herb powiatuSopot

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Nazwa powiatu

Sopot

Obszar (km²)

17,26

Liczba mieszkańców

36 247 stałych mieszkańców + 1 252 mieszkańców czasowych (stan na 2012.12.31) 

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Nie dotyczy 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

4 944, ok.14 % 

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

21 710, ok.60

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

9 571, ok.26

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

259 

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

8255 

porównaj z
Liczba rolników

brak danych 

Liczba bezrobotnych

774 (dane na październik 2012) 

porównaj z
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

100% 

Budżet

Budżet: 271 mln
w tym dochody własne: 186 mln 

porównaj z
Aktualne władze powiatu
 • Starosta , Prezydent Miasta: Jacek Karnowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu: Wojciech Fułek 

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane

678 ha, 39,3%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 242
 • przemysłowe 3
 • inne 433 
porównaj z
Lasy

932 ha, 54%
w tym:

 • lasy państwowe 728
 • lasy prywatne 2
 • lasy komunalne 202 
porównaj z
Użytki rolne

66 ha, 3,8

porównaj z
Nieużytki

24 ha, 1,4

porównaj z
Wody

3 ha, 0,2

porównaj z
Inne

23 ha, 1,3%
w tym w miastach –stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej [ha] 64,5 

porównaj z

Zaopatrzenie w wodę

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 2 365 373 m3
w tym:

 • przemysł 371 028
 • cele komunalne 1 551 047
 • rolnictwo i leśnictwo (pozostałe) 443 298 
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł

ujęcie komunalne – wody podziemne 100%
Miasto Sopot zaopatrywane jest w wodę z własnych ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino, Nowe Sarnie Wzgórze, kolejne 3 ujęcia nie eksploatowane: Zacisze, Haffnera, Wzg. Zamkowe
 

Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

Brak danych z Urzędu Miasta. 

Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

Brak danych z Urzędu Miasta 

Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem

100% 

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Do 30 kwietnia 2, 86 netto (3,088 brutto)
 • Od 1 maja 2,90 netto (3,132 brutto) 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Dobra

 • parametrów fizykochemicznych 93,6
 • parametrów bakteriologicznych 99,9 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy Saur Neptun Gdańsk, 100% zaopatrzenie

 • wielkość produkcji śr [m³/d] 7 340 

Ścieki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 2 320 642
w tym:

 • komunalne: 1 527 021
 • przemysłowe 368 024  
Oczyszczalnie komunalne

Miasto Sopot nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Jest włączone do systemu gdańskiego. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków „Wschód”.

 • ilość odbieranych ścieków w m³/d 8 096
 • przepustowość projektowa [m³/d] 120 000 obciążenie [RLM] 650 000
 • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny, chemiczny
 • % redukcji ładunku: BZT5 99,5; CHZT 96,9; fosfor og. 97,2; azot og. 91,6; zawiesina 99,00
 • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 10 168
 • Sposób zagospodarowania osadów: kompostowanie i rekultywacja składowiska odpadów
 • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Zatoka Gdańska 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)

100% 

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]
 • Do 30 kwietnia 5,04 zł/m3 netto, (5,44 zł brutto)
 • do 31.12.2012r. 5,46 netto ( 5,89 brutto) 
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak 

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe

 

Nazwa

 

długość (km)
kanał kryty

 

długość (km)
kanał otwarty

 

ujście

Swelina

--

2,40 km

Zatoka Gdańska/Sopot

Potok Kamienny

3,10 km

1,80 km

Zatoka Gdańska/Sopot

Potok Babidolski

2,00 km

0,38 km

Zatoka Gdańska/Sopot

Potok Grodowy

0,77 km

0,20 km

Zatoka Gdańska/Sopot

Ciek C7 (Potok Wiejski)

8,35 km

--

Zatoka Gdańska/Sopot

Ciek C6

1,60 km

--

Zatoka Gdańska/Sopot

Potok Haffnera

3,50 km

0,14 km

Zatoka Gdańska/Sopot

Potok Karlikowski

3,10 km

1,60 km

Zatoka Gdańska/Sopot

Ciek C2

1,85 km

0,10 km

Zatoka Gdańska/Sopot

Ciek Graniczny C1

391

--

Zatoka Gdańska/Sopot

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika

Nie dotyczy 

Monitoring jakości wody

Monitoring Jakości Wód Powierzchniowych był prowadzony przez Gminę Miasta Sopotu w roku 2012 przez Gdański Uniwersytet Medyczny. W roku 2012 stan sanitarny cieków Gminy Miasta Sopotu (mierzony średnią liczbą bakterii E. coli) w porównaniu do roku ubiegłego ogólnie uległ pogorszeniu. Ciekami najmniej zanieczyszczonymi były cieki: Potok Grodowy i Ciek C2. Swelina, Ciek C1, Kamienny Potok i Potok Karlikowski uznano za cieki o zadowalającym stanie sanitarnym. Potok Haffnera i Potok Babidolski uznano za cieki których stan sanitarny budzi zastrzeżenia. Cieki charakteryzujące się najwyższym poziomem zanieczyszczenia to Ciek C6 i Ciek C7.
WIOŚ nie prowadził badań wód powierzchniowych w Sopocie.
 

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 4,2 [km]
Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk 4,2 [km]
Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 29czerwca 2012 w komunikacie 1/12 przydatność do kąpieli określił jak niżej:

LP. Nazwa akwenu Gmina Lokalizacja Ocena o przydatności wody
1 Zatoka Gdańska m. Sopot Sopot - Kamienny Potok - Koliba od wejścia nr 4 do wejścia nr 6  przydatna
2 Zatoka Gdańska m. Sopot Sopot - Łazienki Północne Grand Hotel - od wejścia nr 26 do wejścia nr 27   przydatna
3 Zatoka Gdańska m. Sopot Sopot Łazienki Południowe - Karlikowo - od 50 m od molo po stronie południowej do wejścia nr 30   przydatna
4 Zatoka Gdańska m. Sopot Sopot Zdrój - od wejścia nr 32 do granicy z Gdańskiem   przydatna


 

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody morskie
 • wody roztopowe
 • wody opadowe

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • 17 zbiorników retencyjnych o pojemności 12 437m3 

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych
 • wody lecznicze
Rodzaje kopalin pospolitych

rodzaje  kopalin pospolitych - brak

Złoża kopalin

nazwa – „Sopot” (Zdrój Św. Wojciecha) ,.

