wierzbowymi stanowiącymi ich otulinę. Zbiorniki powstały w wyniku dawnej eksploatacji złóż torfowych. Obszar ten jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi strzebli błotnej Phoxinus percnurus.

 

Wielkość obszaru objętego prawną ochroną przyrody.[ha] 

 • Rezerwaty - 46,1
 • Parki Krajobrazowe -18 049 , otuliny 17 660 
 • OChK - 43 438
 • Zespoły krajobrazowe - 72
 • Użytki ekologiczne - 14,82
 • Obszary Natura 2000SOO - 29 243,37
 • Obszary Natura 2000 OSO - 215037,0

Wyżej podanych danych nie należy sumować, ponieważ niektóre obszary się pokrywają.

 

Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody
Ścieżki edukacyjne
 
 • Nazwa: piesza ścieżka przyrodniczo – edukacyjna „Wokół jeziora Schodno”- wymieniono zniszczone tablice edukacyjne oraz stelaże
 • Długość- 8 km           
 • podstawowa tematyka -  ptaki, las, drzewa, życie w jeziorze, torfowisko, płazy
 
 • Nazwa - piesza ścieżka przyrodniczo – edukacyjna we Wdzydzach Kiszewskich – wymieniono zniszczoną tablice dydaktyczną
 • długość- 4 km
 • podstawowa tematyka- ochrona przyrody, grzyby, torfowisko, łąki, ols, ptaki
 
 • Nazwa- rowerowa ścieżka przyrodniczo – edukacyjna Schodno – Wdzydze Kiszewskie
 • wymieniono zniszczone tablice edukacyjne, stelaże oraz wiaty
 • długość- 24 km         
 • podstawowa tematyka- tereny podmokłe, drzewostan nasienny, poradnik leśnego wędrownika, troć jeziorowa
 
 • Nazwa- rowerowa ścieżka przyrodniczo – edukacyjna Kościerzyna – Wdzydze Kiszewskie
 • wymieniono zniszczone tablice edukacyjne, stelaże oraz wiaty
 • długość- 20 km
 • podstawowa tematyka - grzyby, rośliny lecznicze, regionalna zabudowa, nietoperze, jeziora
 
 • Nazwa- rowerowa ścieżka przyrodniczo – edukacyjna „Pętla Lipno” - wymieniono zniszczone tablice edukacyjne, stelaże oraz wiaty
 • długość- 23 km         
 • podstawowa tematyka - buczyna, dokarmianie zwierzyny, łąki, ukształtowanie terenu Parku, jeziora
 
 • Nazwa - ścieżka przyrodnicza Strzelnica
 • długość- 2,5 km
 • podstawowa tematyka- ptaki, ssaki, grzyby, drzewa i krzewy naszych lasów, lecznicza moc drzew, 4 pory roku w lesie, poradnik młodego ekologa, czas rozkładu śmieci w lesie, formy ochrony przyrody, daglezje – 22 pomniki przyrody, dąb szypułkowy i bezszypułkowy
   
 • Nazwa - ścieżka zdrowia
 • długość- 1,5 km
 • podstawowa tematyka- rośliny chronione, płazy i gady chronione, grzyby chronione,
 • ponadto ćwiczenia na różnych urządzeniach wpływających na kondycję fizyczną oraz wzmocnienie mięśni różnych narządów ruchu
 
 • Nazwa- skupisko 22 daglezji (pomniki przyrody)
 • długość- 0,5 km
 • podstawowa tematyka- formy ochrony przyrody, pomniki przyrody, płazy, gady, ptaki, rozpoznawanie drzew
 
 • Nazwa- ścieżka dydaktyczna Płociczno
 • długość- 3,5 km
 • podstawowa tematyka- ścieżka z 22 tablicami przedstawiającymi podstawowe informacje dot. Funkcjonowania ekosystemu leśnego oraz gospodarki leśnej. Na trasie można obejrzeć: dostrzegalnię pożarową, paśnik dla zwierząt, lizawki i poidełka, budki lęgowe dla ptaków
 

Wycieczki z przewodnikiem

 

 • nazwa obiektu chronionego: Ogród Botaniczny w Orlu, Ogród Botaniczny w Gołubiu  - ilość wycieczek: 5
 • nazwa obiektu chronionego: Rezerwat Przyrody Strzelnica - ilość wycieczek: 53
 
Prelekcje
 
 • nazwa obiektu chronionego - Rezerwat Przyrody Strzelnica, Pomniki Przyrody, Aleja Jaworowa, Parki Krajobrazowe W. P. K   
 • tematyka prelekcji- formy ochrony przyrody w Polsce, na terenie Strzelnicy, rośliny i ssaki chronione
 • ilość prelekcji - 41
 
 • nazwa obiektu chronionego - Wdzydzki Park Krajobrazowy,    
 • tematyka prelekcji- roślinność najbliższej okolicy, płazy i gady w Polsce, ochrona strzebli błotnej
 • ilość prelekcji - b.d.
 
