herb powiatuPowiat Malborski

Rozwiń MapęRozwiń mapę

Informacje ogólne

Nazwa powiatu

Malborski

Obszar (km²)

494,23

Liczba mieszkańców

63 265 

porównaj z
Nazwy gmin wchodzących w skład powiatu oraz liczba mieszkańców

Miasto Malbork – 38 072
Miasto i Gmina Nowy Staw – 7 754
Gmina Malbork – 4 538
Gmina Miłoradz – 3 422
Gmina Lichnowy – 4 755
Gmina Stare Pole – 4 724 

Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18 lat

 12 811 , ok. 20 %

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym

41 212 , ok.65

porównaj z
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

9 242, ok. 15

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora publicznego

310

porównaj z
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sektora prywatnego

4 818 

porównaj z
Liczba rolników

502 

porównaj z
Liczba bezrobotnych

5 240 

porównaj z
Dostęp do Internetu - % społeczeństwa powiatu mający dostęp do Internetu

65

Budżet

Budżet: 74 584 527,36
w tym dochody własne: 14 268 872,87 

porównaj z
Aktualne władze powiatu

Starosta: Mirosław Czapla
Przewodniczący Rady Powiatu: Piotr Szwedowski 

Zagospodarowanie terenu

Tereny zabudowane

3 251 ha, 6,58%
w tym tereny:

 • mieszkaniowe 558 ha
 • przemysłowe 143 ha
 • inne 2 550 ha 
porównaj z
Lasy

1 150 ha, 2,33%
w tym:

 • lasy państwowe 1 017 ha
 • lasy prywatne 77 ha
 • lasy komunalne 5 ha
 • inne 51 ha 
porównaj z
Użytki rolne

41 860 ha, 84,7

porównaj z
Nieużytki

346 ha, 0,7

porównaj z
Wody

1 213 ha, 2,45

porównaj z
Inne

1 603 ha, 3,24%
w tym w miastach – stolicach powiatów wielkość terenów zieleni urządzonej 40 ha (wraz z terenem Północnego Parku Miejskiego)  

porównaj z

Zaopatrzenie w wodę

Roczne zużycie wody w powiecie (m³/r)

Ogółem 2 900 770
w tym:

 • przemysł 154 400
 • cele komunalne 2 325 699
 • rolnictwo, leśnictwo i pozostałe 420 671  
Źródła zaopatrywania w wodę w gminach %, ilości ogólnego zużycia wyrażonego w m3/rok w przypadku braku danych % mieszkańców korzystających z tych źródeł
 • ujęcia komunalne – wody powierzchniowe – brak,
 • ujęcia komunalne – wody podziemne: 
  • Centralny Wodociąg Żuławski – 20 studni (15 studni w gm. Stare Pole, 3 studnie w gm. Lichnowy i 2 w gm. Malbork), - 100% mieszkańców gmin Stare Pole, Nowy Staw, część mieszkańców gminy Malbork i gminy Lichnowy,
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku – 6 studni na terenie miasta Malborka – 100% mieszkańców Malborka
  • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu – 8 studni na terenie gminy Miłoradz 99,9% mieszkańców gminy Miłoradz
  • Gmina Malbork – 2 studnie na terenie miejscowości Szawałd i Kamienica, część mieszkańców gminy Malbork,
 • studnie indywidualne – 49 studni przydomowych 
 • ujęcia przemysłowe – wody podziemne
  • 1 studnia – PRINO PLAST Sp. z o.o. – Produkcja Artykułów Higienicznych – Malbork,
  • 1 studnia – MADEX – Zakład Pracy Chronionej – produkcja przędzy – Kościeleczki, gm. Malbork,
  • 2 studnie – M. Leier – Wytwórnia materiałów Budowlanych w Malborku
  • 1 studnia – Polska Hodowla i Obrót Zwierzętami w Szymankowie Sp. z o.o. – ujęcie w Lichnowach
  • 3 studnie – Bracia Laird Sp. z o.o. w Lisewie, Gm. Lichnowy
  • 3 studnie – Bracia Laird Sp. z o.o. w Lisewie, ujęcie w Borętach, Gm. Lichnowy
  • 1 studnia – Bracia Laird Sp. z o.o. w Lisewie, ujęcie w Dąbrowie, Gm. Lichnowy
 • ujęcia przemysłowe – wody powierzchniowe:
  • Cukrownia „Malbork” – w okresie kampanii cukrowniczej 
Zużycie wody średnio [dm3/mieszkańca/doba]

126

porównaj z
Średnie dobowe zużycie wody [m³/dobę]

7 947:

 • do celów komunalnych: 6 371,78
 • do celów przemysłowych: 423,01 
Stopień zwodociągowania w powiecie [%] - ilość mieszkańców korzystających z wodociągu do ilości mieszkańców ogółem
 • Miasto Malbork – 100%
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 98%
 • Gmina Malbork – 98%
 • Gmina Miłoradz – 99,8%
 • Gmina Lichnowy – 99%
 • Gmina Stare Pole – 99,7%

Średnio w powiecie – 99

Cena wody dostarczanej z ujęć komunalnych w gminach zł/m³
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku 3,09 
 • Centralny Wodociąg Żuławski – 4,55 
 • Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu – 2,48 
Jakość wody pitnej - [% wody spełniającej normy] w zakresie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. 

 • pod względem parametrów fizykochemicznych - 100%
 • pod względem parametrów bakteriologicznych - 100 %

Centralny Wodociąg Żuławski

 • pod względem parametrów fizykochemicznych - 99 %
 • pod względem parametrów bakteriologicznych - 100 %

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

 • pod względem parametrów fizykochemicznych - 80 %
 • pod względem parametrów bakteriologicznych - 100 % 
Firmy odpowiedzialne za dostawę wody, w jakim % zaopatrują gminę, powiat

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku 

 • wielkość produkcji śr. [m³/d]: 5 682
 • % całkowitego zaopatrzenia powiatu – 32,83

Nazwa firmy: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim 

 • wielkość produkcji śr. [m³/d] 10 876
 • % całkowitego zaopatrzenia powiatu – 62,83

Nazwa firmy: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu 

 • wielkość produkcji śr. [m³/d]: 751
 • % całkowitego zaopatrzenia powiatu – 4,34 

Ścieki

Ilość rocznie wytwarzanych ścieków w powiecie (m³/r)

ogółem 2 624 776,5
w tym:

 • komunalne: 2 451 605,5
 • przemysłowe 173 171  
Oczyszczalnie komunalne

Gmina Malbork

 • Nazwa – Przedsiębiorstwo „Nogat” – lokalizacja – Kałdowo Wieś, 
  • użytkownik: Przedsiębiorstwo „Nogat”
  • ilość odbieranych ścieków: śr.6 705 m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 12 000, obciążenie [RLM] 66 000
  • sposoby oczyszczania: mechaniczno-biologiczny
  • % redukcji ładunku zanieczyszczeń: BZT5 98,95; ChZT 95,90; fosfor ogólny 90,82; azot ogólny 86,31; zawiesina 96,31.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] – 938,58 tsm/rok
  • Sposób zagospodarowania osadów – kompostowanie R3 w ilości 4 132,30 Mg
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków – rzeka Nogat 19 + 900 km.

Gmina Miłoradz

 • Nazwa – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – lokalizacja – Miłoradz, 
  • użytkownik: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
  • ilość odbieranych ścieków 247 m³/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 559, obciążenie [RLM] 2745
  • sposoby oczyszczania: biologiczny, mechaniczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 90,28; ChZT 86,37; zawiesina 91,42
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 10
  • Sposób zagospodarowania osadów: Ustabilizowane osady ściekowe odbierane są przez firmę SITA z Tczewa.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: rzeka Duża Święta 6 + 500.

Gmina Stare Pole

 • Nazwa – Oczyszczalnia Ścieków – lokalizacja – Stare Pole,
  • użytkownik: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
  • ilość odbieranych ścieków: 239,03 m3/d
  • przepustowość projektowa [m³/d] 500, obciążenie [RLM] 1939
  • sposoby oczyszczania: mechaniczny, biologiczny
  • % redukcji ładunku: BZT5 94,3; ChZT 92,3; zawiesina 96,5.
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 15
  • Sposób zagospodarowania osadów: osady są składowane na pryzmie wraz
  • z wapnem gaszonym.
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: do gruntu (rów melioracyjny R-K
  • w odległości ok. 50 m od Kanału Stary Nogat).

Gmina Nowy Staw

 • Nazwa – Oczyszczalnia ścieków – lokalizacja – Lipinka,
  • użytkownik: Miasto i Gmina Nowy Staw
  • ilość odbieranych ścieków 44,75 m³/d komunalne oczyszczone
  • przepustowość projektowa [m³/d] 155, obciążenie [RLM] 859
  • sposoby oczyszczania: biologiczny,
  • % redukcji ładunku: BZT5 92,5, ChZT 91,7, zawiesina ogólna 89,3
  • Ilość wytworzonych osadów ściekowych [tsm/rok] 3,4
  • Sposób zagospodarowania osadów: suszenie na poletkach osadowych
  • Odbiornik oczyszczonych ścieków: Kanał Panieński w km 19 + 200. 
Stopień skanalizowania - % budynków włączonych do kanalizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych (ilość mieszkańców)
 • Miasto Malbork – 89,7%
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 75%
 • Gmina Malbork – 14%
 • Gmina Miłoradz – 94%
 • Gmina Lichnowy – 73%
 • Gmina Stare Pole – 58%

Średnio w powiecie – 67,2

Opłata za odbiór m³ ścieków (koszt brutto) [zł/m³]

Przedsiębiorstwo „Nogat” - Gmina Miejska Malbork, Gmina Wiejska Malbork, Gmina Nowy Staw, Gmina Lichnowy

 • 3,67 zł/m3 od 01.02.2012 do 31.01.2013 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu - Gmina Miłoradz

 • 5,14 zł/m3 od 01.03.2012 do 31.12.2012 r.

Centralny Wodociąg Żuławski Gmina Stare Pole, Gmina Malbork

 • 4,23 zł/m3 w roku 2012.