 • rodzaj kopaliny – wody lecznicze (woda chlorkowo-sodowa, bromkowa, jodkowa, borowa)
 • Powierzchnia złoża (ha) ,
 • wielkość zasobów złoża (t lub m3)
 • położenie złoża /gmina/ Sopot ,
 • złoże jest eksploatowane ? tak
 • Organ koncesyjny, koncesja nr 14/2004 

Transport

Ilość zarejestrowanych
 • Pojazdy osobowe: 32 663
 • Pojazdy ciężarowe: 4 707
 • Motocykle: 970
 • Motorowery: 412
 • Autobusy: 103 
Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach

ulica 3 Maja (kierunek Bitwy pod Płowcami)

 • ilość pojazdów/dobę: 5 642
 • ilość pojazdów/ godzinę:
0:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:00 - 22:00 22:00 - 23:00 23:00 - 0:00
26 16 16 5 20 53 156 371 332 358 357 360 350 331 408 423 400 336 314 280 252 155 124 53

ulica 3 Maja (kierunek Bitwy pod Płowcami)

 • ilość pojazdów/dobę: 9 464 
0:00 - 1:00 1:00 - 2:00 2:00 - 3:00 3:00 - 4:00 4:00 - 5:00 5:00 - 6:00 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:00 - 22:00 22:00 - 23:00 23:00 - 0:00
50 31 18 8 21 87 343 639 741 662 651 563 616 595 630 627 706 573 562 417 405 251 158 110


 

 

 

 

 

Rodzaj dostępnego transportu publicznego
 • Pociąg,
 • trolejbus,
 • autobus 
Uciążliwości związane z komunikacją drogową
 • Korki,
 • spaliny,
 • hałas     

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • 1. Gaz z sieci
 • 2. Ciepło z miejskiej sieci
 • 3. Indywidualne piece węglowe
 • 4. Inne odnawialne źródła energii: pompa ciepła
 • 5. Kolektory słoneczne
 • 6. Olej opałowy  
Główne obiekty energetyczne

System zaopatrzenia w ciepło Miasta Sopot tworzą:

 • Ok. 262 lokalne ciepłownie (3 kotłownie węglowe oraz 240 gazowe i olejowe), z których największa dysponuje mocą rzędu 16 MW. Kotłownie te są eksploatowane przez: OPEC Gdynia, „Orchis – Sopot” Sp. z o.o., spółdzielnie mieszkaniowe, właścicieli obiektów użyteczności publicznej i usługowych, wspólnoty mieszkaniowe oraz właścicieli innych ogrzewanych obiektów.

Największa sieć zasilana jest z kotłowni „Brodwino” o mocy 16 MW zaopatrując w ciepło 114 budynków. Ciepłem wytwarzanym w kotłowniach lokalnych ogrzewanych jest ok. 54 % powierzchni użytkowej mieszkań oraz większość usług (90%), a także wszystkie obiekty użyteczności publicznej.

 • Sieć gdańskiego systemu ciepłowniczego zasilająca fragment południowej części Miasta.
 • Indywidualne źródła w domach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz obiektach usługowych.
 • Na terenie Miasta funkcjonuje 9 instalacji wykorzystujących pompy ciepła o łącznej mocy 0,76 MW.
 • Ogrzewanie piecowe wykorzystywane do ogrzewania ok. 9% powierzchni użytkowej mieszkań.

 

Główne źródła emisji

M. Sopot

Nazwa substancji

Ładunek całkowity [Mg]

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka  z o.o., Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

dwutl. azotu

16,95

tlenek węgla

1,71

dwutl.węgla

11472,54

RAZEM

11491,41

Suma gazów

11491,33

 

Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

 

M. Sopot  2012

SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich źródeł

według opłat powyżej 2000 zł

dwutl. siarki

0,12

dwutl. azotu

16,95

tlenek węgla

1,71

dwutl.węgla

11472,54

RAZEM

11491,58

Suma gazów

11491,50

Suma pyłów

0,08

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

 

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
 
Dwutlenek azotu dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³  poziom przekraczający 40 µg/m³ 
Tlenek węgla dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
8-godz. poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Pył zawieszony PM10 doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³
Ozon docelowy 8 godz.   nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    

Ochrona zdrowia: pył M2,5:

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B" Klasa C
Pył M2,5 dopuszczalny rok poziom nie większy niż 25 µg/m³ poziom przekraczający 25 µg/m³ i niewiększy niż 27 µg/m³ poziom przekraczający 27 µg/m³

03 Poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon zwykły uzdrowisko r poziom nie większy niż 120 µg/m³ poziom przekraczający 120 µg/m³

Ochrona roślin SO2, NOx i O3

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
Tlenki azotu dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 30  µg/m³ poziom przekraczający  30 µg/m³
Ozon (wyrażony jako AOT40**)) docelowy okres wegetacyjny (1V - 31 VII) poziom nie większy niż 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat)

O3-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin

Zanieczyszczenie Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40**)) okres wegetacyjny (1V - 31VII) poziom nie większy niż 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat)

AOT40 - suma różnic pomiędzy stężeniem jednogodzinnym a wartością 80 µg/m³ w godzinach od 800 do 2000, gdy stężenie przekracza 80 µg/m³ 

 

Zestawienie wyników pomiarowych, rok 2011

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max. [1/24] µg/m³ Pokr. Liczność*) Klasa
a 24 1
SO2 automatycznie Sopot*, Bitwy pod Płowcami 3,4 75,6; 33,0(24) 98   A A A
NO2 automatycznie Sopot* 14,1 98,4(1h); 68,3(24h) 96   A A  
PM10 automatycznie Sopot* 18,7 95,2 (24h) 99,5   A A,Ap  
CO automatycznie Sopot* 337,9 427,7(8h) 98,3   A  

* miejscowość uzdrowiskowa * ng/m³

 

Zestawienie wyników pomiarowych, rok 2012

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max. [1/24] µg/m³ Pokr. Liczność*) Klasa
a 24 1
SO2 automatyczne Sopot*, Bitwy pod Płowcami 3,9 116,7 44,89(24) 98   A A A
NO2 automatyczne Sopot* Bitwy pod Płowcami 14,1 99,7(1h) 96   A
 
PM10 automatyczne Sopot* Bitwy pod Płowcami 18 106 (24h) 99 A A,Ap  
CO automatyczne Sopot* Bitwy pod Płowcami 314 1337(8h) 98   A    
NOx automatyczne Sopot* Bitwy pod Płowcami 18,9   98   Ochr. roślin    

 * ng/m³

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia - rok 2012

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa aglomeracja trójmiejska
PL.22.01
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
 A(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ Sopot włączono do strefy aglomeracji trójmiejskiej i zakwalifikowano do klasy A (poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia na wszystkich stacjach na których wykonano pomiary ), dla O3 –zagrożone poziomy celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin ( do klasy D2 –Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa, do klasy D1 Gdynia i Gdańsk Szadółki ul. Ostrzycka )
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl.
 