 

Wydawnictwa:

 • tytuł: kalendarz WPK na 2013 r.
 • nakład: 500 szt.
 • wydawnictwo cykliczne
 

 

 

Realizowane projekty dotyczące obszarów chronionych

„Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej”

 • czas realizacji - 2012 r.
 • poniesione dotychczas nakłady - 134 000,00 zł
 • wartość całego projektu - 134 000,00 zł
 

Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie ”  

 

 • czas realizacji - 2012 r.
 • poniesione dotychczas nakłady - 335 000,00 zł
 • wartość całego projektu - 335 000,00 zł

Edukacja ekologiczna

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Prelekcje przyrodnicze realizowane w Izbie edukacyjnej WPK i w placówkach oświatowych na terenie powiatu kościerskiego,
 • akcja edukacyjna „Formy ochrony przyrody”,
 • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze w Schodnie,
 • Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne,
 • Rajd Rowerowy edukacyjno-przyrodniczy WPK,
 • Sprzątanie świata,
 • EKO-ZBIÓRKA,
 • Zbiórka elektrośmieci,
 • Dzień Ziemi,
 • Olimpiada biologiczna,
 • Warsztaty ekologiczne – projekt „Drzewa wokół nas”
 • Turniej ekologiczny – WPK „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
 • Konkurs „Najładniejsza Zagroda Gminy Lipusz” przy współudziale ODR O/Kościerzyna przeprowadzono szkolenia dla rolników dot.: rozwiązywania problemów ekologicznych, finansowania inwestycji  proekologicznych z wykorzystaniem środków UE na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • Konferencja „Korzyści płynące z termomodernizacji budynków”
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Akcja edukacyjna „Formy ochrony przyrody”
 • Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze w Schodnie
 • Wdzydzkie Warsztaty Ekologiczne
 • Konkursy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej
 • Sprzątanie świata
 • EKO-ZBIÓRK A
 • Zbiórka elektrośmieci
 • Dzień Ziemi
 • Olimpiada biologiczna
 • Warsztaty ekologiczne – projekt „Drzewa wokół nas”
 • Turniej ekologiczny – WPK „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
 •  Konkurs „Najładniejsza Zagroda Gminy Lipusz”
 • przy współudziale ODR O/Kościerzyna przeprowadzono szkolenia dla rolników dot.: rozwiązywania problemów ekologicznych, finansowania inwestycji proekologicznych z wykorzystaniem środków UE na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Konferencja „Korzyści płynące z termomodernizacji budynków
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku
 • akcja edukacyjno- informacyjna „Jeziora Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego - zagrożenia i ochrona”
 • stworzenie terenowej gry parkowej „Odkrywamy WPK”
 • Wiosennne Warsztaty Przyrodnicze
 • Comiesięczne prelekcje przyrodnicze w ramach spotkań Wdzydzkiego Koła  Przyrodników
 • konkursy, projekty, prezentacje związane z hasłem „2013 – Rok Jezior Pomorza”
 • Sprzątanie Świata
 • Eko-Majówka – nornic wal king (ścieżka rowerowa Pętla Płociczno)
 • Biesiada Kaszubsko-Ekologiczna Na Kole w Lipuszu