Oczyszczalnia ścieków w Lipince, gm. Nowy Staw 

 • 5,12 zł/m3. 
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków zrzucające oczyszczone ścieki do naturalnych odbiorników

brak 

Stan wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe
 • naturalne cieki wodne w granicach powiatu:
nazwa długość (km) ujście
Wisła 20,7 km Morze Bałtyckie
Nogat 30,6 km Zalew Wiślany
Jeziorna Łacha 14,12 km Rzeka Duża Święta
Duża Święta 30,16 km Rzeka Szkarpawa
Mała Święta 19,51 km Rzeka Duża Święta
Tyna Górna 6,12 km Jezioro Drużno
Tyna Dolna 10,49 km Rzeka Tyna Mała
Tyna Mała 6,75 km Rzeka Tyna Górna
Fiszewka 3,6 km Kanał Elbląski

 

 • kanały o długości powyżej 2 km
nazwa długość (km) ujście
Kanał Juranda 4,83km Rzeka Nogat
Kanał Ulgi 4,75 km Rzeka Nogat
Kanał Świerkowski 12,77 km Rzeka Duża Święta
Kanał A Bystrze 5,86 km Jeziorna Łacha
Kanał Panieński 16,55 km Kanał Myszewski
Dębińska Struga 8,36 km Rzeka Duża Święta
Kanał Stary Nogat 12,94 km

przekop Rzeki Fiszewki

Kanał Lichnowska Struga 11,36 km  
Kanał Linawa 6,96 km rzeka Szkarpawa
Kanał Lasowicki 7,16 km Kanał Panieński
Kanał Leniwy Nogat 3,5 km  

 

 • jeziora powyżej 5 ha:
nazwa Powierzchnia (ha) Głębokość max. Przepływowe tak/nie
Lubstowo 5,05 ha brak danych nie
Mątowy Wielkie 16,68 ha brak danych nie
Mątowy Długie 9,57 ha brak danych nie
Gnojewo 7,76 ha brak danych nie

 

Miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych - nazwa odbiornika
 • Przedsiębiorstwo „Nogat” Kałdowo Wieś – rzeka Nogat w km 19+900,
 • Oczyszczalnia ścieków w Starym Polu – rów melioracyjny w odległości około 50 m od kanału Stary Nogat,
 • Oczyszczalnia ścieków w Miłoradzu - rzeka Duża Święta w km 6+500,
 • Oczyszczalnia ścieków w Lipince – Kanał Panieński w km 19+200. 
Monitoring jakości wody

Nie prowadzony w 2012 r. przez powiat

Badania wód powierzchniowych prowadzi WIOŚ w Gdańsku.
Stan wód powierzchniowych wymienionych wyżej - klasa wód wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 25 listopada 1991 Dz. U. Nr 116 poz. 503: według badań prowadzonych przez WIOŚ w Gdańsku do roku 2003 włącznie ( kl I-wody przydatne do zaopatrzenia ludności, kl II-wody przydatne do urządzania kąpielisk, kl III wody dla potrzeb rolnictwa, non-wody pozaklasowe ).
Dla badań wykonanych w r. 2004 i w latach następnych zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i następnych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
W odniesieniu do badań w r. 2010 dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15listopada 2011 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód Dz.U.258, poz 1550 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.258, poz.1045.

 

 

 

Rzeka

Gmina

Punkt kontr./

ost. rok

 

 

Wyniki badań

 

 

Klasyf. og.

 

 

km rzeki

badań

BZT5

ChZT

Nog

Pog

St. sanit.

St.ekolog

 St.JCW

Wisła Miłoradz Most Knibawski-reper / 903,0 2006 4,2 34,4 2,61 0,32 III IV
    Most Knibawski-122,1 Kiezmark 2012 2,4 5,0/7,6 1,94 0,169 słaby  

Nogat

Malbork

pow.Malborka / 46,0

1999

2,0

30,0

2,58

0,2

non

non

 

Malbork

pon.Malborka / 38,5

1999

4,3

29,5

3,04

0,25

non

non

 

Malbork

pon.Malborka, Janówka / 38,5

2004

4,7

28,1

2,16

0,19

IV

IV

  Malbork Biała Góra/61,5 2005 3,3 25,1 2,43 0,18 IV III
  Malbork pow. Malborka/46,0 2005 2,8 23,2 1,97 1,30 III III
  Malbork pon.Malborka, Janówka/38,5 2005 4,1 32,0 2,19 0,19 III IV
  Malbork pon.Malbork, Janówka/38,5 2006 3,0 40,3 0,90 0,12 IV IV
  Malbork pon.Malborka, Janówka / 38,5 2009            
Nogat Malbork Malbork/43,9 2012 - -
 
- umiark  

Kanał Juranda

Malbork

uj.do Nogatu / 0,1

1999

8,9

42,0

4,11

0,89

non

non

Tuga

Nowy Staw

pow.Nowego Stawu / 28,5

2000

2,3

26,1

1,58

0,12

III

III

 

Nowy Staw

pon.Nowego Stawu / 25,5

2000

2,8

26,4

2,05

0,15

III

non

Mała Swięta

Nowy Staw

uj.do Tugi Nowy Staw

2000

2,2

24,3

1,66

0,12

II

non

Dębińska Struga

Nowy Staw

uj.do Tugi Nowy w Dębinie

2000

6,5

52,8

5,18

o,52

non

non

Kanał Swierkowski

Nowy Staw

uj.do Tugi w Chlebówce / 1,0

2000

4,7

37,9

2,41

0,42

II

non

Kanał Juranda Malbork uj.do Nogatu / 0,1 2005 15,4 67,7 1,87 0,82 V V
Biały Rów   Poniżej oczyszczalni w Sztumie 2005 13,5 64,1 9,21 1,76 IV V
    Koniecwałd-2,2 2005 10,2 60,2 4,14 1,06 IV V
Młynówka Malb. Malbork Grobelno/11,3 2012 umiar.   

Dla badań wykonanych w r. 2004 i później zastosowano klasyfikację w kl I-V wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 lutego 2004 Dz. U. Nr 32 poz.284, które obowiązywało do końca r.2004.
Dla badań cieków wodnych z r.2007 i późniejszych dokonano klasyfikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U.162, poz.1008.
Od r.2009 St JCW, st. ekol., OWO-węgiel org. ogółem.

 


 

Stan morskich wód przybrzeżnych - przydatność do kąpieli

nie dotyczy

Zagrożenie powodziowe

typ zagrożenia:

 • wody roztopowe
 • wody opadow

sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:

 • wały przeciwpowodziowe 

Kopaliny

Rodzaje kopalin podstawowych

brak

Rodzaje kopalin pospolitych
 • kruszywa naturalne – piasek, surowce ilaste
Złoża kopalin

nazwa – Nowa Wieś Malborska I, rodzaj kopaliny - piasek

 • Powierzchnia złoża 5,5 ha, wielkość zasobów złoża 775,52 t (zasoby przemysłowe)
 • położenie złoża /gmina/ Gmina Malbork, złoże jest eksploatowane.
 • Organ koncesyjny Marszałek Województwa Pomorskiego.

Surowce ilaste ceramiki budowlanej – Nowy Staw – złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane
 

Transport

Ilość zarejestrowanych
 • pojazdów ciężarowych 4 553
 • pojazdów osobowych 20 636 
Natężenie ruchu pojazdów na trzech najbardziej ruchliwych ulicach

Pomiar natężenia ruchu pojazdów dokonywany jest przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku raz na 5 lat, dane z 2010 roku są aktualne.

 • Droga krajowa nr 22 (Malbork przejście 2 od km 357+600 do km 358+500) 22 872 pojazdy na dobę, 953 pojazdy na godzinę
 • Droga krajowa nr 22 (Malbork przejście 1 od km 357+200 do km 357+600) 20 164 pojazdy na dobę, 840 pojazdów na godzinę
 • Droga wojewódzka nr 515 (w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 22) 11 498 pojazdów na dobę, 479 pojazdów na godzinę 
Rodzaj dostępnego transportu publicznego
 • pociąg
 • autobus 
Uciążliwości związane z komunikacją drogową
 • korki
 • spaliny  
 • hałas  

Ogrzewanie, zasilanie w energię, stan zanieczyszczenia powietrza

Główne sposoby ogrzewania domów od 1 (najważniejsze) do 6 (najmniej znaczące)
 • indywidualne piece węglowe 1
 • gaz z butli 4
 • gaz z sieci 3
 • olej opałowy 4
 • ciepło z miejskiej sieci 3
 • piece na drewno lub inny rodzaj biomasy 3
 • inne odnawialne źródła energii: pompy ciepła 6
 • kolektory słoneczne 5
 • inne
Główne obiekty energetyczne

elektrociepłownie 

 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Malbork” przy ul. Gen. Sikorskiego 51 w Malborku – wykorzystywana na potrzeby własne zakładu.

kotłownie:

 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Malbork” przy ul. Gen. Sikorskiego 51 w Malborku, moc cieplna 84,22 MW. Nośnik energii: miał węglowy,
 • ECO Malbork Sp. z o.o. Ciepłownia Miejska przy ul. Piaskowej 1 w Malborku, łączna moc cieplna – 63,60 MW. Nośnik energii: miał węglowy,
 • ECO Malbork Sp. z o.o. Kotłownia ZS nr 1, ul. Tczewska 13 w Malborku, łączna moc cieplna 0,366 MW. Nośnik energii: węgiel kamienny,
 • ECO Malbork Sp. z o.o. Kotłownia SM Stawiec, ul. Gdańska 5a, 82-230 Nowy Staw, łączna moc cieplna 0,7 MW. Nośnik energii: węgiel kamienny,
 • Zakład Ciepłowniczy Sp. z o.o. w Nowym Stawie, ul. Bankowa 12, łączna moc cieplna – 3,65 MW. Nośnik energii: miał węglowy i węgiel,
 • Kotłownie osiedlowe w mieście Malbork: Kotłownia nr 6, ul. Wejhera 5, Malbork, łączna moc cieplna 0,094 MW, nośnik energii gaz wysokometanowy (nieczynna - do likwidacji), Kotłownia ZS1 ul. Tczewska 13, Malbork, łączna moc cieplna 0,366 MW, nośnik energii miał węglowy.
 • Kotłownie osiedlowe w gminie Malbork: Stogi osiedle - moc 0,135 MW, olej opałowy, Stogi GOK - moc 0,115 MW, olej opałowy, Lasowice Wielkie GOK - moc 0,025 MW, olej opałowy, Kraśniewo GOK - moc 0,025 MW, olej opałowy, Ośrodek zdrowia - moc 0,150, węgiel,
 • Kotłownia olejowa przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłoradzu, moc cieplna 0,2 MW, nośnik energii olej opałowy,
 • Kotłownia węglowa przy Szkole Podstawowej w Kończewicach Gm. Miłoradz, moc cieplna 0,2 MW, nośnik energii miał węglowy.

 

Główne źródła emisji

Nazwa substancji Ładunek całkowity [Mg] 
ELEWARR Spółka z o.o. - Warszawa, Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa

 • dwutl.węgla 176,76
 • p.pozostałe 10,67
 • RAZEM 187,63
 • Suma gazów 176,96
 • Suma pyłów 10,67

NYBORG-MAWENT S.A. (było Malborska Fabryka Wentylatorów " MAWENT " S.A.), Ciepła 6, 82-200 Malbork

 • ksylen 3,09
 • octan butylu 0,40
 • RAZEM 4,90
 • Suma gazów 4,56

Malborska Fabryka Obrabiarek PEMAL S.A. Malbork, Kościuszki 39, 82-200 Malbork

 • RAZEM 0,56
 • Suma gazów 0,51

ECO Malbork Sp. z o.o. Sikorskiego 39A, 82-200 Malbork

 • dwutl. siarki 149,89
 • dwutl. azotu 71,45
 • tlenek węgla 144,72
 • dwutl.węgla 47251,65
 • pył 37,18
 • sadza 0,80
 • RAZEM 47655,82
 • Suma gazów 47617,83
 • Suma pyłów 37,99

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, Gdynia, ul. Jana z Kolna 8 b, 81-912 Gdynia

 • dwutl. azotu 42,14
 • tlenek węgla 10,53
 • w.alif.do C12 0,63
 • węglow.aroma 2,22
 • ksylen 0,86
 • dwutl.węgla 659,84
 • pył 0,49
 • RAZEM 718,72
 • Suma gazów 718,17
 • Suma pyłów 0,55

NARROWCRAFT Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 90 A, 82-200 Malbork

 • ksylen 0,80
 • octan butylu 0,66
 • RAZEM 2,24
 • Suma gazów 2,24

Zakład Ciepłowniczy Sp. z o.o., Bankowa 12, 82-230 Nowy Staw

 • dwutl. siarki 11,98
 • dwutl. azotu 4,99
 • tlenek węgla 24,97
 • dwutl.węgla 2622,24
 • pył 8,24
 • RAZEM 2672,82
 • Suma gazów 2664,20
 • Suma pyłów 8,61
 • pyły ze spalania paliw 8,24

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Zakład Nasienno-Rolny DĘBINA, 82-230 Nowy Stawamoniak 5,38