 

Energia odnawialna

Elektrownie wodne

 brak

Elektrownie wiatrowe

brak 

Biogaz ze składowiska odpadów.

brak 

Kolektory słoneczne

Kwatera składowa odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na terenie zakładu Eko Dolina  Sp. z o.o. Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo (kwatera B1)

 •  obszar objęty poborem biogazu: ok. 8 ha
 •  Kwatera składowa A (KZG), Łężyce
 •  obszar objęty poborem biogazu:  ok. 18 ha
 •  wielkość poboru gazu:  4 563 980 m3 / 2012 r.
 •  ilość uzyskiwanej energii cieplnej: 5 229,80 GJ / 2012 r.
 •   lub elektrycznej:   6 374 450 kWh / 2012 r.
Pompy ciepła
 • Hipodrom – 0,16 MW,
 • Hala tenisowa – 0,065 MW,
 • Przedszkole nr 2 – 0,09 MW,
 • Sanatorium Leśnik –  0,104 MW,
 • Willa Krystyna – 0,1 MW,
 • Sopocki Klub Żeglarski – 0,105 MW,
 • Budynek prywatny na posesji przy ul. Małopolskiej – brak danych,
 • Budynek prywatny na posesji przy ul. Polnej – 0,022 MW,
 • Przystań jachtowa Marina – 0,06 MW. 
Wykorzystanie biomasy

Brak.

Inne

Ogniwa fotowoltaiczne:

 • Szkoła Muzyczna I stopnia w Sopocie – 23 ogniw o mocy pojedynczego ogniwa 130W 

Gospodarka odpadami

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XII/125/2011 z dnia 7 października 2011 r.

W r. 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.

Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.) 

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Uchwała nr XXII/447/12 Rady Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni (pobierz), zmieniona Uchwałą nr XXIII/489/12 Rady Miasta Gdyni z 26 września 2012 r. oraz Uchwałą nr XXIX/613/13 Rady Miasta Gdyni z 27 marca 2013
 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

187 523 Mg

w tym :

 • komunalnych   143 405,2 Mg
 • przemysłowych  2 462,4 Mg

ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie: 576 kg/rok

Sposób postępowania z odpadami
 • selektywna zbiórka odpadów w gminach:
  • szkło 
  • papier     
  • plastik niebezpieczne      
  • inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne
 • odzysk
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

Eko Dolina Sp z oo, lokalizacja-Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, powiat wejherowski
Składowisko eksploatowana obecnie kwatera B2

 • typ składowiska  inne niż niebezpieczne i obojętne
 • wielkość składowiska ( ha )  7
 • pojemność całkowita składowiska (m3) 2 220 000
 • pojemność pozostała do wypełnienia ((m3 ) 833 652
 • liczba kwater ogółem ( szt. )   2
 • liczba kwater eksploatowanych  ( szt. ) 1
 • liczba kwater zamkniętych ( szt.) 1
 • rekultywacja składowiska    tak (kwatera B1), kwatera B2 w trakcie rekultywacji
 • monitoring składowiska   tak
 • wyposażenie składowiska
  • uszczelnienie    tak
  • bariera naturalna / bariera sztuczna tak
  • drenaż odcieków   tak
  • oczyszczalnia odcieków   tak
  • instalacja do odgazowania  tak
  • waga     tak 
  • kompaktor    tak (2 szt.)
  • linia sortownicza   tak
  • kompostownia    tak (pryzmowa odpadów zielonych oraz halowa odpadów biodegradowalnych)

Ilość unieszkodliwionych w r.2012. odpadów na składowisku: 192 817 Mg w tym typu  odpadów komunalnych: 109268Mg    

 

Składowiska odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego.

Nie występuje

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

„Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z programem ich usuwania dla miasta Gdyni” Opracowane - 2008r
 

Programy usuwania azbestu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6836/08/V/O data przyjęcia  1.07.2008  
 

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)
 • Stocznia Remontowa Nauta S.A.ul. Waszynktona1, 81-137 Gdynia,
 • Stacja trafo –wyłącznik olejowy, stacja trafo –kompresorownia-kondensatory . Wskazane do usunięcia przez WIOŚ do 31.03. 2012. Kondensatory zostały przekazane do unieszkodliwienia w październiku 2012.Wyłączniki zaś zawierają PCB w stężeniu poniżej 5mg/kg ,  mogą ,  więc że być dalej używane.
 • Jednostka Wojskowa,ul. Zielona, 81-117 Gdynia ,Babie Doły, lotnisko –transformator, stężenie PCB poniżej 5mg/kg , więc może być dalej używany.
 • Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą1, 81-103 Gdynia, teren Komendy-transformatory, stężenie PCB poniżej 5mg/kg , więc może być dalej używany
 • Stocznia Marynarki Wojennej S.A. ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, transformatory w których stężenie PCB jest poniżej 5mg/kg ,  mogą być dalej używane, pozostałe zostały przekazane do unieszkodliwienia. 
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Stacja demontażu/ Punkt zbierania Pojazdów ul. Krzywoustego 4 Gdynia, 
 • FHU Zenon Cisowski 84 239 Bolszewo ul. Włoska 5
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)
 • Gdynia Witomino, ul. Konwaliowa 1
 • Gdynia Cisowa, ul. Chylońska 301
 • Gdynia Pogórze ul. Żeliwma 3
 • Gdynia Karwiny ul. Brzechwy 7 
Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

Nie występują.     

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego  tak 
 • kolejowego  tak 
 • lotniczego  tak 
 • przemysłowego tak
 • z imprez masowych,      tak
 • innego 
Gdzie te uciążliwości występują
 • Drogowy-obwodowa trójmiasta,
 • Lotniczy-lotnisko wojskowe Babie Doły
 • Przemysłowy-tereny przemysłowo-portowe
 • Z imprez masowych –cykliczne imprezy skwer Kościuszki, Babie Doły
Czy były dokonywane pomiary

W r.2012 WIOŚ nie wykonywał badań hałasu w Sopocie.
 