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej i odpadowej na terenach gmin powiatu kościerskiego,
 • emisja zanieczyszczeń w centrum miasta Kościerzyna,
 • ograniczenie zużywania nieodnawialnych zasobów do skali pozwalającej na zastępowanie ich poprzez odpowiednie substytuty,
 • uspołecznienie procesów podejmowania decyzji na rożnych poziomach poczynając od parlamentu kończąc na samorządach i społecznościach lokalnych,
 • tworzenie warunków dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego każdej jednostce.
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • wykonanie zadania związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - solarów w  Zespole Oświatowym w Liniewie
 • budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku OSP Wysin
 • montaż 55 instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej (2 budynki) oraz prywatnych nieruchomościach na Tereni gminy Dziemiany
 • „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III”
 • realizacja programu usuwania azbestu
 • budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Górki, Kliczkowy, Borsk
 • rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Osowie
 • oddanie do użytkowania sieci kanalizacyjnej w Konarzynach
 • oddanie do użytku sieci kanalizacyjnej w Nowych Polaszkach, Starych Polaszkach, Wilcze Błota
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • wprowadzenie nowego systemu gospodarki śmieciowej w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • duży odsetek budynków ogrzewanych węglem
 • materiały zawierające azbest – głównie duża ilość obiektów pokrytych płytami azbestowo – cementowymi
 • gospodarka gnojowicą w gospodarstwie tuczu trzody chlewnej w Grabowie Kościerskim
 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
 • zanieczyszczenie powietrza – przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłu PM10
 • spalanie śmieci w gospodarstwach domowych
 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • współpraca ze Związkiem Gmin Wierzyca ze Starogardu Gdańskiego w związku z wprowadzeniem nowej gospodarki śmieciowej
 • współpraca ze „Starym Lasem” w związku z rekultywacją składowiska odpadów
 • współdziałanie z innymi JST (Jednostkami Samorządu Terytorialnego) i instytucjami działającymi w zakresie ochrony Środowiska
 • przystąpienie do partnerstwa z innymi gminami powiatu kościerskiego w celu składania wniosków o dotacje na realizację projektów związanych z OZE
Realizacja współpracy partnerskiej
 • Gmina Dziemiany współpracuje z Gminą Kaloz (Węgry), Gminą Lohra (Niemcy) oraz Gminą Werbkowice
 • Gmina Stara Kiszewa współpracuje z Gminą niemiecką Lahntal
 • Gmina Karsin należy do Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy- umowa o współpracy z miastem Steffenberg (Niemcy)
 • Gmina Miejska i wiejska Kościerzyna współpracuje z niemiecką gminą Colbe
 • Gmina Liniewo - umowa o współpracy z gminą Ebsdorfergrund (Niemcy)
 • Gmina Nowa Karczma - umowa o współpracy z gminą Parsau (Niemcy)
 • Powiat Kościerski – umowa o współpracy z powiatem Marburg-Biedenkopf (Niemcy) i Powiatem Nowotarskim
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

 Nie

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • Wyróżnienie w konkursie „Samorząd Równych Szans”. Wyróżnienie to otrzymał Powiat Kościerski w 2012 roku. 
Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Nazwa projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie

 • Lata realizacji 
 • Źródło dofinansowania  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Kwota  862 500,00 PLN r. 2012
 

Nazwa projektu Rekultywacja składowiska odpadów (gmina Karsin)

 • Lata realizacji 
 • Źródło dofinansowania  Unia Europejska
 • Kwota  154 000 PLN r. 2012
 

Nazwa projektu Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Karsin

 • Lata realizacji 
 • Źródło dofinansowania  Unia Europejska
 • Kwota  1 510 523,76 PLN r. 2012
 

Nazwa projektu „Budowa sieci wodociągowej Grabowska Huta – Szpon – Grabowo - Jasiowa Huta-Grabówko wraz ze stacją uzdatniania wody w Grabowie Kościerskim”

 • Lata realizacji 
 • Źródło dofinansowania  PROW 2007-2013
 • Kwota  1 575 680,00 PLN r. 2012
 

Nazwa projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ujęcia wody w Nowej Karczmie”

 • Lata realizacji 
 • Źródło dofinansowania  PROW 2007-2013
 • Kwota  1 628 178,00 PLN r. 2012
 

Nazwa projektu „Renaturyzacja zdegradowanej części Jeziora Lubańskiego z ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej oraz oznaczenie pomników przyrody na terenie Gminy Nowa Karczma”

 • Lata realizacji 
 • Źródło dofinansowania  PO RYBY
 • Kwota  75 000,00 PLN r. 2012
 

Nazwa projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – ETAP III”

 • Lata realizacji 
 • Źródło dofinansowania  PRO WP na lata 2007-2013
 • Kwota  1 578 865,85 PLN r. 2012
Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

nazwa projektu:  Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wiecu

 • nazwa programu UE  PROW  
 • przewidywana kwota dofinansowania 1 157 000 PLN
 

nazwa projektu  „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu”