 • metan 17,69
 • RAZEM 23,31
 • Suma gazów 23,08

Krajowa Spółka Cukrowa S.A., 40, 87-100 Toruń

 • dwutl. siarki 215,66
 • dwutl. azotu 69,11
 • tlenek węgla 86,28
 • amoniak 2,49
 • chlor 14,78
 • dwutl.węgla 57966,35
 • pył 46,11
 • sadza 0,75
 • p.pozostałe 4,26
 • RAZEM 58406,15
 • Suma gazów 58355,01
 • Suma pyłów 51,14 
Wielkość rzeczywistej emisji ze źródeł punktowych ogółem

Powiat Malborski 2012

 

SUMA EMISJI [Mg/r]

Emisja z dużych i średnich źródeł według opłat powyżej 2000 zł

dwutl. siarki

377,61

dwutl. azotu

188,01

tlenek węgla

266,57

dwutl.węgla

108676,85

RAZEM

109672,43

Suma gazów

109562,82

Suma pyłów

109,61

 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza

Klasy stref oraz odpowiadające im wymagane działania
 

Poziom stężeń
Klasa
strefy
Wymagane działania
Nie przekracza poziomu dopuszczalnego* 
A
- utrzymanie stężęń zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 
Mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym
a poziomem dopuszczalnym powiększonym
o margines tolerancji
 
B*
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 
Przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji 
C
- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego,
powiększonego o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego w wyznaczonym
terminie

*od 1.01.2010 dotyczy tylko pyłu PM2,5

Kryteria stosowane w rocznej ocenie powietrza i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

 

Ochrona zdrowia: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10, Pb, As, Cd, Ni, BaP, O3   

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³ więcej niż 24 przypadki przekroczenia poziomu 350 µg/m³
24-godz. nie więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³ więcej niż 3 przypadki przekroczenia poziomu 125 µg/m³
 
Dwutlenek azotu dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³ więcej niż 18 przypadków przekroczenia poziomu 200 µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³  poziom przekraczający 40 µg/m³ 
Tlenek węgla dopuszczalny 8-godz. poziom nie większy niż 10 000 µg/m³ poziom przekraczający 10 000 µg/m³
8-godz. poziom nie większy niż 5 000 µg/m³ poziom przekraczający 5 000 µg/m³
Benzen dopuszczalny rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Pył zawieszony PM10 doposzczalny 24-godz. nie więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50 µg/m³ więcej niż 35 przypadków przekroczenia poziomu 50µg/m³
rok poziom nie większy niż 40 µg/m³ poziom przekraczający 40 µg/m³
Ołów dopuszczalny rok poziom nie większy niż 0,5 µg/m³ poziom przekraczający 0,5 µg/m³
Arsen docelowy rok poziom nie większy niż 6 µg/m³ poziom przekraczający 6 µg/m³
Kadm docelowy rok poziom nie większy niż 5 µg/m³ poziom przekraczający 5 µg/m³
Nikiel docelowy rok poziom nie większy niż 20 µg/m³ poziom przekraczający 20 µg/m³
Benzo(a)piren docelowy rok poziom nie większy niż 1 µg/m³ poziom przekraczający 1 µg/m³
Ozon docelowy 8 godz.   nie więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    więcej niż 25 dni ze stężeniami przekraczającymi 120  µg/m³ (średnio dla ostatnich 3 lat)    

Ochrona zdrowia: pył M2,5:

 

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B" Klasa C
Pył M2,5 dopuszczalny rok poziom nie większy niż 25 µg/m³ poziom przekraczający 25 µg/m³ i niewiększy niż 27 µg/m³ poziom przekraczający 27 µg/m³

03 Poziom celu długoterminowego, ochrona zdrowia

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon zwykły uzdrowisko 8 godz. poziom nie większy niż 120 µg/m³ poziom przekraczający 120 µg/m³

Ochrona roślin SO2, NOx i O3

Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C
Dwutlenek siarki dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
pora zimowa (okres od 01 X do 31 III) poziom nie większy niż 20  µg/m³ poziom przekraczający  20 µg/m³
Tlenki azotu dopuszczalny rok kalendarzowy poziom nie większy niż 30  µg/m³ poziom przekraczający  30 µg/m³
Ozon (wyrażony jako AOT40**)) docelowy okres wegetacyjny (1V - 31 VII) poziom nie większy niż 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 18000 µg/m³*h (średnio dla ostatnich 5 lat)

O3-poziom celu długoterminowego, ochrona roślin

Zanieczyszczenie Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2
Ozon (wyrażony jako AOT 40**)) okres wegetacyjny (1V - 31VII) poziom nie większy niż 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat) poziom przekraczający 6000 µg/m³*h średnio dla ostatnich 5 lat)

AOT40 - suma różnic pomiędzy stężeniem jednogodzinnym a wartością 80 µg/m³ w godzinach od 800 do 2000, gdy stężenie przekracza 80 µg/m³

 

Zestawienie wyników pomiarowych, rok 2011

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max µg/m³ Pokr. Częst. Przekr Klasa
a 24 1h
SO2 pasywny Malbork, ul. Mickiewicza 9,8 29,3(m) 83   A    
NO2 pasywny Malbork, ul. Mickiewicza 18,0 27,6(m) 83   A    
Benzen pasywny Malbork 2,1 - 92   A    

 

Zestawienie wyników pomiarowych, rok 2012

Czynnik Pomiar Miasto Średnia µg/m³ Max µg/m³ Pokr. Częst. Przekr Klasa
a 24 1h
SO2 automatyczny Malbork, ul. Mickiewicza 48 55(1h) 21,2(24) 91   A
SO2 pasywny Malbork, ul. Mickiewicza 5,0 13,6(m) 100   A A A
NO2 automatyczny Malbork, ul. Mickiewicza 14,9 92,6(1h) 96   A - A
NO2 pasywny Malbork, ul. Mickiewicza 16,9 24,7(m) 100   A
PM10 manualny Malbork, ul. Mickiewicza 26 111(24) 75 29 A A A
CO automat Malbork, ul. Mickiewicza 473 1983(śr8h) 95   A    
O3 automat Malbork, ul. Mickiewicza 47,1 129,7(śr8h) 97 11 A D2 2010    
Benzen pasywny Malbork 2,4 - 100   A    
Benzen automat automat 3,0 71     A    
Met. w pyle PM10 manualny Malbork, ul. Mickiewicza Pb0,01 Cd*0,48 Ni*5,04 As*1,25        A    
Benzo(a)piren w pyle PM10 manualny Malbork, ul. Mickiewicza 2,6       C    
NOx Automat. Malbork, ul. Mickieiwcza 23,5 95          

 

Klasyfikacja stref województwa pomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia - rok 2012

Nazwa strefy

 
 
Kod strefy

 
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
Uwagi

 
SO2
NO2
PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
B(a)P
O3
 
strefa pomorska
PL.22.02
A
A
C
B
A
A
A
A
A
A
C
 c(D2)
 niedotrzymane poziomy dla pyłu PM10, docelowe dla benzo(a)pirenu (2013 r) dla ozonu (2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

W ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2012 opracowanej przez WIOŚ powiat malborski włączono do strefy pomorskiej i zakwalifikowano do klasy A (poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia dla wszystkich zanieczyszczeń oprócz poziomu pyłu PM10 (przekroczenia w miastach –Kościerzyna, Lębork, Starogard, Wejherowo), pyłu PM2,5 –klasa B i docelowego poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10-klasa C (przekroczenia Słupsk, Kościerzyna, Liniewo Kościerskie, Kwidzyn, Malbork,Lębork, Władysławowo,Wejherowo ), dla O3 - przekroczenie - Liniewo Kościerskie oraz zagrożone poziomy celów długoterminowych( r.2020 ) do klasy D2 we wszystkich punktach pomiarowych.
Pełne informacje na www.gdansk.wios.gov.pl

Energia odnawialna

Elektrownie wodne
 • Nazwa: Rakowiec – Kamienica, gm. Malbork, właściciel: ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o., nazwa rzeki: Nogat, km rzeki: 24 +000, wysokość piętrzenia: 2,85 m, moc 0,54 MW.
 • Nazwa: „MEW Szonowo” – Kraśniewo, gm. Malbork, właściciel: Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku nazwa rzeki: Nogat, km rzeki: 14 + 500, wysokość piętrzenia: 2,1 m, moc 0,5 MW
 • Nazwa: Kanał Juranda – gm. Malbork, mała elektrownia wodna, właściciel: „SerJo Bis” w Malborku, nazwa rzeki: Kanał Juranda, km 1+655, moc nominalna 22 kW.

 

Elektrownie wiatrowe

Nazwa: Park Wiatrowy Nowy Staw Sp. z o.o., miejscowość /gmina: gmina Nowy Staw, obręb Brzózki, Stawiec oraz Trępnowy, właściciel Park Wiatrowy Nowy Staw Sp. z o.o., liczba wiatraków 23, moc pojedynczego wiatraka 2 MW, maksymalna wysokość elektrowni w stanie wzniesionego śmigła (łopaty) 146,15 m, moc zespołu 46 MW, sposób wykorzystania energii – odbiorca prądu Grupa Energa.

Planowane elektrownie na terenie gmin: Miłoradz (75 MW – zespół 25 wiatraków o mocy 3 MW każdy).
 

Biogaz ze składowiska odpadów.

Brak 

Kolektory słoneczne

Lokalizacja obiektu (przede wszystkim obiekty publiczne) miejscowość/gmina.

 • Miasto Malbork:
  • 4 kolektory na boisku sportowym na Osiedlu Południe
  • 2 kolektory na kąpielisku miejskim
  • 6 kolektorów przy Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej - kolektory wykorzystywane są do ogrzewania wody i pomieszczeń, łączna energia cieplna - 38,66 GJ; 
  • 75 kolektorów na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, moc 10,95 kW,
  • 33 kolektory na budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – powierzchnia zainstalowanych kolektorów 82,5 m2;
  • 72 kolektory na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Malborku – powierzchnia zainstalowanych kolektorów 180 m2;
  • prywatne posesje przy ul. Leonida Teligi, ul. Zacisznej, ul. Bałtyckiej.
 • Stare Pole: ul. Dworcowa - 3 kolektory wykorzystywane do ogrzewania wody
 • Królewo Gm. Stare Pole - 2 kolektory wykorzystywane do ogrzewania wody
 • Powiat malborski: indywidualne budynki. 
Pompy ciepła

Miasto Malbork

 • ul. Sprzymierzonych,
 • ul. Batorego,
 • ul. Kochanowskiego, 
 • ul. Andersa. 
Wykorzystanie biomasy

Lokalizacja obiektu: Gmina Stare Pole - Złotowo

 • Podać rodzaj wykorzystywanej biomasy: słoma 7,5 ton/rok
 • moc b. d.
 • uzyskany efekt energetyczny w ciągu roku [GJ] – b. d.

Miasto Malbork

 • prywatne posesje przy ul. Krajewskiego i Zygmunta Starego 

 

Inne

Brak. 

Gospodarka odpadami

Zatwierdzony plan gospodarki odpadami (powiatowy i gminne)

powiatowy: 

 • data zatwierdzenia uchwałą Rady Powiatu: 01.12.2004, zaktualizowany w 2011 r. – uchwała Rady Powiatu 27.04.2011 r.

gminne:

 • Gmina Miłoradz - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 25.11.2004, zaktualizowany 30.03.2011 r.
 • Gmina Lichnowy - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 31.03.2005, zaktualizowany 21.03.2009 r.
 • Miasto i Gmina Nowy Staw - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 30.12.2004, zaktualizowany 30.12.2010 r.
 • Gmina Malbork - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 31.03.2005, zaktualizowany 22.06.2011 r.
 • Gmina Stare Pole - data zatwierdzenia uchwałą Rady Gminy: 30.12.2004, zaktualizowany 28.12.2010 r.
 • Miasto Malbork - data zatwierdzenia uchwałą Rady Miasta: 24.02.2005, zaktualizowany 28.12.2010 r. 