Czy została opracowana mapa akustyczna

W 2012r. została opracowana Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu.
 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

Nie 

Promieniowanie elektromagnetyczne

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

Prowadzony jest rejestr zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 • linie energetyczne wysokiego napięcia 3
 • stacje transformatorowe 1 (Główny Punkt Zasilania)
 • stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 35 (punkty przekaźnikowe) 
Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r. 2012 WIOŚ wykonywał badania w Sopocie. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

NIE WYSTĘPUJĄ 

Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

NIE WYSTĘPUJĄ 

Rolnictwo

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

66
Są to niewielkie , rozproszone powierzchnie formalnie uznane za użytki rolne, lecz nie użytkowane rolniczo. 

porównaj z
Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 58 ha; 87,9%
 • grunty ugorowane -
 • łąki -
 • pastwiska 5 ha; 7,6%
 • sady, ogrody -
 • grunty rolne zabudowane 2 ha; 3%
 • grunty pod rowami 1 ha; 1,5
Ilość gospodarstw rolnych

1

porównaj z
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Nie ma 

Klasy gleby [ha]
 • I -
 • II -
 • IIIa -
 • IIIb -
 • IVa - 4 ha
 • IVb - 16 ha
 • V - 31 ha
 • VI - 7 ha 
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha 1
 • 2-5 ha …………
 • 5-10 ha …………
 • 10-15 ha …………
 • 15-25 ha …………
 • 25-50 ha …………
 • 50-100 ha …………
 • 100 – 200 ha …………
 • > 200 ha …………

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie 1-2  

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

Ogrodnictwo 

Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Brak danych

Rolnictwo ekologiczne

Nie ma 

Charakterystyczne produkty regionalne

Nie ma 

Przyroda

Formy ochrony przyrody
 • Park Narodowy: NIE MA

 

 • Rezerwat przyrody - "Zajęcze Wzgórze" - Zlokalizowany jest w Górnym Sopocie, na południe od Stadionu Lekkoatletycznego. Powołano go w roku 1983 Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. Powierzchnia Rezerwatu wynosi 11,74 ha. Ochronie podlega przede wszystkim buczyna oraz pomnikowe okazy sosen, dębów i buków w wieku 200 lat. Ze względu na znaczne rozmiary i wiek drzew Rezerwat stanowi rzadkość na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

 

 • Park krajobrazowy
  • Trójmiejski Park Krajobrazowy - Utworzony został w 1979 r. Należy do najstarszych parków krajobrazowych w Polsce. Występują tu głównie lasy bukowe lub mieszane z udziałem buka. W obrębie Sopotu obszar TPK stanowi 692 ha.
    

 

 • Obszary chronionego krajobrazu: NIE MA

 

 • Pomniki przyrody – ilość z uwzględnieniem rodzaju
  • 37 pomników przyrody (35 pomników przyrody ożywionej oraz 2 pomniki przyrody nieożywionej).
   Pomniki ożywione to: pojedyncze drzewa, dwa drzewa objęte jednym numerem, pomnik grupowy (aleja z 15 daglezji).
   Pomniki nieożywione to głazy narzutowe.

 

 • Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: NIE MA

 

 • Użytki ekologiczne
  • "Jar Sweliny” - Zlokalizowany jest na granicy Sopotu i Gdyni.. Obejmuje urwisty wąwóz utworzony przez potok Swelinę. Całkowita powierzchnia użytku to 1,48 ha. Użytek porośnięty jest głownie przez buki, dęby i olsze.  
  • „Wąwozy Grodowe” - Znajduje się w bezpośredniej okolicy Grodziska. Powierzchnia użytku to 0,94 ha. Cały teren jest zabagniony, występują liczne zimne, czyste źródełka tworzące wartkie potoczki. Teren porośnięty jest olsze, jesiony i wiązy.
 • Obszary  Natura 2000
  • Miasto Sopot położone jest w obrębie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków: Zatoka Pucka (kod ostoi PLB220005). W ostoi tej występuje ok. 23 gatunki ptaków, m.in.: biegus zmienny, siweczka obrożna, rybitwa czubata, perkozy, łabędzie, nurogęś, ptaki wodno-błotne.
 • Wielkość obszaru objętego prawną ochroną przyrody w powiecie
  705ha

 

Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody

Ścieżki edukacyjne

Szlak wiewiórek
Sanatorium „Leśnik” – Wielka Gwiazda – Droga Wielkokacka – Glinna Góra (Sępie Wzgórze) – Rezerwat starodrzewu Zajęcze Wzgórze – Stadion Lekkoatletyczny (ul. Wybickiego). Szlak w terenie wyznakowany kolorem białym (tło żółte) – mierzy 4 km i w całości przebiega lasem w strefie krawędziowej wysoczyzny, co przydaje mu walorów widokowych – szczególnie w końcowym jego odcinku.

Szlak dzików
Osiedle 23 Marca (pętla autobusowa) – Wielka Gwiazda – Dolina Świemirowska – Długa Dolina (Długi Grunt) – Dolina Kamiennego Potoku – Os. Brodwino Szlak, w terenie wyznakowany kolorem czarnym (tło żółte), łączy dwa sopockie osiedla 23 Marca i Brodwino, a jego długość wynosi 5,7 km.

Szlak mew
Przystanek ZKM ul. Bernardowska – wąwóz potoku Swelinia – Park Północny – ul. Powstańców Warszawy – ul. J. J. Haffnera – grodzisko – ul. Wosia Budzysza – ul. Powstańców Warszawy – Plac Zdrojowy – ul. Parkowa – ul. Poniatowskiego – Al. Wojska Polskiego – ul. Zdrój Świętego Wojciecha – Zdrój Świętego Wojciecha Szlak w terenie wyznakowany kolorem zielonym (tło żółte) – bierze początek na granicy Sopotu i Gdyni i liczy 5 km.

Szlak zajęcy
Szlak zajęcy Osiedle Brodwino (przystanek ZKM centrum handlowe) – Długa Dolina (Dolina Długi Grunt) – Gręzowo – Droga Nadleśniczych – Stawowie Szlak, w terenie wyznakowany kolorem czerwonym (tło żółte), liczy 9,5 km i przebiega zachodnią i południowo–zachodnią granicą miasta, malowniczymi leśnymi drogami od osiedla Brodwino do Stawowia.

Szlak saren
Osiedle Mickiewicza (ul. Żeromskiego) – Mała Gwiazda – Dolina Świemirowska – Dąb Esperantystów – Stawowie (ul. Smolna) Szlak, wyznakowany w terenie kolorem niebieskim (tło żółte), liczy 4 km.

Szlak lisów (Punktów widokowych)
SKM Sopot Kamienny Potok - ul. Małopolska - kościół pw. Zesłania Ducha Świętego* - Osiedla Brodwino - Rysie wzgórze - ul. Okrężna* - Wzniesienie Strzeleckie* - Wzgórze Olimpijskie - Łysa Góra* - Mała Gwiazda - Glinna Góra (Sępie Wzgórze)* - Dąb Esperantystów - Stawowie (ul. Smolna). Długość szlaku wynosi 9,5 km.