 • nazwa programu UE  PROW  na lata 2007- 2013
 • przewidywana kwota dofinansowania 1 571 809 PLN
 

nazwa projektu  „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osowo oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bąk gmina Karsin”

 • nazwa programu UE  PROW 
 • przewidywana kwota dofinansowania 2 mln 900 PLN
 

nazwa projektu  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Wielki Podleś, Dębogóry, Niedamowo”

 • nazwa programu UE  PROW 
 • przewidywana kwota dofinansowania 1 607 064 PLN

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Strategia zrównoważonego rozwoju
Nie.
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Kościerzyna                          TAK         rok uchwalenia przez radę - 2009
 • Gmina Kościerzyna                          TAK         rok uchwalenia przez radę - 2003
 • Gmina Dziemiany                             TAK         rok uchwalenia przez radę - 2003  
 • Gmina Karsin                                    TAK         rok uchwalenia przez radę - 2001
 • Gmina Liniewo                                  TAK         rok uchwalenia przez radę - 2003  
 • Gmina Nowa Karczma                     TAK         rok uchwalenia przez radę - 2003  
 • Gmina Stara Kiszewa                       TAK         rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Lipusz                                     TAK         rok uchwalenia przez radę - 2011
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Miasto Kościerzyna TAK rok uchwalenia przez radę – 2004
 • Gmina Kościerzyna TAK rok uchwalenia przez radę – 2004
 • Gmina Dziemiany NIE
 • Gmina Karsin TAK rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Liniewo TAK rok uchwalenia przez radę - 2008
 • Gmina Nowa Karczma TAK rok uchwalenia przez radę – 2004
 • Gmina Stara Kiszewa TAK rok uchwalenia przez radę - 2011
 • Gmina Lipusz TAK rok uchwalenia przez radę - 2006
 • Powiat Kościerski TAK rok uchwalenia przez radę - 2008
Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
Od roku 2012 nie obowiązują plany gminne i powiatowy.
Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Kościerzyna                       TAK               rok uchwalenia przez radę – 2012
 • Gmina Kościerzyna                      TAK                rok uchwalenia przez radę – 2012
 • Gmina Dziemiany                         TAK                rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Karsin                                NIE
 • Gmina Liniewo                             TAK                rok uchwalenia przez radę – 2003
 • Gmina Nowa Karczma                TAK                rok uchwalenia przez radę – 2003
 • Gmina Stara Kiszewa                  TAK                rok uchwalenia przez radę - 2004
 • Gmina Lipusz                                TAK                rok uchwalenia przez radę – 2005
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

nie 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • LIGA OCHRONY PRZYRODY
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY LIPUSZ
 • SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY KRAJOBRAZU ZIEMI KOŚCIERSKIEJ
 • SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY JEZIORA CHEB I OKOLIC
 • STOWARZYSZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE FORUM EKOLOGICZNE
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA "WIETCISA"

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

powiatkoscierski.pl

 • zakładka : projekty unijne i inne


miastokoscierzyna.pl

 • zakładka : projekty


www.karsin.pl

 • Na stronie głównej można uzyskać informację o projektach i inwestycjach realizowanych na terenie gminy.


www.nowakarczma.pl

w zakładce „Inwestycje na terenie gminy”


www.koscierzyna.pl

 • na stronie głównej można uzyskać informacje o inwestycjach i projektach realizowanych na terenie gminy


www.starakiszewa.pl

 • na stronie głównej można uzyskać informacje o realizowanych projektach na terenie gminy


www.dziemiany.pl 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Brak informacji z powiatu.

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

Projekty regionalne

Zadania, projekty
 • Realizacja zobowiązań określonych w Krajowym Programie oczyszczania ścieków komunalnych, dla aglomeracji od 2 000 do 15 000 RLM
 • Realizacja inwestycji mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w tym budowy lub modernizacji urządzeń i sieci wodociągowych
 • „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kościerzyna – edycja 2013 r.”:
      - wartość zadania – 53 541,00 PLN

      - czas realizacji: czerwiec – listopad 2013 r.

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Dorota Żymierczykiewicz
tel. 58 680 18 51

Nazwisko, stanowisko osoby przygotowującej dane.
Starszy specjalista ds. ochrony środowiska i przyrody
Jolanta Szparkowska
tel 58 680 18 52

Stażystka

Natalia Paczkowska


e-mail:ochrona.srodowiska@powiatkoscierski.pl
Strona www: www.powiatkoscierski.pl

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002