Od r.2012 nie obowiązują plany na poziomie gminnym i powiatowym.

Regulaminy czystości i porządku na terenie gmin

Gmina Miłoradz - data uchwalenia 18 grudnia 2012, Nr XVII/150/2012
Gmina Lichnowy - data uchwalenia 20 grudnia 2012, Nr XXXI/226/2012 zmieniona uchwałą Nr XXXV/256/2013 z dnia 7 marca 2013,
Gmina Malbork - data uchwalenia 28 grudnia 2012, Nr XXII/206/2012
Miasto Malbork - data uchwalenia 7 marca 2013, Nr XXVIII/290/13
Miasto i Gmina Nowy Staw - data uchwalenia 21 grudnia 2012, Nr 240/XXXII/2012
Gmina Stare Pole - data uchwalenia 20 grudnia 2012, Nr XVII/152/2012 

Ilość zewidencjonowanych odpadów w bieżącym roku [Mg]

12 752,01 Mg
w tym :

 • komunalnych 12 630,45 Mg
 • przemysłowych 121,56 Mg w gminie Miłoradz, w pozostałych gminach brak danych


Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w ciągu roku na mieszkańca w powiecie na podstawie danych z gmin 199,64 kg.
 

porównaj z
Sposób postępowania z odpadami

Miasto Malbork

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, niebezpieczne, biodegradowalne, tekstylia 
 • Unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, spalanie,
 • Odzysk R14 i R15
 • punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik, niebezpieczne i inne
 • unieszkodliwianie poprzez składowanie, kompostowanie, inne.
 • odzysk: na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw nie ma instalacji do odzysku odpadów. Są one poddawane odzyskowi poza terenem Miasta i Gminy Nowy Staw.

Gmina Malbork

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, plastik,
 • Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
 • Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne

Gmina Miłoradz

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne (plastik),
 • Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
 • Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne

Gmina Lichnowy

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, makulatura, żarówki oraz baterie, które są odbierane przez uprawnioną firmę i przekazywane w ramach jej usług do odzysku.
 • Zmieszane odpady komunalne - odbiór przez uprawnione przedsiębiorstwa, unieszkodliwiane na składowisku odpadów komunalnych,
 • Odzysk: recykling odpadów opakowaniowych: papier, szkło i tworzywa sztuczne

Gmina Stare Pole

 • Selektywna zbiórka odpadów: szkło, plastik, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Unieszkodliwianie poprzez składowanie – wysypisko odpadów w Szaleńcu, ZUOS Tczew,
 • Odzysk: tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, gleba, ziemia w tym kamienie, gruz, ustabilizowane osady ściekowe. 
Zakłady unieszkodliwiania i odzysku odpadów

lokalizacja: Szaleniec, gmina Stare Pole Szaleniec, 82 220 Stare Pole

Zarządzający -Urząd Gminy Stare Pole, 82 220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6
Początek funkcjonowania 1989r

 • typ składowiska IN 
 • wielkość składowiska (ha): ha, powierzchnia składowania - 0,063ha
 • pojemność całkowita składowiska (Mg): ok 8 tys. Mg , 31 038 m3
 • dotychczas przyjęto 7800Mg
 • pojemność pozostała do wypełnienia: 506 m3
 • liczba kwater ogółem (szt.): 5
 • liczba kwater eksploatowanych (szt.): 5
 • liczba kwater zamkniętych (szt.): 0
 • monitoring składowiska: tak
 • wyposażenie składowiska:
 • uszczelnienie: bariera naturalna
 • drenaż odcieków: tak

Ilość unieszkodliwionych w r.2012 odpadów na składowisku w tym typu komunalnych 468,4 Mg

Spalarnia - brak
Kompostownia - brak 

Składowiska odpadów przemysłowych wg danych z Urzędu Marszałkowskiego.

Brak  

Inwentaryzacja azbestu w gminach (czy gmina posiada wykaz obiektów zawierających azbest)

Gmina Miejska Malbork – tak
Gmina Nowy Staw – nie
Gmina Malbork – nie
Gmina Miłoradz – nie
Gmina Lichnowy – tak
Gmina Stare Pole – tak  

Programy usuwania azbestu

Powiat Malborski – Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/160/2007 z dnia 19.12.2007 r.

Gmina Miejska Malbork – Uchwała Rady Miasta Nr XXII/180/08 z dnia 28.02.2008 r.

Miasto i Gmina Nowy Staw – Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 92/2007 z dnia 25.10.2007 r. 

Gmina Malbork – Uchwała Rady Gminy Malbork Nr XIV/100/2007 z dnia 23.11.2007 r.,

Gmina Miłoradz – Uchwała Rady Gminy Miłoradz Nr XXIX/241/09 z dnia 09.11.2009 r.

Gmina Lichnowy – Uchwała Rady Gminy Lichnowy Nr XX/202/08 z dnia 04.09.2008 r.

Gmina Stare Pole Uchwała Gminy Stare Pole Nr X/77/2011 Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 października 2011 r.

 

Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB (czy gmina posiada wykaz urządzeń zawierających PCB)

wg listy prowadzonej przez Urząd Marszałkowski
Malbork, ECO Malbork Sp.z o.o.ul. Sikorskiego 39A, 80-200 Malbork, rozdzielnia, kondensatory- przekazane do unieszkodliwienia
 

Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Na terenie powiatu nie ma punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oraz lokalizacja tych punktów bądź link do strony powiatu, na której można znaleźć listę punktów)

Miasto Malbork, gmina Stare Pole - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Gen. De Gaulle’a 70, 82-200 Malbork, www.malbork.pl, www.elektrosmieci.pl.
gmina Miłoradz – Urząd Gminy w Miłoradzu.
Miasto i Gmina Nowy Staw – ELTRONEX Sklep przy ul. Rynek K. Pułaskiego w Nowym Stawie, Sklep Biedronka przy ul. Obr. Westerplatte w Nowym Stawie.
 

Krótka informacja o obszarach zdegradowanych, jeżeli takie występują

składowisko odpadów na ul. Ceglanej w Malborku – obszar 9 ha, w trakcie rekultywacji,
składowisko odpadów na ul. Tczewskiej w Malborku – obszar 6 ha, w trakcie rekultywacji,
składowisko odpadów w Mątowach Małych w gminie Miłoradz – obszar ok. 1,73 ha, zrekultywowane,
składowisko odpadów w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy – obszar 2,8 ha, zrekultywowane. 

Hałas

Czy występują problemy z uciążliwością hałasu
 • drogowego
 • kolejowego
 • lotniczego
 • przemysłowego
 • z imprez masowych 
Gdzie te uciążliwości występują
 • Hałas drogowy i kolejowy – miasto Malbork, Al. Wojska Polskiego, Al. Rodła, ul. Armii Krajowej (DK 22)
 • Hałas lotniczy – gmina Stare Pole, lotnisko wojskowe w Królewie Malborskim, droga nr 22
 • Hałas przemysłowy – miasto Malbork, Cukrownia Malbork, ul. Sikorskiego 
Czy były dokonywane pomiary

Z inicjatywy powiatu prowadzone były pomiary 2 źródeł hałasu na terenie miasta Malbork przez WIOŚ, nie określono liczby mieszkańców, na których może wpływać ponadnormatywny hałas i nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.
Z inicjatywy gmin nie były prowadzone pomiary hałasu w 2012 r.

Czy została opracowana mapa akustyczna

nie 

Czy został opracowany program ograniczenia uciążliwości hałasu

nie 

Promieniowanie elektromagnetyczne

Czy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego?

W 2012 r. do tut. urzędu zostały zgłoszone 4 nowe instalacje i 6 modyfikacji instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. Prowadzony jest rejestr zgłoszeń instalacji wytwarzających PEM.
 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego

linie energetyczne wysokiego napięcia

 • Linia energetyczna wysokiego napięcia 400 kV łącząca elektrownie „Dolna Odra" i „Bełchatów" po trasie: Nowy Czarnów k. Gryfina - Żarnowiec - Gdańsk - Grudziądz - Warszawa. Przez województwo pomorskie linia przebiega w relacji: Słupsk - Lębork - Żarnowiec - Wejherowo - Gdańsk - Malbork - Kwidzyn.

stacje transformatorowe

 • dwa Główne Punkty Zasilania o mocy 32 MVA w dzielnicach Malbork Rakowiec oraz Malbork Moczary.

stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej

 • na terenie powiatu jest zgłoszonych 25 instalacji stacji bazowych – stan na koniec 2012 r..

 

Czy były prowadzone pomiary dotyczące oddziaływania źródeł

W r.2012 WOIŚ wykonywał badania w Malborku i Miłoradzu. 

Czy występują przekroczenia warunków normatywnych

Nie stwierdzono. 

Wpływ przemysłu na stan środowiska

Główne zakłady przemysłowe, a w szczególności posiadające pozwolenie zintegrowane lub zatrudniające powyżej 250 osób lub inne znaczące w powiecie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”, 
 

 • adres: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 51, 82-200 Malbork.
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja cukru; produkcja uboczna: wysłodki, melasa, wapno defekacyjne.
 • wielkość produkcji: wyprodukowano cukru 84 500 ton
 • liczba zatrudnionych – 163 + 9 osób świadczących pracę na rzecz oddziału KSC w Toruniu

„NYBORG - MAWENT” S.A.

 • adres ul. Ciepła 6 82-200 Malbork
 • rodzaj i wielkość produkcji: produkcja, import oraz eksport wentylatorów– 21 528 744,08 ton
   
 • liczba zatrudnionych – 148 osób

PRINO – PLAST Sp. z o.o. JV

 • adres: Al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork
 • rodzaj produkcji: produkcja wyrobów włókienniczych o przeznaczeniu medycznym i higieniczno-kosmetycznym.
 • wielkość produkcji: 1 342 ton
 • liczba zatrudnionych – 130 osób

LEIER Malbork Sp. z o.o.

 • adres: Al. Wojska Polskiego 92, 82-200 Malbork
 • rodzaj produkcji: wyroby budowlane, elementy ścienne, konstrukcyjne, drogowe, kostka, dekoracyjne
 • wielkość produkcji: brak danych
 • liczba zatrudnionych – 114 osób

Malborska Fabryka Obrabiarek "Pemal" S.A.

 • adres ul. Kościuszki 39, 82-200 Malbork
 • rodzaj produkcji: obrabiarki do obróbki drewna, szlifierki, ostrzarki do narzędzi do drewna, urządzenia dla leśnictwa i tartacznictwa, urządzenia technologiczne dla fabryk mebli i zakładów drzewnych, piece ekologicznego spalania i podajniki paliwa;
 • wielkość produkcji: 6 513
 • liczba zatrudnionych: 78 osób

ECO Malbork Sp. z o.o.  

 • adres ul. Sikorskiego 39A, 82-200 Malbork
 • rodzaj produkcji : produkcja, przesył i dystrybucja energii cieplnej
 • wielkość produkcji: 491 090 GJ
 • liczba zatrudnionych: 54 osoby

„OVAL” Sp. z o.o.