Szlak borsuka .
Liczy nieco ponad 3km i wiedzie do ul. 23 Marca przez Małą Gwiazdę, Glinianą Górę, Rezerwat Przyrody „Zajęcze Wzgórze”, po ul. Kasprowicza. W całości przebiega przez lasy zarządzane przez Nadleśnistwo Gdańsk (leśnictwo Sopot). Szlak oznakowany jest w obu kierunkach, dlatego można zacząć go i skończyć zarówno w Dolinie Gołębiewskiej jak Zajęczym Wzgórzu.

Wycieczki z przewodnikiem
 

 • „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” – wycieczki do EKODOLINY,
 • „Ciepło dla Trójmiasta” – zwiedzanie rejonu ciepłowniczego OPEC w Gdyni,
 • „Oczyszczanie ścieków” realizowane są we współpracy ze spółką PEWIK
 • „Ujmowanie wody” realizowane są we współpracy ze spółką PEWIK


Prelekcje

Brak

Wydawnictwa – podać:
Brak 

Realizowane projekty dotyczące obszarów chronionych
 • Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – I etap”;
  • czas realizacji 2003-2012
  • poniesione nakłady ok. 56,5 mln zł;
  • wartość całego projektu 72 mln zł.
 • „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w uzdrowisku Sopot”;
  • czas realizacji 2008-2013;
  • poniesione nakłady ok. 26,5 mln zł;
  • wartość całego projektu 83 mln zł.
 • "Wetlands, Algae and Biogas - A Southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project";
  • czas realizacji 2010-2013;
  • poniesione nakłady ok. 156 tys. zł;
  • wartość całego projektu 5,7 mln zł

 

Edukacja ekologiczna

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy
 • Zbiórka odpadów niebezpiecznych
 • Segregacja odpadów (w 2008 r. wprowadzono program segregacji odpadów dla wspólnot mieszkaniowych)
 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych tzw. „WYSTAWKA”
 • Udział społeczności sopockiej w cyklicznie organizowanym konkursie na najładniejszą posesją,
 • Program dla organizacji młodzieżowych „Wakacje za własne pieniądze”, polegający na odpłatnym sprzątaniu terenów zielonych,
 • Program „Jesienna zbiórka liści” – bezpłatny odbiór liści od mieszkańców Sopotu.
 • Program „Wiosenne porządki” – bezpłatny odbiór odpadów powstających podczas porządkowania posesji. 
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji
 • Wakacje za własne pieniądze” - w 2012 r. udział wzięło 27 grup młodzieżowych
 • Sprzątanie Świata,
 • Konkurs na najładniejszą posesję,
 • Program segregacji odpadów dla wspólnot mieszkaniowych,
 • „Jesienna zbiórka liści”,
 • Program „Wiosenne porządki”,
 • Sterylizacja i kastracja kotów. 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Brak 

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • Usprawnienie komunikacji (transportu) 
 • Dalsza modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odpływu wód opadowych 
 • Segregacja odpadów 
Wymienić główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005
 • Znaczne ograniczenie "niskiej emisji" pochodzącej z indywidualnego ogrzewania lokali mieszkalnych poprzez program dopłat do przebudowy systemów grzewczych oraz z kotłowni węglowych poprzez modernizację kotłowni miejskich na paliwo przyjazne środowisku.  
 • Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody „Bitwy pod Płowcami”
 • Modernizacja zbiorników retencyjnych
 • Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • Ochrona wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
 • Rewitalizacja zieleni miejskiej 
 • Usprawnienie systemu segregacji odpadów
 • Ograniczenie emisji spalin pochodzenia komunikacyjnego 
Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • Współpraca w ramach Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
 • Współudział w utworzeniu Fundacji ARMAAG, mającej na celu monitoring powietrza – w Sopocie zlokalizowana jest jedna stacja monitoringu atmosfery, na terenie ujęcia „Bitwy pod Płowcami”
 • Współudział w utworzeniu Spółki EKODOLINA, mającej na celu wybudowanie zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów 
Realizacja współpracy partnerskiej

Karlshamn (Szwecja)

 • Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1989 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną i edukacją.
 • Wymiany młodzieży i nauczycieli
 • Po ostatniej wizycie nauczycieli ze szkół w Karlshamn, planowane jest zorganizowanie dwutygodniowych staży dla uczennic tamtejszych szkół pielęgniarskich w sopockim Zespole Szkół Specjalnych, Domu Dziecka oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.


Naestved (Dania)

 • Pierwsze kontakty i porozumienie o partnerstwie istnieje od 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: edukacją, wymianą młodzieży, edukacją samorządową i kontaktów firm (budownictwo, przemysł).
 • Z inicjatywy Naestved zrealizowany został program „The Future on the Tracks”. Roczny projekt, w którym partnerem była grupa z sopockiego Młodzieżowego Domu Kultury - skierowany był do młodzieży: brało w nim udział pięć duńskich grup teatralnych wraz z grupami z Kamerunu, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Niemiec, Irlandii i Polski.

Ratzeburg (Niemcy)

 • Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1993 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w roku 1994. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z wymianą młodzieży.
 • Po czterech edycjach Europejskiego Festiwalu młodości, który zakończył się w 1998 roku (Sopot, Ratzeburg oraz partnerzy z Ribe w Danii i Strangnas w Szwecji) współpracę podjęło II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie oraz Liceum Gelehrtenschule w Ratzeburgu przeprowadzając wspólnie kilkuletni projekt dotyczący wzajemnego poznania realiów życia młodzieży w Polsce i Niemczech w zjednoczonej Europie. Główne cele projektu to: promocja międzykulturowego dialogu oraz wzajemnej wymiany kulturalnej między uczniami szkół średnich.


Frankenthal (Niemcy)

 • Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1989 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1991 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: ochroną środowiska, pomocą socjalną i ochroną zdrowia, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną, udziałem w wystawach i festiwalach, wymianą młodzieży szkolnej, współpracą klubów sportowych, współpracą zespołów i chórów, grup parafialnych, a także wspieraniem kontaktów jakie nawiązali gastronomicy, kupcy, artyści.


Southend On Sea (Anglia)

 • Pierwsze kontakty od 1999 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1999 roku. Główne kierunki współpracy: wymiana dzieci i młodzieży szkolnej, program szkół i klas partnerskich, staże nauczycieli, współpraca klubów sportowych.
 • Pierwszym efektem współpracy młodzieży był projekt „One Day in Sopot” prowadzony przez ŚLO, projekt opierał się na serii plenerów poświęconych fotografowaniu miejsc najlepiej oddających charakter miasta. Pod kierunkiem artysty-fotografika młodzież uczestniczy w warsztatach fotograficznych ucząc się obróbki wykonanego przez siebie materiału zdjęciowego. Wybrana spośród kilkuset wykonanych już fotografii seria została przekazana partnerom brytyjskim i była prezentowana w Focal Point Gallery w Southend.


Peterhof (Rosja)

 • Pierwsze kontakty nawiązano w 1988 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół: wymiany młodzieży oraz kontaktów kulturalnych.


Ashkelon (Izrael)

 • Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1992 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1993 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół wymiany młodzieży.
 • Planowane jest również utworzenie w Ashkelone filii Akademii Medycznej w Gdańsku. Projekt uruchomienia w Izraelu, Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego AMG, spotyka się z dużym poparciem tamtejszych władz. Dał temu publiczny wyraz izraelski minister zdrowia rabin Nissim Dahan oraz poseł do Knessetu Abraham Hirchson. Promocją tej inicjatywy jest zainteresowane także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Zakopane (Polska)

 • Kontakty partnerskie Sopotu i Zakopanego skupiają się na: wymianie doświadczeń dotyczących ruchu turystycznego oraz promocji obu miast, wymianie kulturalnej, wizytach studyjnych radnych i urzędników obu miast.

 

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Tak:

 • • Tytuł projektu: Energy Savings in Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply (EnSURE) /„Oszczędności energii w obszarach miejskich poprzez rewaloryzację i nowe sposoby zaopatrzenia w energię
  • Źródło finansowania: Program Operacyjny Europa Środkowa (Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013)
  • Okres realizacji: maj 2010 – lipiec 2013
  • Projekt realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym przy udziale 13 partnerów z Niemiec, Węgier, Słowenii, Włoch i Polski.
  • Celem projektu jest zbadanie możliwości podnoszenia efektywności energetycznej w Sopocie poprzez inwestycje termomodernizacyjne oraz ocenę możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarce energetycznej miasta.
 • • Tytuł projektu: „Ochrona wód przybrzeżnych Bałtyku- NEFA BALT II”
  • Źródło finansowania: Programu Współpracy Przygranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 .
  • Wartość całkowita projektu to: 8 116 000 Euro, dofinansowanie z UE 7 304 400EUR
  • Budżet Tolkmicka to : 900 000 EUR
  • Budżet Mamonova to: 10 000 EUR
  • Wartość projektu w części realizowanej przez Sopot 7 206 000 Euro
  • Dofinansowanie dla Sopotu 90% 6 485 400 Euro
  • Wkład własny Sopotu 10% 720 600 Euro
  • Data podpisania umowy : 21 czerwca 2012 rok.
  • Data realizacji/zakończenia: 19 miesięcy od podpisania umowy
  • Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Tolkmicko oraz z Mamonowem (Obwód Kaliningradzki).
  • Głównym celem projektu jest poprawa wodnego środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym obejmującego wody Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego/Zalewu Kaliningradziego.


 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe
 • 21 grudnia 2012 – nagroda dla II LO w Sopocie za najlepszy projekt „generation@shool” realizowanego z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
 • 30 października 2012 – Flaga Honorowa Rady Europy
 • 16 lipca 2012 – III miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2012 w kat. Najlepsze Miasto Na Prawach Powiatu
 • 27 czerwca – sopoccy gimnazjaliści najlepsi w testach w kat. Od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
 • 5 czerwca 2012 – nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej „Samorząd na szóstkę”
 • 30 maja 2012 – zwycięstwo w konkursie „Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju” organizowanego przez Newsweek Polska oraz firmę doradczą PwC
 • 30 maja 2012 – III miejsce dla Prezydenta Jacka Karnowskiego w rankingu N15 – Rankingu Prezydentów Miast wg tygodnika „Newsweek Polska”
 • 29 marca 2012 - nominacja dla Sopockiej przystani Jachtowej w konkursie Top Inwestycja Komunalne 2012 organizowanego przez Portalsamorzadowy.pl
 • 9 marca 2012 – 3 miejsce dla Spotu w systemie sportu młodzieżowego 2011 w klasyfikacji powiatów do 80 tys. mieszkańców; 2 miejsce dla Sopotu w systemie sportu młodzieżowego w klasyfikacji gmin od 20 do 50 tys. mieszkańców;
 • 8 lutego – Sopot laureatem XIII Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w kat. Samorząd Przyjazny Środowisku

 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

TAK

 • „Blisko i daleko – razem ochronimy Bałtyk” - Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Program Sąsiedztwa Polska, Litwa, Okręg Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej – 2,6 mln PLN.
  • „Kompleksowa rewaloryzacja Parku Północnego w Sopocie – Etap I”;
  • kwota dofinansowania 3 653 386,46 zł;
  • źródło dofinansowania: RPO
 • „Urban spaces – enhancing the attractiveness and quality of the urban environment” – Atrakcyjna przestrzeń miejska w Sopocie;
  • kwota dofinansowania 171 530 €;
  • źródło dofinansowania: Program Operacyjny Europa Środkowa 
 • „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w uzdrowisku Sopot”;
  • czas realizacji 2008-2013.
  • Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
  • Kwota dofinansowania: do 19,8 mln zł.
 • „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I”
  • Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  • Lata realizacji: 2007-2012,
  • Fundusz Spójności,
  • kwota dofinansowania stanowi 20% wydatków kwalifikowanych, tj. 14,60 mln zł
 • „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
  • Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
  • Lata realizacji: 2007-2013
  • Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego
  • Kwota dofinansowania 5 157 466,93 zł stanowi 70% wydatków kwalifikowanych
 • „Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Południowego w Sopocie”.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny
  • Lata realizacji: 2010-2011
  • Kwota dofinansowania 2,8 mln zł stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.
 • „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem „TRISTAR” w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”
  • Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Lata realizacji: 2009-2012
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny
  • Planowana kwota dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych, tj. ok. 8,5 mln zł

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Oczekiwanie na nowy okres programowania. 

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Strategia zrównoważonego rozwoju

TAK

 • rok uchwalenia przez radę: 1996
 • okres, którego dotyczy: okres ogólnej wizji i misji miasta do 2045 r.,
 • okres celów strategicznych do 2012 r.

W 2002 r. Rada Miasta Sopotu przyjęła aktualizację Planu Strategicznego Miasta Sopotu. 