 • adres: Al. Wojska Polskiego 91, 82-200 Malbork
 • rodzaj produkcji: płynna pasteryzowana masa jajowa stanowiąca bazę do wyrobu takich artykułów żywnościowych jak: wyroby piekarniczo-cukiernicze, lody, dresingi, likiery, makarony i wiele innych.
 • wielkość produkcji: pasteryzowana masa jajowa 3 164 856,20 kg, ciasteczka biszkoptowe 921 031,82 kg, jaja kurze – 37 671,85 szt.
 • liczba zatrudnionych – 45 osób

ADM Malbork S.A.

 • adres: ul. Daleka 110, 82-200 Malbork
 • rodzaj produkcji: w pełni zautomatyzowany zakład produkcji biodiesla
 • dane udostępnione do wiadomości publicznej znajdują się na stronie internetowej www.adm.com.
 • liczba zatrudnionych – bd, w r. 2011 -30 osób 
Oddziaływanie głównych zakładów przemysłowych na mieszkańców i środowisko

występowanie strefy ograniczonego użytkowania - brak 

Rolnictwo

Powierzchnia ogółem użytków rolnych [ha]

40 031 

porównaj z
Struktura użytków [ha]
 • grunty orne 35 530 ha, 88,76%
 • grunty ugorowane – 0%
 • łąki 1 765 ha, 4,41%
 • pastwiska 2 605 ha, 6,51%
 • sady, ogrody 131 ha, 0,33
Ilość gospodarstw rolnych

1 126 

porównaj z
Inne formy uprawy poza prywatnymi gospodarstwami, wielkość [ha]

Poza prywatnymi gospodarstwami rolnymi na terenie powiatu funkcjonują:
RSP „Wolność” w Gnojewie, prowadząca produkcję roślinną i usługi zbioru buraka cukrowego
RSP „Zwycięstwo” w Lichnowach, prowadząca produkcję roślinną i zwierzęcą.
Wielkości upraw nie podano ze względu na tajemnicę handlową. 

Klasy gleby [ha]

grunty orne  

 • I 1 018
 • II 11 304  
 • IIIa 14 151  
 • IIIb 6 292  
 • IVa 2 081  
 • IVb 531 
 • V 140
 • VI 144

użytki zielone

 • I 45
 • II 1 676
 • III 1 401
 • IV 648
 • V 413
 • VI 187
Wielkość gospodarstw - ilość
 • 1-2 ha 114
 • 2-5 ha 167
 • 5-10 ha 181
 • 10-15 ha 146
 • 15-20 ha 154
 • 20-50 ha 261
 • 50-100 ha 67
 • 100 – 300 ha 22
 • > 300 ha 14

średnia wielkość gospodarstwa [ha] w powiecie

 • gmina Lichnowy: 61,48 ha
 • gmina Malbork: 22,09 ha
 • gmina Miłoradz: 45,14 ha
 • gmina Nowy Staw: 36,66 ha
 • gmina Stare Pole: 37,03 ha

średnio w powiecie: 40,48 ha 

Główne kierunki produkcji- udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

udział produkcji w przeliczeniu na jednostkę zbiorów

 • produkcja mleka 20 275 [tys. l] 86,93 [%]
 • produkcja żywca wołowego 1 600 [tys. t] 6,86 [%]
 • produkcja żywca wieprzowego 1 035 [tys. t] 4,44 [%]
 • produkcja zbóż 138,77 [tys. t] 0,59 [%]
 • produkcja ziemniaków 55,30 [tys. t] 0,24 [%]
 • produkcja buraków cukrowych 206,80 [tys. t] 0,89 [%]
 • produkcja warzyw 10,13 [tys. t] 0,04 [%]
 • produkcja owoców 3,28 [tys. t] 0,01 [%] 
Zużycie nawozów w gminach lub średnio w powiecie, jeżeli dane dla gmin są zbliżone

Zużycie nawozów w poszczególnych Gminach jest zbliżone, a w powiecie kształtuje się następująco:

 • NPK średnio w powiecie: 390 kg/ha (N: 135 kg/ha, P: 160 kg/ha, K: 95 kg/ha),
 • CaO średnio w powiecie: 350 kg/ha 
Rolnictwo ekologiczne

Czy na terenie powiatu istnieją gospodarstwa posiadające atest gospodarstwa ekologicznego - tak
Ilość gospodarstw (wymień jakie) – 1, uprawa warzyw w Janówce, gm. Stare Pole
Ogólna powierzchnia upraw [ha] – 2,3 ha
Plantacje roślin energetycznych
Brak 

Charakterystyczne produkty regionalne

Produkty regionalne, wyroby stanowiące dziedzictwo kulinarne:
2 produkty zarejestrowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku:

 • gołąbki z pęczaku z grzybami – Koło Gospodyń Wiejskich Stogi,
 • Wieprzowina z grzybami w słojach z Żuław – Gospodarstwo Agroturystyczne Aleksandra Reksa, Kamionka.

 

Przyroda

Formy ochrony przyrody
 • Park Narodowy
  • Brak
 • Rezerwat przyrody
  • Las Mątawski, gmina Miłoradz
  •  Powierzchnia 231,78 ha 
  •  Główne walory przyrodnicze 
  •  Unikatowy, największy i relatywnie najlepiej zachowany kompleks leśny, stanowiący  relikt dawnych lasów delty Wisły – Żuław Wiślanych.
 • Park krajobrazowy
  • Brak
 • Obszary chronionego krajobrazu
  • Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu 
   •  lokalizacja – Lichnowy (507 ha w granicach gminy) (gm. wiejska), Miłoradz (833 ha  w granicach gminy) (gm. wiejska), Ostaszewo (gm. wiejska, powiat Nowy Dwór  gdański), Stegna (gm. wiejska, powiat Nowy Dwór Gdański),
   •  Wielkość 2 513 ha
   •  Główne walory przyrodnicze
   •  W skład Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wchodzi koryto  i międzywale Wisły z łąkami, zakrzewieniami nadrzecznymi (w obrębie Żuław  Wiślanych) stanowiących strefę ochronną zabezpieczającą biotop rzeki.
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat 
   •  lokalizacja – Malbork (gm. wiejska), Miłoradz (647 ha w granicach gminy)  (gm. wiejska), Nowy Staw 1 359 ha (w granicach gminy) (gm. miejsko - wiejska),  Stare Pole (365 ha w granicach gminy) (gm. wiejska), Nowy Dwór Gdański  (gm. miejsko - wiejska), Sztum (gm. miejsko - wiejska)
   •  Wielkość 11 578 ha
   •  Główne walory przyrodnicze
   •  Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat obejmuje tereny międzywala Nogatu  wraz  z okolicami wsi: Kmiecin, Solnica, Jazowa, Rakowo i Wierciny (powiat  nowodworski), gdzie  koncentrują się elementy etnograficzne związane z dawnym  osadnictwem żuławskim. Elementami krajobrazotwórczymi tego obszaru są: toń  wodna, pasy oczeretów, szuwarów  i innej roślinności wodnej oraz strefa zadrzewień  i zakrzewień nawodnych.
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Białej Góry 
   •  lokalizacja – Miłoradz (gmina wiejska), Ryjewo (gmina wiejska) Sztum (gmina  wiejsko - miejska)   
   •  Wielkość 3971 ha.
   • Główne walory przyrodnicze
   •  Na terenach otwartych dominują pola uprawne i użytki zielone. Porośnięte brzegi rzek  tworzą dogodne warunki do bytowania i lęgu ptactwa wodno-błotnego. Siedlisko  istniejącego  w międzyrzeczu lasu stanowi relikt dawnych Żuław; jest to las łęgowy  jesionowo-wiązowy,  a we fragmentach – las wierzbowo-topolowy.
   •  Elementami  krajobrazotwórczymi są: tereny międzywala Wisły-Leniwki  i Nogatu łącznie z korytami tych rzek; resztki lasu żuławskiego  w międzywalu Wisły-Leniwki oraz lasu na dnie doliny Wisły między Białą Górą  a wsią  Uśnice.
 • Pomniki przyrody – ilość z uwzględnieniem rodzaju  
  • Dąb piramidalny „Fastigata” – 2
  • Miłorząb dwuklapowy – 1
  • Dąb szypułkowy – 33
  • Dąb szypułkowy – (6szt.)
  • Dąb szypułkowy – (2szt.)
  • Lipa drobnolistna – 6
  • Lipa drobnolistna – (2 szt.)
  • Modrzew Europejski – 1
  • Topola – 3
  • Topola – (3 szt.)
  • Cis pospolity – 1
  • Topola szara – 1
  • Topola biała – 1
  • Jesion wyniosły – 6
  • Wierzba biała – 4
  • Klon jawor – 1
  • Klon pospolity – 4
  • Klon pospolity (3 szt.)
  • Klon srebrzysty – 1
  • Sosna czarna – 1
  • Platan klonolistny – 1
  • Buk pospolity – 1
 • Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
  • Gmina Malbork
   • „Korytarz ekologiczny doliny Nogatu”
   • Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat
 • Użytki ekologiczne
  • Mopkowy Most: Kończewice w schronach przyczółku Mostu Knybawskiego na Wiśle, gmina Miłoradz
   •  Powierzchnia: 0,22 ha
  • Oczko wodne w Mątowach Małych, gmina Miłoradz
   •  Powierzchnia:  0,22 ha
  • Szuwary i zarośla w dawnym miejscu wydobycia surowców ilastych – obręb Czerwone  Stogi, gmina Malbork
  • Szuwary i zarośla – zagłębienia bezodpływowe w dawnych torfowiskach wysokich – obręb Nowa Wieś, gmina Malbork

 

Obszary  Natura 2000 

Powiat malborski -SOO – Specjalne Obszary Ochrony (siedliskowe) 

 

Nazwa obszaru
Kod obszaru
Pow.ogółem
pow.woj[ha]
Gmina
Dolna Wisła
PLH220033
9844
Miłoradz

 

 
Powiat malborski -OSO – Obszary Specjalnej Ochrony (ptasie) 

 

Nazwa obszaru
Kod obszaru
Pow.ogółem
pow.woj[ha]
Gmina
Dolna Wisła
PLB040003
33559,04
10738,89
Miłoradz, Lichnowy

 

 • Krótka charakterystyka:
  • Dolna Wisła – Obszar obejmuje odcinek doliny Wisły w jej dolnym biegu, od południowej granicy woj. pomorskiego do mostu na Wiśle, na południe od Tczewa. W granicach ostoi znajduje się także obszar wideł Wisły i Nogatu w rejonie Białej Góry. Rzeka płynie korytem w dużym stopniu naturalnym, z namuliskami i łachami piaszczystymi. W dolinie zachowane są starorzecza, otoczone mozaiką zarośli wierzbowych i lasów łęgowych, a także pól uprawnych i pastwisk. Miejscami zbocza doliny tworzą wysokie skarpy, na których utrzymują się ciepłolubne murawy napiaskowe i grądy zboczowe.
  • Dolina Dolnej Wisły – Odcinek doliny Wisły w jej dolnym biegu, od Włocławka do Przegaliny, zachowujący naturalny charakter i dynamikę rzeki swobodnie płynącej. Rzeka płynie w dużym stopniu naturalnym korytem, z namuliskami, łachami piaszczystymi i wysepkami, w dolinie zachowane są starorzecza i niewielkie torfowiska niskie; brzegi pokryte są mozaiką zarośli wierzbowych i lasów łęgowych, a także pól uprawnych i pastwisk. Miejscami dolinę Wisły ograniczają wysokie skarpy, na których utrzymują się murawy kserotermiczne i grądy zboczowe. Wisła przepływa w granicach obszaru przez kilka dużych miast, jak: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew.
 •  Wielkość obszaru objętego prawną ochroną przyrody 7 867,19 [ha] 

Gminy

Obszar Chronionego Krajobrazu

Natura 2000

inne

Pomniki przyrody

Miasto Malbork

-

-

-

18

Gmina Malbork

OChK Rzeki Nogat 2 792 ha

-

Ścisła ochrona bociana białego (7 gniazd)

4

Miasto i Gmina Nowy Staw

OChK Rzeki Nogat 1 359 ha

-

Użytek ekologiczny „Półmieście” 16,21 ha

11

Gmina Lichnowy

Środkowożuławski OChK 507 ha

„Dolina Dolnej Wisły” 514,64 ha

-

8

Gmina Miłoradz

Środkowożuławski OChK 883 ha

OChK Białej Góry 68 ha

„Dolina Dolnej Wisły” 1 515,71 ha

„Dolna Wisła” 1 304,63 ha

Las Mątawski 56,89 ha

Użytek ekologiczny „Mopkowy Most” 0,22 ha

Uzytek ekologiczny „Oczko wodne” 0,22 ha

13

Gmina Stare Pole

OChK Rzeki Nogat 365 ha

-

-

18

 

 

Formy edukacji ekologicznej dotyczącej realizowanej ochrony przyrody

Ścieżki edukacyjne 

 • Stare Pole - Interdyscyplinarna trasa rowerowa po terenie gminy Stare Pole „Skarby natury i architektury” – dł. 32 km, tematyka: promowanie zabytków, form ochrony przyrody, ciekawych miejsc na terenie gminy Stare Pole.

Wycieczki z przewodnikiem - brak
Prelekcje - brak
Wydawnictwa – podać:

 • Gmina Nowy Staw - Plakaty i gazetki związane z ochroną przyrody tworzone przez szkoły z terenu Miasta i Gminy Nowy Staw – wydawnictwa jednorazowe.
 • Gmina Miłoradz - Gotyk na dotyk”, 1 000 szt, wydawnictwo jednorazowe. 
Realizowane projekty dotyczące obszarów chronionych

brak 

Edukacja ekologiczna

Realizowane główne formy edukacji ekologicznej na terenie powiatu/gminy

Miasto Malbork

 • działalność wydawnicza – ulotki, plakaty propagujące ochronę środowiska „Kochasz dzieci nie pal śmieci”,
 • współpraca ze szkołami w zakresie edukacji ekologicznej: „Mniej odpadów-więcej korzyści”,
 • akcje propagujące odpowiedzialność za stan środowiska „Dzień bez samochodu”, „Godzina dla Ziemi”,
 • spotkania w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami.

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • powszechna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej,
 • krzewienie wiedzy ekologicznej w społeczeństwie ludzi dorosłych,
 • rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych,
 • organizowanie akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”,
 • pielęgnacja oraz sadzenie nowych drzew i krzewów,
 • happeningi i konkursy ekologiczne,
 • organizowanie wycieczek ekologicznych i „zielonych szkół”,
 • działalność kół ekologicznych,
 • tworzenie plakatów i ulotek związanych z ochroną środowiska,
 • szkolenia rolników z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz ograniczania zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa.

Gmina Malbork

 • Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich
  • Dzieci pielęgnują ogród botaniczny wokół szkoły oraz obserwują rośliny w różnych porach roku. W zakresie edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2012 zostało przeprowadzone „Sprzątanie świata” we wszystkich klasach. Odbył się również konkurs plastyczny na temat „Jak chronić naszą planetę”. Poza tym dzieci sortowały śmieci oraz przez cały rok zbierają baterie.
    
 • Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej
  • Uczniowie uczestniczyli w zajęciach kółka przyrodniczego „Mały Przyrodnik”. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, tematyka zajęć obejmowała zagadnienia prozdrowotne i ekologiczne,
  • uczestnictwa w cyklicznej akcji „Sprzątanie Świata”,
  • treść ścieżki prozdrowotnej korelowała z tematyką zajęć w-f, przyrody, j. polskiego i techniki,
  • odbyła się akcja promująca zdrowy i aktywny styl życia pt. „Tydzień Zdrowia”,
  • rozpoczęto realizację programu „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
  • poprzez imprezy sportowe organizowane przez szkołę promowany jest zdrowy i aktywny styl życia.
 • Gimnazjum Gminne w Malborku
  • zbiórka zużytych baterii,
  • „Sprzątanie Świata”
  • udział w konkursach ekologicznych i przyrodniczych.

Gmina Miłoradz

 • ulotki, plakaty, 
 • edukacja w środowisku szkolnym poprzez przekazywanie informacji dotyczących ochrony środowiska,
 • organizacja zbiórek makulatury, sprzątanie świata.

Gmina Lichnowy

 • organizacja akcji „Sprzątanie Świata” kwiecień, wrzesień 2012 r.

Gmina Stare Pole

 • udział uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w akcji „Sprzątanie Świata”,
 • ogólnoszkolna zbiórka zużytych baterii,
 • wykonanie i ekspozycja tematycznych gazetek edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania i przeciwdziałania nałogom,
 • zajęcia edukacyjne na lekcjach biologii w szkołach.

Powiat Malborski (Zadania, których współorganizatorem oraz współfinansującym jest Starostwo Powiatowe w Malborku)

 • konkurs „Piękna wieś” – organizowany w dwóch kategoriach: „wieś” oraz „zagroda”. Jego główna ideą jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi,
 • konkursy związane z tematyką ekologiczną organizowane przez różne podmioty (Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, szkoły),
 • akcja Dziennika Bałtyckiego „Drzewko za makulaturę” ze wsparciem Starostwa Powiatowego w Malborku,
 • programy edukacyjne, m. in. „O czym szumią drzewa” – program realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku,
 • warsztaty ekologiczne młodzieży licealnej w Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w Iławie,
  ponadto Starostwo Powiatowe brało udział w konkursie pn. „Polskie Trofeum Energetyczne” organizowanym przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w Warszawie, w którym otrzymało nagrodę za najlepiej przeprowadzoną kampanię promocyjną dot. oszczędzania energii w biurach.
     
Wymienić najbardziej udane w bieżącym roku formy edukacji

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • udział w akcji „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Godzina dla Ziemi”,
 • happeningi i konkursy ekologiczne,
 • wycieczki ekologiczne i „zielone szkoły”,
 • plakaty i gazetki związane z ochroną środowiska,
 • nowe nasadzenia drzew i krzewów,

Gmina Malbork

 • akcja „Sprzątanie świata”,
 • konkursy ekologiczne i przyrodnicze w szkołach

Gmina Lichnowy

 • zadanie „Zielone Żuławy 2012” 

Gmina Stare Pole

 • udział uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w akcji „Sprzątanie Świata”,
 • ogólnoszkolna zbiórka zużytych baterii.

Powiat Malborski

 • realizacja zadania współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Powiększenie terenów zadrzewionych na terenie powiatu malborskiego”,
 • konkurs pn. „Polskie Trofeum Energetyczne”,
 • konkursy związane z tematyką ekologiczną. 
Podać ewentualnie nowe pomysły, projekty w przyszłym roku

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
 • rajdy piesze i rowerowe, których celem ma być popularyzacja walorów przyrodniczo turystycznych regionu i kształtowanie poczucia związku z bioregionalizmem Ziemi Żuławskiej
 • obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska (czerwiec)
 • „zielony marsz” – porządkowanie chodników i ulic
 • popularyzacja haseł służących ochronie środowiska – „Zielona trawa, niebieska woda, czyste powietrze”, „ Śmieci mniej – Ziemi lżej”, „ Wokół naszej szkoły jest czysto” i inne.

Powiat Malborski

 • kontynuacja zadania pn. „Powiększenie terenów zadrzewionych na terenie powiatu malborskiego”,
 • dofinansowanie zadania dot. zakupu materiału do nasadzeń w ramach utrzymywania i urządzania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw oraz Miasta Malbork,
 • dofinansowanie zakupu drzew i krzewów, które po przeprowadzonej kampanii promocyjnej będą wydawane mieszkańcom Gminy Miłoradz w zamian za zebraną makulaturę,
 • dofinansowanie zadania pn. „Sprzątanie świata” na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw oraz Gminy Lichnowy,
 • kontynuacja zadania związanego z dofinansowaniem warsztatów ekologicznych młodzieży licealnej w Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w Iławie,
 • kontynuacja konkursu „Piękna wieś” – organizowanego w dwóch kategoriach: „wieś” oraz „zagroda”,
 • kontynuacja konkursów związanych z tematyką ekologiczną organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

 

Rozwój zrównoważony. Współpraca w zakresie ochrony środowiska

Główne problemy z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego do rozwiązania w powiecie
 • stagnacja gospodarcza, bezrobocie,
 • niski procent skanalizowania obszarów wiejskich (głównie w gminie Malbork - 14%, gminie Stare Pole – 58%).
 • brak sieci gazowej na terenach wiejskich,
 • brak środków na sukcesywne usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest,
 • stagnacja w działalności Gminnych Spółek Wodnych. 
Główne dokonania na rzecz ochrony środowiska zrealizowane od roku 2005

Działania termomodernizacyjne

 • w ramach projektu pn. Energia pod kontrolą - energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego dbałością o naturalne środowisko realizowanego przez Powiat Malborski i współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: System zielonych inwestycji, część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej wykonano termomodernizację 17 obiektów (10 jednostek organizacyjnych powiatu) o łącznej kubaturze 183.513,7m³ i powierzchni netto 852.278m². Wartość całego projektu 16 052 610 zł w tym: dotacja z NFOŚiGW 4 815 783 zł, pożyczka 9 140 861 zł, wkład własny 2 095 966 zł. 
 • termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW – projekt Urzędu Miasta Malborka,

Poprawa jakości wody pitnej

 • budowa stacji uzdatniania wody w Malborku – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku, 2010 r.,

Usuwanie odpadów zawierających azbest

 • realizacja powiatowego programu usuwania azbestu – od 2008 r. przyznano 28 dofinansowań w łącznej kwocie 59 577,40 zł, usunięto 53,62 Mg/3639,64 m2 azbestowych pokryć dachowych,
 • w latach 2008 – 2009 w gminach powiatu malborskiego udzielono łącznie 33 dofinansowań ze środków gminnych i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 92 376,18 zł, usunięto łącznie 4 563,75 m2 płyt eternitowych,
 • Urząd Miasta Malborka w 2012 r. udzielił 4 dofinansowań do poniesionych kosztów usuwania azbestu w łącznej kwocie 6 932 zł,
 • Gmina Lichnowy udzieliła w 2012 r. 7 dofinansowań do poniesionych kosztów usuwania azbestu w łącznej kwocie 8 450 zł,
 • Gmina Stare Pole udzieliła w 2012 r. 3 dofinansowań do poniesionych kosztów usuwania azbestu w łącznej kwocie 2 210,12 zł (całkowity koszt zadania wynosił 22 216,68 w tym dotacja z WFOŚiGW 10 270, środki własne 9 736,56 zł, dotacja gminy 2 210,12 zł).

Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów

 • w 2012 r. rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów w Mątowach Małych, Gm. Miłoradz (obszar ok. 1,73 ha) oraz w Lisewie Malborskim, Gm. Lichnowy (obszar 2,8 ha).