 • Rok uchwalenie przez radę: 2012r.
 • Okres którego dotyczy: 2011 – 2015r.
 • Zintegrowany plan zrównoważonego rozwoju miasta Sopotu na lata 2011-2015

 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

TAK
Uchwała Nr XL/476/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 25 czerwca 2010 r.
W 2012 r. Uchwałą Nr XVII/191/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 24 lutego 2012 zaktualizowano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu
 

Czy powiat ma program ochrony środowiska?

TAK
Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XII/125/2011 z dnia 07.10.2011 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sopotu na prawach powiatu na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 – 2020.
 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?

TAK. Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/347/2004 z dnia 13.08.2004 r.
W r. 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.
Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?

TAK
Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XIX/232/2012 w sprawie z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Sopotu
 

Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Sopot przystąpił do realizacji Agendy 21 w 1998 r., co zatwierdzono uchwałą nr XXXIX/468/98 z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie udziału Miasta Sopotu w Globalnym Programie Działania Agenda 21.
Realizowane formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju:

 • konsultacje, 
 • spotkania z mieszkańcami, 
 • otwarte spotkania warsztatowe,
 • ankiety,
 • publikacje w prasie  
Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony
 • Stowarzyszenie „Sopot dla Środowiska”, 
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Sopocie,
 • Polski Klub Ekologiczny Koło Sopockie Potoki,
 • Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Sopocie,
 • Cat Klub Amber Klub Felinologiczny,
 • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sopot,
 • Stowarzyszenie „Przyjaciele Jedynki”,
 • Polski Czerwony Krzyż,
 • Morski Instytut Rybacki w Gdyni. 

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www

www.sopot.pl 

Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

www.sopot.pl 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

www.sopot.pl 

Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

www.sopot.pl 

Projekty regionalne

Zadania, projekty

Wyposażenie z zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej
 
W roku 2008 Spółka AQUA-Sopot, zarządzająca siecią wodociągową i kanalizacyjną w Sopocie rozpoczęła realizację przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot”. Projekt ten jest największym do tej pory projektem obejmującym budowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sopocie. Dzięki realizacji Projektu przewiduje się poprawę jakości wody pitnej oraz zwiększenie niezawodności jej dostaw. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Bitwy pod Płowcami oraz modernizacja ujęć ma na celu zapewnienie mieszkańcom Sopotu wody pitnej w odpowiedniej ilości i wysokiej jakości. Czynne obecnie studnie i urządzenia, choć na dzień dzisiejszy wystarczające, nie gwarantują jednak pełnego bezpieczeństwa dostaw wody dla Sopotu na przyszłe lata.
Efektem realizacji Projektu będzie zatem zwiększenie ochrony strefy przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej przed spływającymi zanieczyszczeniami, a także poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie wysokiej jakości wody pitnej oraz wody do celów rekreacyjnych. W konsekwencji zwiększy to atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną miasta. Zakres projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot" – w części wodociągowej obejmuje:

 • modernizację systemu zaopatrzenia w wodę:
  • modernizacja dwóch ujęć wody: Brodwino i Bitwy pod Płowcami,
  • modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Bitwy pod Płowcami.
 • budowę i modernizację sieci wodociągowej:
  • ok. 2,2 km modernizacji sieci wodociągowych,
  • ok. 1,2 km budowy nowych sieci wodociągowych.
 • przebudowę i rozbudowę systemu telemetrycznego przekazu danych eksploatacyjnych z ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków sanitarnych do centralnej dyspozytorni - w ramach zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym. Projekt realizowany jest w latach 2008 – 2013.

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych w tym wód przybrzeżnych
Ochrona zasobów wód podziemnych, w tym Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 111 (poziom kredowy na terenie całego Sopotu) i 112 (poziom czwartorzędowy w południowej części miasta), prowadzona jest na terenie Sopotu poprzez stosowne zapisy w planach przestrzennego zagospodarowania.
Istniejący w Sopocie system kanalizacji deszczowej jest połączony z potokami przepływającymi przez miasto. Podczas opadów wody deszczowe spłukują zanieczyszczenia z terenu Sopotu odprowadzając je bezpośrednio do strefy przybrzeżnej. Efektem tego było okresowe przekraczanie norm jakości wody wymaganej dla kąpielisk powodując ich czasowe zamykanie. Pojawiało się szereg problemów z podtapianiem ulic i posesji położonych na dolnym tarasie Sopotu.
Miasto Sopot zrealizowało szereg przedsięwziąć w tej dziedzinie remontując, modernizując i rozbudowując system kanalizacji deszczowej. W roku 2003 przystąpiono do realizacji Programu „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Sopocie”. Od 2007 r. Sopot realizuje projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I”, który uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Celem tego projektu jest uporządkowanie gospodarki wód deszczowych w znacznej części miasta Sopotu a w szczególności :

 • poprawa jakości wód przybrzeżnych dla potrzeb mieszkańców i rozwoju gospodarki – dzięki redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych spływających do Zatoki Gdańskiej projektowanymi wylotami „A” i „B”,
 • zmniejszenie ryzyka dla prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach objętych oddziaływaniem inwestycji – dzięki ograniczeniu możliwości podtopień dolnego tarasu Sopotu oraz dzięki możliwemu zwiększeniu stabilności dochodów związanych z ruchem turystycznym,
 • zmniejszenie kosztów ekonomicznych i społecznych będących następstwem powodzi – dzięki spodziewanemu ograniczeniu liczby i skali podstopień dolnego tarasu Sopotu,

W ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie”, który jest I etapem realizacji zaplanowano realizację:

 • wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej - układ „A” oraz układ „B”,
 • budowę kolektorów deszczowych o łącznej dł. ok. 3,363 m,
 • budowę otwartego zbiornika retencyjnego „Okrzei” – o pojemności ok. 1.325 m3,
 • budowę podziemnego zbiornika retencyjnego w ul. Piastów - o pojemności ok. 136 m3,
 • urządzenia podczyszczające wody potoków i wody opadowe - w ilości 32 szt.

Poprawa warunków zdrowotnych poprzez osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości powietrza
Działania naprawcze realizowane w ramach przyjętych programów ochrony powietrza:

 • zwiększenie udziału zasilania miasta, głównie jego części południowej przez GPEC Gdańsk,
 • wspomaganie likwidacji źródeł tzw. „niskiej” emisji – dofinansowanie modernizacji systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub elektryczne (w 2009 r. dofinansowano modernizację 16 sztuk instalacji, w 2010 r. – 17 sztuk, w 2011 r. – 14 sztuk),
 • zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie zaopatrzenia w energię cieplną, głównie energii słonecznej, ziemi i wód podziemnych,
 • termomodernizacja budynków ( w 2009 r. dofinansowano termomodernizację 22 budynków mieszkalnych i 3 budynków oświatowych, w 2010 r. – 26 budynków mieszkalnych i 3 budynki oświatowe, w 2011 r. – 28 budynków mieszkalnych),
 • intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic,
 • tworzenie systemu ścieżek rowerowych,
 • zapisy w pozwoleniach, decyzjach, aktach prawa miejscowego,
 • rozbudowa, modernizacja i remonty dróg,
 • poprawa płynności ruchu samochodowego.