Ochrona powietrza atmosferycznego oraz klimatu akustycznego

 • ECO Malbork Sp. z o.o.
  • modernizacja systemu ciepłowniczego – od 2007 r. nastąpił wzrost o 9,1% (3,12 MW) przyłączeń nowych odbiorców oraz wielkość sprzedaży ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.
  • modernizacja instalacji do spalania paliw – automatyczna regulacja spalania i przepływu w kotłach, montaż ekonomizerów,
  • modernizacja systemu odpylania,
  • modernizacja komina.
 • Krajowa Spółka Cukrowa w Toruniu Oddział Cukrownia Malbork - działania zmierzające do ograniczenia poziomu dźwięku:
  • montaż ekranów akustycznych,
  • wykonanie obudowy akustycznej punktu załadunku pieca wapiennego,
  • wymiana okien w budynku produktowni,
  • remont dachu i ścian budynku filtracji, budynku surowni, elewacji budynków od strony ul. Sikorskiego z ogrodzeniem,
  • montaż tłumika akustycznego na wentylatorze w budynku pomp gazowych.

W październiku 2011 r. przeprowadzono pomiary hałasu, które wskazały dotrzymanie warunków określonych w pozwoleniu zintegrowanym. 

Rewitalizacja zieleni miejskiej i na wsi

 • realizacja przez Powiat Malborski programu pn. „Powiększenie terenów zadrzewionych na terenie powiatu malborskiego” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach którego zakupiono 1 368 sadzonek – rok 2012,
 • rewitalizacja zieleni miejskiej na terenie Miasta Malborka w 2012 r.:
  • prace porządkowe – wycinanie krzewów i obumarłych drzew na terenie Północnego Parku Miejskiego oraz na terenie zieleni miejskiej przy ul. Dąbrówki, wykonanie zabiegów formowania koron drzew przydrożnych (aleje) – ul. Konopnickiej (ok. 300 drzew),
 • ponadto w latach 2005 – 2012 Powiat Malborski w ramach wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów zobowiązał swoich wnioskodawców do wykonania nasadzeń zastępczych w ramach rekompensaty przyrodniczej w ilości 13 043 szt. drzew, 573 m2 oraz 1 230 krzewów.

Edukacja – działania edukacyjne na terenie szkół oraz instytucji

 • organizowanie różnych akcji, takich jak „Sprzątanie Świata”, „Drzewko za makulaturę”,
 • happeningi i konkursy ekologiczne,
 • organizacja wycieczek ekologicznych i „zielonych szkół”.
Główne problemy dotyczące ochrony środowiska do rozwiązania w powiecie/gminach
 • sieć wodociągowa – wodociąg w przeważającej części wykonany jest z rur azbestowo – cementowych,
 • niski stopień skanalizowania na wsiach (średnio w powiecie 67,2%),
 • zwiększenie stopnia zadrzewień i zakrzewień na terenie powiatu,
 • łagodzenie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem lotniska wojskowego i tranzytowego korytarza komunikacyjnego na terenie gminy Stare Pole (hałas, zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia nadzwyczajne).

 

Formy współpracy gmin przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, w tym ochrony środowiska
 • udział w projekcie „Regionalny System Gospodarowania Odpadami Tczew”,
 • współfinansowanie przez powiat malborski projektów dotyczących utrzymywania i urządzania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień w gminach.
Realizacja współpracy partnerskiej

 Miasto Malbork

 • Nordhorn (Niemcy)
 • Troki (Litwa)
 • Sölvesborg (Szwecja)
 • Margny-lès-Compiègne (Francja)
 • Monheim am Rhein (Niemcy)

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • Wilster (Niemcy)

Gmina Malbork

 • Krolewiec, woj. Sumy (Ukraina)

Powiat malborski

 • Powiat Rotenburg (Niemcy)
 • Mtskheta (Gruzja)
 • Krym – rejon kirowski (Ukraina)
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Nie uczestniczą. 

Uzyskane nagrody, odznaczenia krajowe/międzynarodowe

Powiat Malborski otrzymał nagrodę w ramach konkursu Energooszczędne Biuro organizowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w Warszawie w kategorii „Najlepsza Kampania” 2012 r.
Miasto Malbork otrzymało nagrodę „Miasto przyjazne rowerzystom” 2012 r.
 

Czy powiat/gminy uzyskał dofinansowanie z funduszy zagranicznych na realizację projektów proekologicznych od roku 2005

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • Budowa zaplecza turystyczno – rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013, os priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, pozyskana kwota dofinansowania 939 314,56 zł.
 • Kampania promocyjna Żuław – partnerski projekt sześciu gmin żuławskich Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, promocja i informacja turystyczna, pozyskana kwota dofinansowania 242 285,86 zł.

Gmina Miłoradz

 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gnojewie, Pogorzałej Wsi, Mątowach Wielkich w Gminie Miłoradz. W 2010 r. została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 18,2 km wraz z 10 przepompowniami ścieków. Koszt budowy wyniósł 3 245 630 zł. Zadanie wykonano ze środków „Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich EFRROW”.

Gmina Lichnowy

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa i Lichnówki w gminie Lichnowy, kwota 1 917 735 zł, umowa podpisana w dniu 16.12.2009 r. realizacja: Dąbrowa 2011 r. Lichnówki 2012 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 Gmina Stare Pole

 • Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo, gmina Stare Pole współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
 • Projekt pn. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni P2 i remontem oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Przyznane dofinansowanie: 2 196 135,00zł
 • Projekt pn. Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie XIX wiecznego parku wiejskiego w Krzyżanowie. Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 25 000 zł.
 • Projekt pn. Budowa ciągów pieszo – rowerowych w ramach rozbudowy tras turystycznych na terenie Gminy Stare Pole - etap III Stare Pole, ul. Grunwaldzka – Ząbrowo. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 -2013. Kwota dofinansowania – 607 050,48 zł

 

Ubieganie się o finansowanie przedsięwzięć przez fundusze Unii Europejskiej w powiecie i gminach

Miasto Malbork
ELMOS – przedstawienie elektrycznej mobilności jako intermodalnego środka transportu w miastach o małej i średniej wielkości w obszarze Południowego Bałtyku. Nazwa programu UE – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansowania – całkowity koszt projektu 2 220 824 EUR, kwota przeznaczona na realizację projektu przez Miasto Malbork 230 940 EUR w tym: 85% dofinansowania 196 299 EUR 15% wkładu własnego 34 641 EUR.
Opracowanie wniosku , wniosek w stadium oceny .
ELMOS (Introducing electric mobility as intermodal transport mean in small & medium cities of the South Baltic area), którego liderem jest Rostocker Strassenbahn AG, a jednym z partnerów miasto Malbork. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Południowy Bałtyk.
Celem projektu jest promowanie idei wykorzystania rowerów w codziennym życiu mieszkańców Malborka. - Poprzez adaptację dobrych praktyk miasto Malbork będzie miało możliwość poznania i zastosowania nowoczesnych rozwiązań dla ruchu rowerowego stosowanych w Europie. W ramach realizacji projektu, oprócz szeregu działań promujących aktywną mobilność (np. rowerowych roadshow dla mieszkańców miasta, testowania rowerów elektrycznych), planuje się działania o charakterze inwestycyjnym: m.in. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, umożliwiającego ruch rowerowy po jezdni (w tym śluzy rowerowe), instalację stojaków rowerowych, uspokojenie ruchu drogowego w ramach atrakcyjnych form przestrzennych oraz instalację pętli indukcyjnych, które będą automatycznie zliczały potoki ruchu pieszego i rowerowego. Dane uzyskane z pętli indukcyjnych oraz przeprowadzone ankiety wśród mieszkańców miasta umożliwią przygotowanie planów podróży (zestaw działań o charakterze „twardym” i „miękkim” promujących korzystanie z transportu publicznego, z rowerów oraz przemieszczanie się pieszo).
Dodatkowo w ramach projektu planowane są działania związane z promocją jeżdżenia rowerem do pracy, wraz ze spotkaniem ukazującym korzyści z korzystania z rowerów elektrycznych.

Gmina Miłoradz

„Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części miejscowości Kończewice w gminie wiejskiej Miłoradz”. Nazwa programu UE – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Przewidywana kwota dofinansowania – 6 685 634,28 zł.
 

Gmina Nowy Staw

 • Rewitalizacja zabytkowych rynków Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji. RPO WP 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. Refundacja w wysokości 3 960 936,83 zł.
 • Budowa zaplecza turystyczno – rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań kajakowa z infrastrukturą sanitarną) w Nowym Stawie. RPO WP 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, całkowita wartość projektu 1 655 314,92 zł, refundacja 1 029 764,47 zł.
 • Remont Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013 Oś 3 Odnowa i rozwój wsi. Całkowita wartość projektu 1 007 001,70 zł, refundacja w kwocie 331 079 zł.

Gmina Lichnowy

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Parszewo oraz we wsi Boręty Drugie. Projekty współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansowania – 75% wartości inwestycji – 823 929,36 zł.

Gmina Stare Pole

 • Projekt pn. Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie Gminy Stare Pole. Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskowana kwoty pomocy – 15 tys. zł.
 • Projekt pn. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez przebudowę przepompowni ścieków i podłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedla w Złotowie”. Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskowana kwota pomocy – 320 893 zł. Opracowanie studium wykonywalności, opracowanie wniosku .
   

 

Planowanie rozwoju, udział społeczeństwa - Lokalna Agenda 21

Strategia zrównoważonego rozwoju
 • Miasto Malbork – Uchwała Nr 259/XXXI/01 z dnia 24.04.2001 r.,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowy Staw z 2000 r., aktualizowana w 2010 r., Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2015,
 • Gmina Malbork – nie posiada,
 • Gmina Miłoradz – Strategia rozwoju Gminy Miłoradz do 2013 r. oraz Plan Rozwoju Lokalnego do 2013 r. (uchwalone w 2007 r.),
 • Gmina Lichnowy – Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Lichnowy, Uchwała Nr IX/88/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 11.09.2003 r.,
 • Gmina Stare Pole – Strategia Rozwoju Gminy Stare Pole na lata 2008-2012 – Uchwała Nr XX/145/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008

 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego
 • Miasto Malbork – tak, rok uchwalenia 1996,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – tak, rok uchwalenia 2006, zmiana w 2009 r.
 • Gmina Malbork – tak, data uchwalenia 17.12.1999 r.,
 • Gmina Miłoradz – tak, rok uchwalenia 2007,
 • Gmina Lichnowy – tak, data uchwalenia 13.08.2010 r.,
 • Gmina Stare Pole – tak, rok uchwalenia 2010. 
Czy powiat ma program ochrony środowiska?
 • Miasto Malbork – 2004 r.,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 2004 r.,
 • Gmina Malbork – 2004 r.,
 • Gmina Miłoradz – 2004 r.,
 • Gmina Lichnowy – 2004 r.,
 • Gmina Stare Pole – 2004 r.,
 • Powiat malborski - 2004 r.

Wszystkie zaktualizowane w 2011 r. 

Czy powiat ma plan gospodarki odpadami?
 • Miasto Malbork – 2005 r.,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – 2004 r.,
 • Gmina Malbork – 2005 r.,
 • Gmina Miłoradz – 2004 r.,
 • Gmina Lichnowy – 2005 r.,
 • Gmina Stare Pole – 2004 r.,
 • Powiat malborski – 2004 r.

Wszystkie zaktualizowane w 2011 r.
Od r. 2012 został zniesiony obowiązek tworzenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i został pozostawiony plan krajowy i plany szczebla wojewódzkiego.
Rada Sejmiku Województwa Pomorskiego uchwaliła „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”(Uchwała Nr 416/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012r., zmieniona Uchwałą Nr 470/XXII/12 z dnia 24 września 2012r. oraz Uchwałą Nr 557/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013r.)
 

Czy powiat/gmina opracowały projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliw gazowe?
 • Miasto Malbork – tak, rok uchwalenia 2002,
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – tak, Uchwała Nr 289/2006 z 30.01.2006 r.,
 • Gmina Malbork – tak, 15.11.2005 r.,
 • Gmina Miłoradz – tak, rok uchwalenia 2006,
 • Gmina Lichnowy – tak, rok uchwalenia 2007,
 • Gmina Stare Pole – tak, rok uchwalenia 2006,
 • Powiat malborski – nie opracowywano projektu. 
Czy powiat/gminy prowadzą Lokalna Agendę 21 (LA 21)

Lokalna Agenda 21 w powiecie i gminach nie jest prowadzona.
Jakie formy udziału społeczeństwa w pracach nad lokalnymi planami rozwoju są realizowane?

 • są podawane do publicznej wiadomości, 
 • informacje dla mieszkańców na zebraniach wiejskich, sesjach rad, spotkaniach z sołtysami,
 • ulotki informacyjne,
 • publikacje w prasie i na stronach internetowych.

 

Aktywne organizacje ekologiczne i inne ukierunkowane na rozwój zrównoważony

brak 

Dokonania, plany, realizowane projekty opisane na innych stronach o powiecie

Wymienić zrealizowane od r. 2002 ważne projekty, podając adres na stronie www
 • Miasto Malbork – www.malbork.pl
 • Miasto i Gmina Nowy Staw – www.nowystaw.pl
 • Gmina Malbork – www.gmina.malbork.pl
 • Gmina Miłoradz – www.miloradz.malbork.pl
 • Gmina Lichnowy – www.lichnowy.pl
 • Gmina Stare Pole – www.starepole.pl
 • Powiat malborski – www.powiat.malbork.pl 
Wymienić z krótką charakterystyką realizowane ciekawe projekty, podając adres na stronie www starostwa

Miasto Malbork – www.malbork.pl

 • odbudowa wałów kanału Juranda na odcinku łącznie 4,2 km oraz renowacja kanału Juranda i kanału Ulgi na odcinku łącznie 9,6 km – okres realizacji 2014 – 2020,
 • rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku – okres realizacji do 30.06.2015 r.,
 • budowa kolektora kanalizacji deszczowej dn 1800 dla dzielnicy Wielbark w Malborku z wylotem do rzeki Nogat,
 • budowa kanalizacji sanitarnej na ul. De Gaulle’a, oś. Południe, Międzytorze, ul. Daleka, oś. Słupecka, pas drogi krajowej 22 w Kałdowie, 
 • rewitalizacja parku północnego w Malborku – etap I, 
 • budowa układu kogeneracyjnego w ciepłowni miejskiej, rozbudowa sieci ciepłowniczej na obszarze miasta,
 • realizacja punktu zbierania odpadów oraz instalacji związanych z odzyskiem odpadów na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku, 
 • wykorzystanie olejów i tłuszczów nienadających się do spożycia, w tym olejów i tłuszczów odpadowych w produkcji biopaliw, 
 • modernizacja gospodarki cieplnej i modernizacja gospodarki ściekowej,
 • budowa małej elektrowni wodnej na kanale Juranda,
 • termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
 • budowa kompleksu basenów i parku rozrywki wodnej oraz przebudowy hotelu wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • projekt ELMOS,
 • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej od skrzyżowania z ul. Dąbrówki do skrzyżowania ul. Jagiellońska – Słowackiego,
 • remont i przebudowa istniejącego nabrzeża na rzece Nogat w celu dostosowania go dla potrzeb przystani żeglarskiej.

Gmina Malbork – www.gmina.malbork.pl

 • projekt likwidacji niskiej emisji,
 • projekt współfinansowania budowy kolektorów słonecznych
 • projekt usuwania wyrobów zawierających azbest realizowany w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Malbork na lata 2008 – 2032”
 • projekt dot. współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gmina Nowy Staw – www.nowystaw.pl

 • budowa świetlicy wiejskiej w Lubstowie,
 • budowa placów zabaw na terenie miasta i w kilku sołectwach,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców – zakup komputerów i dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 30 komputerów dla jednostek podległych,
 • rozbudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gminy,
 • inwestycje w odnawialne źródła energii, fotowoltaika w gminie Nowy Staw,
 • dalsza rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nowym Stawie.

Gmina Stare Pole

 • w 2012 r. zrealizowano projekt, w ramach którego wyremontowano oczyszczalnię ścieków i przepompownię ścieków P2 w Starym Polu oraz wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowościach Kraszewo i Parwark o dł. 4 419,5 mb.
 • otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych. Łącznie dofinansowano usunięcie 1 113 m2 pokryć dachowych zawierających azbest.

Powiat Malborski – www.powiat.malbork.pl 

Wymienić projekty ,które starostwo lub gminy chciałyby przeprowadzić, podzielić się ciekawymi pomysłami. Jeżeli jest opis podać adres na stronie www

Jak wyżej 
Gmina Stare Pole

 • przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjno – zabezpieczających na starodrzewie w Kaczynosie (park wiejski i dawny cmentarz protestancki).
 • przeprowadzenie rewitalizacji cmentarza mennonickiego w Szaleńcu. brak opisu na stronie www. 
Zielona turystyka- wymień możliwości np. ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne, wycieczki do rezerwatów, inne trasy turystyczne (odsyłając do opisu na stronie internetowej powiatu)

 Miasto Malbork

 • ścieżki rowerowe na terenie Miasta Malborka o długości 13,91 km, brak informacji na stronie internetowej.

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • ciąg pieszo - rowerowy w kierunku miejscowości Dębina i miejscowości Lichnowy.
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Rancho w Dębinie” Dębina 1, 82-230 Nowy Staw, tel. 609 569 757, 607 558 028 e-mail: ranchowdebinie@gazeta.pl
   
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Danuta i Roman Jeleniewscy ul. Gdańska 16, 82-230 Nowy Staw, tel. 55 271 50 66
   
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Wioletta i Tomasz Loryś Nidowo 20, 82-230 Nowy Staw
   

Brak informacji na stronie internetowej.


Gmina Malbork

 • ścieżka rowerowa Malbork – Kościeleczki,
 • ścieżka rowerowa Tragamin – Lasowice Wielkie,
 • plan utworzenia ścieżki rowerowej w ramach „szlakiem zamków gotyckich” biegnącej od Prabut do Malborka

 

brak informacji na stronie internetowej.
 

 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Zacisze u Weni” Kamionka 7A, 82-200 Malbork, tel. 55 272 08 33, 602 102 426 e-mail: unikat@elblag.sprint.pl www.zaciszeuweni.pl
   
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Brzózkami” Aleksandra Reksa Kamionka 25, 82-200 Malbork, tel. 55 272 90 15, 506 392 687 www.wypocznij.com.pl/turystyka/reksa/
   
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Stary Park” Stogi 20 A, 82-200 Malbork tel. 55 272 91 03 www.starypark.pl
   
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Bocianim Gniazdem” Kamienica 19, 82-200 Malbork, tel. 55 272 20 89, 55 272 64 27, 502 157 256, brak informacji na stronie internetowej.
   

Gmina Miłoradz

 • szlaki turystyczne przy rzekach Wiśle i Nogacie, brak informacji na stronie internetowej.

Gmina Lichnowy

 • ścieżka rowerowa łącząca Lichnowy i Nowy Staw, brak informacji na stronie internetowej.

Gmina Stare Pole

 • trzy ścieżki rowerowe łączące Stare Pole z miejscowościami Ząbrowo (dł. 2,34km i 2,05km) i Kraszewo (dł. 1,77km),
 • partner projektu „Kampania Promocyjna Żuław”, którego celem jest promocja regionu, stworzenie nowego wizerunku oraz wzrost znaczenia turystyki na terenie Żuław. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO, działanie 6.2 Promocja i informacja turystyczna i jest w trakcie realizacji.
 • gmina ubiega się o dofinansowanie projektu polegającego na oznakowaniu 9 km trasy rowerowej, biegnącej „Rowerowym Szlakiem Zamków Powiśla i Żuław”,
 • dwa gospodarstwa agroturystyczne.
 • Brak informacji na stronie internetowej.

Projekty regionalne

Zadania, projekty

Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa
Miasto i Gmina Nowy Staw

 • rozwój edukacji ekologicznej – wartość zadania 5 624,12 zł, czas realizacji co roku, zrealizowany zakres projektu do końca 2012 r.

Powiat malborski

 • współpraca z Powiślańską Agencją Zarządzania Energią w Kwidzynie - edukacja ekologiczna o odnawialnych źródłach energii oraz promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
 • uczestnictwo Powiatu Malborskiego w projekcie „Dobry Klimat Dla Powiatów”
 • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody

 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody

Miasto i Gmina Nowy Staw

 • utrzymanie terenów zielonych wartość zadania 6 004,80 zł, czas realizacji co roku, zrealizowany zakres projektu do końca 2012 r.

Powiat malborski

 • projekt pn. „Powiększenie terenów zadrzewionych na terenie powiatu malborskiego” – zakup 1 368 szt. sadzonek drzew, całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 50 440 zł, przyznane dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 29 447 zł.

 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami:

Regionalny System Gospodarki Odpadami w Tczewie, rekultywacja istniejących składowisk odpadów

Miasto Malbork

 • rekultywacja terenów zdegradowanych – monitoring składowisk pod kątem jakości wód gruntowych (cykliczny pobór próbek wody z piezometrów), prace projektowe pod kątem rekultywacji składowisk w dzielnicy Kałdowo. W ramach projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” przygotowano zadanie polegające na rekultywacji składowisk przy ul. Ceglanej i Tczewskiej. Termin prac rekultywacyjnych został ustalony na 2013 r.
 • likwidacja i rekultywacja wszystkich „dzikich” miejsc składowania odpadów (zlikwidowano 16 dzikich wysypisk).

Gmina Stare Pole

 • rekultywacja składowiska odpadów w Szaleńcu, koszt 1 252 500zł, planowane zakończenie do 2014 r.

Wyroby zawierające azbest

Miasto Malbork

 • wyroby zawierające azbest – w 2012 r. Miasto Malbork udzieliło 4 dofinansowań do poniesionych kosztów usuwania azbestu w łącznej kwocie 6 932 zł.

Gmina Lichnowy

 • wyroby zawierające azbest – w 2012 r. Gmina Lichnowy udzieliła 7 dofinansowań do poniesionych kosztów usuwania azbestu w łącznej kwocie 8 450 zł.

Gmina Stare Pole

 • wyroby zawierające azbest – w 2012 r. Gmina Stare Pole udzieliła 3 dofinansowań do poniesionych kosztów usuwania azbestu w łącznej kwocie 2 210,12 zł (całkowity koszt zadania wynosił 22 216,68 w tym dotacja z WFOŚiGW 10 270, środki własne 9 736,56 zł, dotacja gminy 2 210,12 zł).

Powiat malborski

 • wyroby zawierające azbest – w 2012 r. Powiat Malborski udzielił 6 dofinansowań do poniesionych kosztów usuwania azbestu w łącznej kwocie 6 840 zł.

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork
strona: www.powiat.malbork.pl
tel. 55 646 04 00
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Naczelnik: Bogusława Luterek
tel. 55 646 04 35
e-mail: b.luterek@powiat.malbork.pl
Nazwisko, stanowisko osoby przygotowującej dane: Paweł Szymkowiak, Podinspektor w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Malborku
tel. 55 646 04 37
e-mail p.szymkowiak@powiat.malbork.pl

 

 

Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku

80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 43-46

tel./fax (58) 301 80 99

strona www: www.ciee-gda.pl

e-mail: ciee@pomorskieparki.pl

x

Wybierz rok

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002