Ochrona mieszkańców przed hałasem zagrażającym zdrowiu i jakości życia
Podejmowane działania mające na celu ograniczenie hałasu:

 • poprawa płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych (przejścia podziemne pod Al. Niepodległości, ronda, tunel pod ul. Powstańców Warszawy);
 • ograniczenie ruchu kołowego w strefie uzdrowiskowej i centrum miasta (płatne miejsca postojowe, ruch jednokierunkowy);
 • kierowanie tranzytowego ruchu pojazdów ciężarowych na obwodnicę miasta;
 • poprawa stanu technicznego dróg;
 • promowanie alternatywnych środków transportu – budowa tras rowerowych;
 • propagowanie transportu zbiorowego;

Objęcie do końca 2009 r. wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania i systemem selektywnego zbierania odpadów. Skuteczne rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych.
Segregacja odpadów prowadzona jest w dwóch systemach; system pojemnikowy oraz system workowy.
System pojemnikowy - na terenie miasta rozstawione są zestawy pojemników do segregacji surowców wtórnych typu: szkło, makulatura i tworzywa sztuczne. Zestawy pojemników usytuowane są w miejscach dostępnych dla wszystkich mieszkańców, zapewniających dostępność do tej usługi wszystkim zainteresowanym. Z systemu pojemnikowego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta. W celu zwiększenia segregacji na terenie Sopotu w 2008 r. wprowadzono system segregacji dla Wspólnot Mieszkaniowych. Mieszkańcom zaproponowano 3 warianty :

 • system workowy na stojakach,
 • zestaw pojemników do segregacji o pojemności 240 litrów,
 • zestaw pojemników do segregacji o pojemności 120 litrów.

Wybór wariantu pozostawiono Wspólnotom Mieszkaniowym, które najlepiej zorientowane są w możliwościach lokalizacji pojemników na posesji lub segregacji workowej w budynku. Wspólnotom zaproponowano nieodpłatne dostarczenie urządzeń do segregacji oraz bezpłatny systematyczny odbiór.

W Górnym Sopocie w domach jednorodzinnych wprowadzono system tzw. workowy. Zgromadzone przez mieszkańców domów jednorodzinnych surowce, zbierane do kolorowych worków odbierane są raz w miesiącu. Każdy mieszkaniec, który chce się przyłączyć do systemu workowego, otrzymuje bezpłatnie zestaw worków, w których gromadzi surowce. W wyznaczonym dniu miesiąca worki te są odbierane i na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta rozdzielane do odpowiednich kontenerów, które potem trafiają, podobnie jak surowce z segregacji pojemnikowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach. W wyniku prowadzonej zbiórki surowców stwierdzono, że segregacja pojemnikowa w porównaniu do workowej przynosi mniejsze efekty oraz, że często dochodzi do dewastacji pojemników jak również wrzucania do nich odpadów zmieszanych. Segregacja workowa przynosi większe efekty poprzez bezpośredni kontakt z mieszkańcami jak również systematyczny, ustalony harmonogramem ich odbiór.
Na terenie Sopotu prowadzona jest również zbiórka odpadów niebezpiecznych (akumulatory, baterie, świetlówki, farby i lakiery, domowe środki czyszczące, konserwujące i dezynfekcyjne, odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, środki ochrony roślin, urządzenia elektroniczne). Zbiórka tego rodzaju odpadów prowadzona jest w następujących systemach:

 • system pojemnikowy
  • zbiórka zużytych baterii – system polega na ustawieniu pojemników do zbiórki baterii w szkołach oraz obiektach handlowych i instytucjach,
  • zbiórka przeterminowanych i niewykorzystanych leków – pojemniki ustawione są w aptekach na terenie Sopotu.
 • system objazdowy

Mieszkańcy Sopotu mają możliwość raz na kwartał dostarczać do wyznaczonych punktów postoju samochodu powstałe w domach odpady niebezpieczne. Specjalny samochód wyposażony w odpowiednie pojemniki dostosowane do poszczególnych rodzajów odpadów objeżdża poszczególne ulice miasta.

Organizacją zbiórki odpadów niebezpiecznych zajmuje się Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
Odpady niebezpieczne można także dostarczyć do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON-u), który zlokalizowany jest przy siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie, przy Al.. Niepodległości 723 A.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, powstrzymanie procesu jej utraty oraz poprawa spójności systemu obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000

 • utrzymanie wszystkich stanowisk gatunków roślin, zwierząt  na ich naturalnych stanowiskach,
 • inwestycje prowadzone są na terenach wcześniej zagospodarowanych,
 • ochron terenów zieleni,
 • w 2008 r. prowadzona była diagnostyka fitosanitarna drzew rosnących na terenie Miasta Sopotu,
 • prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planami urządzenia lasów dla nadleśnictw oraz uproszczonymi planami urządzenia lasów,
 • ochrona drzew, stanowiących miejsca lęgowe ptaków,
 • zakaz stosowania nawozów i środków owadobójczych, które nie figurują na liście dopuszczonych do stosowania w uzdrowisku.

Edukacja ekologiczna
 Edukacja ekologiczna w Sopocie prowadzona jest przy współudziale m.in. stowarzyszeń, organizacji oraz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Główne formy edukacji ekologicznej na terenie miasta to: warsztaty i programy edukacyjne w szkołach i przedszkolach; konkursy plastyczne, fotograficzne w szkołach, bibliotekach oraz innych miejscach użyteczności publicznej; akcje i festyny na terenie miasta. 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe

www: www.sopot.pl
Tel.: (058) 52 13 794
Nazwę wydziału przygotowującego dane: Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Nazwisko naczelnika wydziału: Elżbieta Turowiecka
Tel.: (58) 52 13 794
e-mail: elzbieta.turowiecka@um.sopot.pl
Nazwisko, stanowisko osoby przygotowującej dane.
Natalii Jakubowska-Handall, podinspektor
tel. 58 52 13 793
e-mail natalii.jakubowska@um.sopot.pl 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002